Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Đắk Lắk

Số hiệu: 15/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 29/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2019/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Tư pháp tại Tờ trình s 35/TTr-STP ngày 29/5/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Văn bản bãi bỏ toàn bộ: 84 văn bản (43 quyết định, 41 chỉ thị).

2. Văn bản bãi bỏ một phần: 11 quyết định.

(Có Phụ lục cụ thể kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thi hành Quyết định này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan ở tỉnh; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/8/2019./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KTVBQPPL, Bộ Tư pháp;
- TT. HĐND t
nh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh
;
- CT, các PCT UBND t
ỉnh;
- Các s
, ban, ngành của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn (UBND cấp huyện sa
o gửi);
- Báo Đắk Lắk; Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh; TT Công báo t
nh;
- Các phòng chuyên mô
n thuộc VP;
- Lưu VT, NC (N_
80)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH ĐƯỢC BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tnh)

TT

LOẠI VĂN BẢN

SỐ, KÝ HIỆU

NGÀY, THÁNG, NĂM BAN HÀNH

TÊN GỌI

PHN BÃI BỎ

GHI CHÚ

Lĩnh vực An ninh trật tự (04 văn bản)

01

Quyết định

21/2008/QĐ-UBND

5/26/2008

Về việc ban hành quy định khu vực biên giới, vành đai biên giới và vùng cấm trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

02

Quyết định

22/2008/QĐ-UBND

5/26/2008

Về việc xây dựng hệ thống biển báo và quy định vị trí cắm các bảng, biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới và vùng cấm trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

03

Chỉ thị

08/2008/CT-UBND

6/17/2008

Về việc triển khai thi hành Luật Đặc xá

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

04

Chỉ thị

01/2012/CT- UBND

5/15/2012

Về việc triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

Lĩnh vực Công thương (02 văn bản)

01

Quyết định

22/2013/QĐ- UBND

8/15/2013

Về việc ban hành Quy định về quản lý thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ phần nội dung còn hiệu lực còn lại

Một phần nội dung đã được bãi bỏ tại Quyết định 20/2017/QĐ- UBND ngày 17/7/2017; Hết hiệu lực toàn bộ sau bãi bỏ

2

Quyết định

06/2017/QĐ-UBND

2/23/2017

Ban hành Quy đnh phân cấp quản nhà nước về an toàn thực phm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công thương trên địa bàn tnh

Bãi btoàn bộ văn bản

 

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (02 văn bản)

01

Quyết định

25/2007/QĐ-UBND

7/25/2007

Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của bộ phận nội trú dân nuôi thí điểm tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

02

Quyết định

19/2012/QĐ- UBND

6/26/2012

Quy định tiêu chí xét duyệt học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

Lĩnh vực Giao thông và Vận tải (03 văn bản)

01

Chỉ thị

13/2007/CT-UBND

9/11/2007

Về việc tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại xã, phường, thị trấn

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

02

Quyết định

09/2011/QĐ- UBND

5/24/2011

Về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng hành lang bảo vệ sông, suối, hồ trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

03

Quyết định

42/2012/QĐ- UBND

11/21/2012

Ban hành Quy định về đơn giá dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ phần nội dung còn hiệu lực còn lại

Một phần nội dung đã được điều chnh tại Quyết định 12/2014/QĐ- UBND ngày 27/5/2014

Hết hiệu lực toàn bộ sau bãi bỏ

Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư (02 văn bản)

01

Chỉ thị

04/2012/CT-UBND

10/24/2012

Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển nhân lực tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

02

Chỉ thị

05/2015/CT- UBND

2/13/2015

Về việc tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tnh

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ (03 văn bản)

01

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND

2/19/2009

Ban hành Quy chế phương thức hoạt động của các Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh.

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

02

Chỉ thị

04/2013/CT- UBND

8/1/2013

Về việc đẩy mạnh hoạt động và tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

03

Chỉ thị

02/2015/CT-UBND

3/4/2015

Về việc tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội (07 văn bản)

01

Chỉ thị

15/2008/CT-UBND

11/19/2008

Về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

02

Quyết định

33/2010/QĐ-UBND

11/1/2010

Ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

03

Chỉ thị

01/2013/CT-UBND

2/6/2013

Về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại gia đình cộng đồng và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

04

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND

8/12/2013

Ban hành Quy định về cho vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

05

Chỉ thị

01/2014/CT-UBND

3/25/2014

Về việc tăng cường tổ chức vận động đóng góp, xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩatrên địa bàn tnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

06

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND

7/14/2014

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

07

Quyết định

15/2015/QĐ-UBND

6/22/2015

Ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý lao động nước ngoài làm vic trên đa n tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bn

 

Lĩnh vực Nội vụ (02 văn bản)

01

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND

3/3/2015

Về việc ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ phần nội dung còn hiệu lực còn lại

Một phn nội dung đã được sửa đổi, bsung tại Quyết định số 17/2017/QĐ- UBND ngày 26/6/2017

