Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 151/QĐ-UBDT năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Dân tộc thiểu số do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 151/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Giàng Seo Phử
Ngày ban hành: 29/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 151/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Ủy ban Dân tộc;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tchức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Vụ Dân tộc thiểu số là tổ chức thuộc Ủy ban Dân tộc, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (sau đây gọi là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) thực hiện quản lý nhà nước về xác định tên gọi, thành phần các dân tộc Việt Nam; về bảo tồn và phát triển đối với các dân tộc thiểu số rất ít người.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xác định thành phần dân tộc, danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam:

a) Chủ trì, phi hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, xây dựng tiêu chí xác định và công bquyết định thành phần dân tộc, danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam trình cấp có thẩm quyền ban hành;

b) Chủ trì, phối hp vi các cơ quan liên quan giải quyết những kiến nghị của công dân liên quan đến xác định tên gọi, thành phần dân tộc theo quy định của pháp luật.

c) Chủ trì, phối hợp với các quan liên quan xác định địa bàn cư trú của các dân tộc thiểu sViệt Nam;

d) Phối hp với các cơ quan liên quan điều tra, nghiên cứu, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về các dân tộc thiu sViệt Nam;

2. Chủ trì, phối hp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chính sách, dự án bảo tồn và phát triển đối với các dân tộc thiu số rất ít người đtrình cấp có thẩm quyền ban hành; hướng dẫn và phi hợp kiểm tra việc tchức thực hiện các chính sách, dự án sau khi ban hành.

3. Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu s:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất, xây dựng, hướng dẫn và phi hợp kiểm tra việc tổ chức thực hiện chính sách đi với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiu số;

b) Chủ trì hướng dẫn xây dựng những điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân tiêu biu, người có uy tín ở vùng dân tộc thiu s;

c) Phối hp với các cơ quan liên quan tổ chức thăm hỏi, tiếp đón các đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu s vthăm và làm việc với Ủy ban Dân tộc.

4. Chủ trì hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Đại hội đại biu các dân tộc thiểu số các cấp; tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đi kinh nghim giữa đại biểu dân tộc thiểu s, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiu svà các sự kiện khác liên quan đến công tác dân tộc nhm tăng cường khi đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam;

5. Là đầu mối của Ủy ban Dân tộc về thực hiện nhiệm vụ công tác bình đẳng giới và một số nhiệm vụ trong Chương trình Quốc gia về bình đng giới của Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

6. Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học, các dự án do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

7. Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tng kết việc thực hiện các chính sách dân tộc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

8. Quản lý, phân công, nhận xét, đánh giá, theo dõi việc chấp hành nội quy và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức thuộc Vụ; quản lý tài sản được Ủy ban giao cho Vụ. Đxuất việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc biên chế của Vụ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưng, Chủ nhiệm giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Dân tộc thiểu số có Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng và các chuyên viên, làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên theo Quy chế làm việc của y ban Dân tộc và của Vụ Dân tộc thiu s.

2. Vụ trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm, miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm và trước pháp luật vtoàn bộ hoạt động của Vụ.

Các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Vụ trưởng. Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng phụ trách một snhiệm vụ của Vụ, chịu trách nhiệm trước Vụ trưng và trước pháp luật vnhiệm vụ được phân công.

3. Vụ trưng có trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc của Vụ trình Bộ trưng, Chủ nhiệm phê duyệt.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Ủy ban và Thtrưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- BTCN và các Thứ trưởng, PCN UBDT;
- Bộ Nội vụ;
- Cơ quan công tác dân tộc cấp tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc;
- Website ca Ủy ban Dân tộc;
- Lưu: VT, TCCB (03b), DTTS (05b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 151/QĐ-UBDT năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Dân tộc thiểu số do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.187
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41