Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 15-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đoàn Trọng Truyến
Ngày ban hành: 12/02/1987 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15-HĐBT

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 1987

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ VÀ THÀNH LẬP THỊ TRẤN CỦA CÁC HUYỆN LỤC YÊN, VĂN YÊN VÀ VĂN BÀN THUỘC TỈNH HOÀNG LIÊN SƠN

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ điều 16 của luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970;
Căn cứ quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn và Ban Tổ chức Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính một số xã và thành lập thị trấn của các huyện Lục Yên, Văn Yên và Văn Bàn thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn như sau:

A. Huyện Lục Yên:

Chia xã Yên Thắng thành hai đơn vị hành chính lấy tên là xã Yên Thắng và thị trấn Yên Thế (thị trấn huyện lỵ huyện Lục Yên).

a) Xã Yên Thắng có 1.394,99 hécta diện tích đất tự nhiên với 2.168 nhân khẩu.

Địa giới xã Yên Thắng phía đông giáp thị trấn Yên Thế và xã Liễu Đô; Phía tây giáp xã Tân Lĩnh; phía bắc giáp xã Mai Sơn và xã Minh Xuân; phía nam giáp thị trấn Yên Thế và xã Tân Lập.

b) Thị trấn Yên Thế có 439,40 hécta diện tích đất tự nhiên với 1.744 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Yên Thế ở phía đông, phía tây và phía bắc giáp xã Yên Thắng; phía nam giáp xã Tân Lập.

B. Huyện Văn Yên:

Giải thể xã Mậu A; tách 802 hécta diện tích đất tự nhiên với 7.262 nhân khẩu của xã này để thành lập thị trấn Mậu A (thị trấn huyện lỵ huyện Văn Yên); sáp nhập phần còn lại của xã này gồm 286,81 hécta đất tự nhiên với 716 nhân khẩu vào xã Mậu Đông.

Địa giới thị trận Mậu A ở phía đông giáp xã Yên thái; phía tây giáp xã Mậu Đông; phía nam giáp sông Hồng; phía bắc giáp xã Ngòi A.

Xã Mậu đông có 2.518,81 hécta diện tích đất tự nhiên với 2.865 nhân khẩu.

C. Huyện Văn Bàn:

a) Tách 16.572,67 hécta diện tích đất tự nhiên với 271 nhân khẩu của xã Nậm Xé để sáp nhập vào xã Nậm Xây; tách 7 hécta diện tích đất tự nhiên của xã Minh Lương để sáp nhập vào xã Nậm Xé.

Xã Nậm Xé có 5.113,36 hécta diện tích đất tự nhiên với 665 nhân khẩu.

Địa giới xã Nậm Xé ở phía đông và phía nam giáp xã Nậm Xây; phía tây giáp huyện Than Uyên; phía bắc giáp xã Nậm Chày.

b) Tách 989 hécta diện tích đất tự nhiên với 91 nhân khẩu của xã Nậm Xây để sáp nhập vào xã Minh Lương.

- Xã Nậm Xây có 18.736,67 hécta diện tích đất tự nhiên với 960 nhân khẩu.

Địa giới xã Nậm Xây ở phía đông giáp xã Dần Thàng; phía tây giáp huyện Than Uyên; Phía nam giáp huyện Mù Cang Chải; phía bắc giáp xã Minh Lương.

- Xã Minh Lương có 4.074,37 hécta diện tích đất tự nhiên với 2.309 nhân khẩu.

Địa giới xã Minh Lương ở phía đông giáp xã Dần Thàng; phía tây giáp xã Nậm Xé; phía nam giáp xã Nậm Xay; phía bắc giáp xã Nậm Chày.

c) Tách 3.173 hécta diện tích đất tự nhiên với 331 nhân khẩu của xã Dần Thàng để sáp nhập vào xã Dương Quỳ; chia xã Dần Thàng thành hai xã lấy tên là Dần Thàng và xã Thẳm Dương.

- Xã Dương Quỳ có 4.875 hécta diện tích đất tự nhiên với 2.553 nhân khẩu.

Địa giới xã Dương Quỳ ở phía đông giáp các xã Hoà Mạc, Làng Giàng và Khánh Yên Hạ; phía tây giáp xã Thẳm Dương; phia nam giáp xã Nậm Xây; phía bắc giáp xã Dần Thàng.

- Xã Dần Thàng có 11.717 hécta diện tích đất tự nhiên với 690 nhân khẩu.

Địa giới xã Dần Thàng ở phía đông giáp xã Nậm Rạng; phía tây giáp xã Nậm Chày; phía nam giáp xã Dương Quỳ và xã Minh lương; phía bắc giáp xã Nậm Mả.

- Xã Thẳm Dương có 5.878 hécta diện tích đất tự nhiên với 865 nhân khẩu.

Địa giới xã Thẳm Dương ở phía đông giáp xã Dương Quỳ; phía tây giáp xã Minh Lương phía nam giáp xã Nậm Xây; phía bắc giáp xã Dần Thàng.

d) Chia xã Khánh Yên Hạ thành hai xã lấy tên là xã Khánh Yên Trung và xã Khánh Yên Hạ.

- Xã Khánh Yên Hạ có 6.488 hécta diện tích đất tự nhiên với 3.192 nhân khẩu.

Địa giới xã Khánh Yên Hạ ở phía đông giáp xã Chiềng Ken; phía tây giáp xã Khánh Yên Trung; phía nam giáp huyện Mù Cang Chải; phía bắc giáp xã Sơn Thuỷ và xã Tân An.

- Xã Khánh Yên Trung có 5.816 hécta diện tích đất tự nhiên với 2.128 nhân khẩu.

e) Chia xã Chiềng Ken thành hai xã lấy tên là xã Chiềng Ken và xã Liên Phú.

- Xã Chiềng Ken có 5.799 hécta diện tích đất tự nhiên với 2.364 nhân khẩu.

Địa giới xã Chiềng Ken ở phía đông giáp huyện Văn Yên; phía tây giáp xã Khánh Yên Thượng; phía nam giáp xã Liên Phú; phía bắc giáp xã Sơn Thuỷ và xã Tân An.

- Xã Liên Phú có 5.826 hécta diện tích đất tự nhiên với 525 nhân khẩu.

Địa giới xã Liên Phú ở phía đông giáp xã Nậm Thà; phía tây giáp xã Khánh Yên Hạ; phia nam giáp huyện Mù Cang Chải; phía bắc giáp xã Chiềng Ken.

g) Chia xã Võ Lao thành hai xã lấy tên là xã Võ Lao và xã Văn Sơn.

- Xã Võ Lao có 4.171 hécta diện tích đất tự nhiên với 4.573 nhân khẩu.

Địa giới xã Võ Lao ở phía đông giáp xã Sơn Thuỷ và xã Bảo Yên; phía tây giáp xã Nậm Mả và huyện Bảo Thắng; phía nam giáp xã Nậm Dạng; phía bắc giáp xã Văn Sơn.

- Xã Văn Sơn có 1.048 hécta diện tích đất tự nhiên với 1.487 nhân khẩu.

Địa giới xã Văn Sơn ở phía đông giáp huyện Bảo Yên; phía tây giáp xã Nậm Mả; phía nam giáp xã Võ Lao; phía bắc giáp huyện Bảo Thắng.

Điều 2. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15-HĐBT ngày 12/02/1987 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã và thành lập thị trấn của các huyện Lục yên, Văn yên và ăn bàn thuộc tỉnh Hoàng liên sơn do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.989

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!