Hết hiệu lực toàn bộ sau bãi bỏ

02

Quyết định

17/2017/QĐ-UBND

6/26/2017

Vviệc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy đnh về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/3/2015

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (21 văn bản)

01

Quyết định

76/2003/QĐ-UB

5/28/2003

Về việc ban hành Quy định về việc nuôi và quản lý chó nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

02

Quyết định

49/2006/QĐ-UBND

11/6/2006

Về việc ban hành Quy định mức hưởng lợi của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng thôn, buôn được giao, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp theo Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 ca Thủ tướng Chính phủ áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

03

Chỉ thị

04/2008/CT-UBND

4/7/2008

Về việc đẩy mạnh công tác quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và các chất hữu cơ gây ô nhiễm, khó phân hủy góp phần bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

04

Chỉ thị

07/2008/CT-UBND

5/23/2008

Về việc quản lý bảo vệ rừng ở những vùng quy hoạch trồng cao su, trồng rừng, trồng cây công nghiệp

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

05

Chỉ thị

17/2008/CT-UBND

11/19/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý giống cây trồng trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

06

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND

5/5/2009

Về việc ban hành Quy chế quản lý nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

Bãi bỏ phần nội dung còn hiệu lực còn lại

Một phần nội dung đã được sa đi, bổ sung tại Quyết định số 26/2012/QĐ- UBND ngày 18/7/2012

Hết hiệu lực toàn bộ sau bãi bỏ

07

Chỉ thị

10/2009/CT-UBND

12/8/2009

Về tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát triển các loại động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

08

Quyết định

141/QĐ-UBND

1/18/2010

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

09

Chỉ thị

05/2011/CT-UBND

1/21/2011

Về việc xây dựng phương án khoán tại các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê trực thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

10

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND

1/21/2011

Về việc ban hành Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

11

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND

1/31/2013

Ban hành Quy định về phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm của gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

12

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND

7/16/2013

Về việc ban hành Quy định áp dụng khung giá các loại rừng và xác định giá cho thuê rng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

13

Quyết định

35/2013/QĐ-UBND

12/4/2013

Về việc Quy định mức trần phí dịch vụ ly nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước từ sau cống đầu kênh của công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

14

Chỉ thị

02/2014/CT-UBND

4/1/2014

Về việc nghiêm cấm hành vi hủy diệt trong khai thác thủy sản ở các vùng nước tự nhiên trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

15

Chỉ thị

05/2014/CT-UBND

6/18/2014

Về tăng cường quản lý gây nuôi, mua bán, sử dụng động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

16

Quyết định

19/2014/QĐ-UBND

6/26/2014

Về việc quy định biện pháp tưi, tiêu của các công trình thy li trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

17

Quyết định

29/2014/QĐ-UBND

8/27/2014

Về mức chi cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng phá rừng trái phép và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

18

Quyết định

16/2015/QĐ-UBND

7/7/2015

Về việc ban hành Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện với UBND cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật công tác trên địa bàn cấp xã với UBND cấp xã

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

19

Quyết định

24/2015/QĐ-UBND

8/12/2015

Về việc sửa đi, bsung một s điu của Quy chế quản lý nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 05/5/2009 của UBND tỉnh Đắk Lk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

20

Chỉ th

02/2016/CT-UBND

5/11/2016

Về việc tăng cường công tác quản lý phân bón trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

21

Quyết định

15/2017/QĐ-UBND

4/18/2017

Ban hành Quy định mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

Lĩnh vực Tài chính (13 văn bản)

01

Quyết định

511/QĐ-UB

7/5/1994

Về việc quy định thời gian xây dựng cơ bản của một số cây trồng chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

02

Quyết định

2156/QĐ-UB

11/4/1996

Quy định thời điểm kết thúc vụ thu thuế sử dụng đất nông nghiệp của từng vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ phần nội dung còn hiệu lực còn lại

Một phn nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 3190/QĐ-UBND ngày 19/10/2001;

Hết hiệu lực toàn bộ sau bãi bỏ

03

Quyết định

1826/QĐ-UB

9/12/1997

Về việc quy định năng suất xét giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

04

Quyết định

664/QĐ-UB

4/18/2000

Về việc ban hành quy định thời gian bắt đầu và kết thúc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp

Bãi bỏ phần nội dung còn hiệu lực còn lại

Một phần nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 3190/QĐ-UBND ngày 19/10/2001;

Hết hiệu lực toàn bộ sau bãi bỏ

05

Quyết định

3190/QĐ-UB

10/19/2001

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2156/QĐ-UB ngày 04/11/1996 và Quyết định số 664/QĐ-UB ngày 18/4/2000 của UBND tỉnh

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

06

Quyết định

37/2011/QĐ- UBND

11/1/2011

Về việc phê duyệt giá đất để thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất tái định cư cho các hộ tại khu vực chợ A thành phố Buôn Ma Thut

