Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 15/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2016 do tỉnh Cà Mau ban hành

Số hiệu: 15/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Lâm Văn Bi
Ngày ban hành: 05/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 05 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Công văn số 2546/TTCP-KHTCTH ngày 21 tháng 10 năm 2015 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2016;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 01/TTr-TT ngày 04 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2016 của Thanh tra tỉnh Cà Mau (kèm theo Kế hoạch số 01/KH-TT ngày 04/01/2016 và Phụ lục Danh mục các cuộc thanh tra kèm theo).

Điều 2. Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2016 đạt chất lượng, hiệu quả, đúng luật định. Thường xuyên và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo kịp thời.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục III - Thanh
tra Chính phủ;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- NC (A);
- Lưu: VT, M
i09/01.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2016

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Công văn số 2989/TTCP-KHTCTH ngày 20/10/2015 của Tổng Thanh tra Chính phủ, về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Cà Mau;

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh (tại Công văn số 1312/VP-NC ngày 29/12/2015 của Văn phòng UBND tỉnh), Thanh tra tỉnh Cà Mau xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2016 như sau:

I. MỤC TIÊU CHUNG

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về Thanh tra, đồng thời tham mưu cho UBND, Chủ tịch UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra. Hoạt động thanh tra vừa đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, vừa bám sát các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh nhà, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, đồng thời chú trọng việc thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử sau thanh tra, nhất là đối với các vụ việc vi phạm pháp luật đã chuyển cơ quan điều tra đkhởi tố vụ án hình sự.

2. Thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự chỉ đạo ca Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, phức tạp, phát sinh mới, hạn chế mức thấp nhất khiếu nại nhiều người, vượt cp.

3. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện Chương trình nh động của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng. Tập trung tuyên truyền, ph biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, thực hiện có hiệu quả mục tiêu ngăn chặn, từng bước đy lùi tham nhũng.

4. Làm tốt thanh tra trách nhiệm đối với Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và thực hiện công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực này.

Đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

II. NỘI DUNG VÀ ĐỐI TƯỢNG THANH TRA NĂM 2016

1. Thanh tra kinh tế - xã hội:

1.1. Thanh tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

- Nội dung Thanh tra:

+ Các dự án nạo vét kinh mương các xã: Trí Lực, Trí Phải, Biển Bạch, Bin Bạch Đông - huyện Thới Bình.

+ Cống Ông Bích Lớn - Tiểu vùng III - Bắc Cà Mau.

+ Công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tại xã Khánh Lâm, xã Khánh Hòa - huyện U Minh (nguồn vốn WB6).

- Đơn vị thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh;

+ Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Giao thông - Vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thời gian thực hiện: Triển khai trong Quý I năm 2016.

1.2. Thanh tra tại UBND huyện Đầm Dơi:

- Nội dung Thanh tra:

+ Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.

+ Việc thực hiện các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Tân Dân.

- Đơn vị thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh;

+ Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thời gian thực hiện: Triển khai trong Quý I năm 2016.

1.3. Thanh tra tại UBND thành phố Cà Mau:

- Nội dung Thanh tra:

+ Giao thông nông thôn (sử dụng DZ33).

+ Công trình xây dựng lộ giao thông nông thôn tuyến kinh Ông Tơ.

+ Công trình xây dựng lộ giao thông nông thôn tuyến kinh Long Thành, đoạn từ Cầu Ngang qua trung tâm xã Tân Thành đến đình Ông Cọp.

+ Việc thực hiện các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Lý Văn Lâm.

- Đơn vị thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh;

+ Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thời gian thực hiện: Triển khai trong Quý II năm 2016.

1.4. Thanh tra tại UBND huyện Năm Căn:

- Nội dung Thanh tra: Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về lĩnh vực đầu tư xây dựng.

- Đơn vị thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh;

+ Cơ quan phối hợp: SKế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng.

- Thời gian thực hiện: Triển khai trong Quý II năm 2016.

1.5. Thanh tra tại SXây dng.

- Nội dung Thanh tra: Thanh tra việc lập và điều chỉnh các đồ án quy hoạch từ năm 2010 đến 2015

- Đơn vị thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh;

+ Cơ quan phi hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục thuế Cà Mau.

- Thời gian thực hiện: Trin khai trong Quý III năm 2016.

2. Thanh tra trách nhiệm:

2.1. Thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển; Chủ tịch UBND huyện U Minh; Chủ tịch UBND huyện Phú Tân trong việc chấp hành Luật Thanh tra, Luật Tiếp Công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng.

2.2. Thời gian thực hiện: triển khai trong Quý III năm 2016

3. Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp Công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tcáo; và chỉ đạo của Tỉnh ủy, y ban Nhân dân tỉnh.

- Hoàn thành xác minh các vụ việc khiếu nại, tố cáo do Chủ tịch UBND tỉnh giao. Tập trung giải quyết có hiệu quả, phấn đấu đạt 85% các vụ khiếu nại, tố cáo mới phát sinh; chú trọng việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%.

- Tập trung kiểm tra, rà soát, kiến nghị giải quyết các vụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ.

- Tiếp tục chủ trì thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp lut về khiếu nại, tố cáo xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012-2016. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và công tác tuyên truyền, phbiến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, nhân dân (tập trung ở khu vực xã, phường, thị trấn)

4. Phòng, chống tham nhũng.

4.1. Đẩy mạnh công tác tun truyền, phbiến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chc, viên chức và nhân dân; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để đảm bảo chính xác thông tin khách quan, đúng sự thật góp phần thực hiện có hiệu quả hơn công tác phòng, chống tham nhũng.

Cụ thể thanh tra, kiểm tra các sở, ban, ngành tnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau trong triển khai thực hiện Luật PCTN năm 2005, sửa đổi bổ sung 2012; Chương trình hành động của Chính phvề thực hiện Kết luận số 21/KL-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị ln thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác phòng, chống tham nhũng, ng phí" giai đoạn 2012- 2016; Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2012 - 2016; Quyết định 941/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 của UBND tỉnh Cà Mau về việc ban hành Kế hoạch Tuyên truyền phbiến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau từ năm 2012 đến năm 2016”.

4.2. Thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; quản nhà nước trên lĩnh vực đất đai đối với Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Công tác xây dựng ngành thanh tra:

Củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh, thanh tra sở, ngành tỉnh, huyện, thành phố theo Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 giữa Thanh tra Chính phủ với Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Xây dựng cơ quan thanh tra trong sạch, vững mạnh; m tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức ngành thanh tra, có ý thức chính trị vững vàng, đủ năng lực chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ. Tổng hợp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm thanh tra viên trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chế độ thông tin, báo cáo, tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động Thanh tra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch thanh tra 2016 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Giám đốc các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đo cơ quan thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra 2016 của đơn vị mình để thực hiện. Trong quá trình xây dựng, phê duyệt Kế hoạch thanh tra cần tăng cường việc phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, giữa cơ quan thanh tra với cơ quan kiểm toán, kiểm tra, công an để xử lý chồng chéo.

2. Kế hoạch thanh tra sau khi được phê duyệt, sẽ được gửi cho đối tượng thanh tra và các cơ quan, t chc, cá nhân có liên quan. Các cơ quan thanh tra phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch thanh tra, đồng thời thực hiện sơ kết, tổng kết việc thanh tra, phát động phong trào thi đua, biểu dương người tốt, việc tốt, xử lý nghiêm người vi phạm, qua đó bảo đảm việc thực hiện Kế hoạch thanh tra hiệu lực, hiệu quả.

3. Việc xây dựng, phê duyệt Kế hoạch thanh tra phải thực hiện theo quy định của Thanh tra Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Thanh tra tỉnh để được hướng dẫn cụ thể./.

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Kế hoạch s
: 01/KH-TT ngày 04/01/2016 của Thanh tra tỉnh Cà Mau)

TT

Đối tượng thanh tra

Nội dung thanh tra

Thi hạn thanh tra

Phạm vi thanh tra

Thời gian tiến hành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

I

HOẠT ĐỘNG THANH TRA HÀNH CHÍNH

1

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

+ Các dự án nạo vét kinh mương các xã: Trí Lực, Trí Phải, Biển Bạch, Biển Bạch Đông - huyện Thới Bình.

+ Cống Ông Bích Lớn - Tiểu vùng III - Bắc Cà Mau.

+ Công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tại xã Khánh Lâm, xã Khánh Hòa - huyện U Minh (nguồn vốn WB6).

60 ngày

Niên độ 2012 đến 2015

Quý I

Thanh tra tỉnh

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Xây dựng;

- Sở Giao thông - Vận tải;

- Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

2

UBND huyện Đầm Dơi

+ Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bn.

+ Việc thực hiện các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Tân Dân.

60 ngày

Niên độ 2012 đến 2015

Quý I

Thanh tra tnh

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Xây dựng.

- Sở Nông nghiệp và PTNT.

 

3

UBND thành phố Cà Mau

+ Giao thông nông thôn (sử dụng DZ33).

+ Công trình xây dựng lộ giao thông nông thôn tuyến kinh Ông Tơ.

+ Công trình xây dựng lộ giao thông nông thôn tuyến kinh Long Thành, đoạn từ cầu Ngang qua trung tâm xã Tân Thành đến đình Ông Cọp.

+ Việc thực hiện các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Lý Văn Lâm.

60 ngày

Niên độ 2012 đến 2015

Quý II

Thanh tra tỉnh

- Sở Giao thông Vận tải;

- Sở Xây dựng;

- Sở Tài chính.

- Sở Nông nghiệp và PTNT.

 

4

UBND huyện Năm Căn

Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.

60 ngày

Niên độ 2012 đến 2015

Quý II

Thanh tra tnh

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Xây dựng.

 

5

Sở Xây dựng

Thanh tra việc lập và điu chnh các đồ án quy hoạch từ năm 2010 đến 2015.

60 ngày

Niên độ 2010 đến 2015

Quý III

Thanh tra tỉnh

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Cục thuế Cà Mau

 

6

Thanh tra đt xuất do UBND tỉnh giao (nếu có)

7

Thanh tra lại theo quy định của pháp luật (nếu có)

8

Thanh tra diện rộng do Thanh tra Chính phủ chỉ đạo (nếu có)

II

THANH TRA TRÁCH NHIM

1

Chủ tịch UBND Huyện Ngọc Hiển

Việc chấp hành pháp luật: Lut Thanh tra; Luât Tiếp Công dân; Luật khiếu nại; Luật tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng

45

Năm 2016

Quý III

Thanh tra tỉnh

 

 

2

Chủ tịch UBND Huyện Phú Tân

3

Chủ tịch UBND Huyện U Minh

II

THANH TRA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

I

S Tài nguyên và Môi trường

Thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chng tham nhũng; quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai đối với Sở Tài nguyên và MT.

45

Năm 2012 -2015

Quý II

Thanh tra tỉnh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2016 do tỉnh Cà Mau ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.308
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122