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

07

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND

3/15/2012

Về việc Quy định trình tự lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo niên độ ngân sách hàng năm thuc nguồn vốn do đa phương quản lý

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

08

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND

4/24/2012

Về việc quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà và tài sản để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ quy định tỷ lệ % đối với tài sản để tính lệ phí trước bạ

Sau bãi bỏ, văn bản hết hiệu lực một phần

09

Quyết định

38/2012/QĐ-UBND

10/19/2012

Về việc quy định tỷ lệ (%) chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

10

Quyết định

33/2013/QĐ-UBND

11/20/2013

Về việc ban hành Quy định mức thu, miễn thủy lợi phí, tiền nước và đối tượng, phạm vi thu, miễn thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ phần nội dung còn hiệu lực còn lại

Một phần nội dung đã được bãi bỏ tại Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 22/8/2017;

Hết hiệu lực toàn b sau bãi bỏ

11

Chỉ thị

10/2014/CT-UBND

10/23/2014

Về việc tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bc dưới hình thức số đề và làm giả vé xổ số trên đa bàn tnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

12

Chỉ thị

01/2016/CT-UBND

4/5/2016

Về việc tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

13

Quyết định

16/2017/QĐ-UBND

5/26/2017

Về việc ban hành Quy định về thẩm quyền trong đu thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách Nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (02 văn bản)

01

Chỉ thị

07/2014/CT-UBND

10/9/2014

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

02

Chỉ thị

08/2014/CT-UBND

10/9/2014

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

Lĩnh vực Thanh tra (01 văn bản)

01

Chỉ thị

08/2013/CT-UBND

11/18/2013

Về việc tăng cường công tác tiếp dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

Lĩnh vực Thông tin truyền thông (04 văn bản)

01

Chỉ thị

08/2009/CT-UBND

11/26/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

02

Quyết định

26/2013/QĐ- UBND

10/25/2013

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

03

Quyết định

40/2013/QĐ-UBND

12/26/2013

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

04

Quyết định

31/2015/QĐ-UBND

9/25/2015

Ban hành Quy định về tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng và thời gian hoạt động của đại lý Internet, điểm truy cập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ phần quy định về tổng diện tích phòng máy tại Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Sau bãi b, văn bn hết hiệu lực một phần

Lĩnh vực Tư pháp (11 văn bản)

01

Chỉ thị

12/2008/CT-UBND

8/1/2008

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

02

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND

1/20/2011

Ban hành các Biểu mẫu Hợp đồng sử dụng trong lĩnh vực công chứng trên địa bàn tnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

03

Chỉ thị

11/2011/CT-UBND

8/10/2011

Về việc triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

04

Chỉ th

12/2011/CT-UBND

8/10/2011

Triển khai thi hành Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

05

Chỉ thị

02/2013/CT-UBND

5/3/2013

Về việc tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

06

Chỉ thị

03/2013/CT-UBND

5/3/2013

Về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

07

Chỉ thị

06/2013/CT-UBND

9/25/2013

Về việc kiện toàn và nâng cao chất lượng công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh và các Doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh quản lý

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

08

Chỉ thị

14/2013/CT-UBND

12/20/2013

Về việc tăng cường công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

09

Chỉ thị

06/2014/CT-UBND

9/9/2014

Tăng cưng qun lý nhà nước vcông tác chứng thực trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

10

Chỉ thị

11/2014/CT- UBND

10/28/2014

Triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

11

Chỉ thị

01/2015/CT-UBND

1/7/2015

Về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch (05 văn bản)

01

Chỉ thị

13/2006/CT-UBND

6/21/2006

Về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên đa bàn toàn tỉnh

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

02

Chỉ thị

12/2009/CT-UBND

12/29/2009

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

03

Chỉ thị

01/2011/CT-UBND

1/10/2011

Về việc tổ chức, triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

04

Chỉ thị

05/2012/CT-UBND

12/28/2012

Về việc nâng cao hiệu quả hoạt động Nhà Văn hóa cộng đồng buôn, thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

05

Chỉ thị

06/2012/CT-UBND

12/28/2012

Về việc bảo tồn, phát huy Di sn văn hóa các dân tộc ở Đắk Lk trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

Lĩnh vực Văn phòng (01 văn bản)

01

Quyết định

2349/QĐ-UBND

10/20/2005

Ban hành Tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội phục vụ điều hành trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

Lĩnh vực Xây dựng (09 văn bản)

01

Quyết định

2344/1999/QĐ- UB

9/18/1999

Ban hành bản Quy định về việc bán nhà ở thuộc shữu nhà nước cho người đang thuê

Bãi bỏ phần nội dung còn hiệu lực còn lại

Một phần nội dung đã được sửa đổi tại Quyết định số 101/2003/QĐ-UB ngày 11/9/2003; Hết hiệu lực toàn bộ sau bãi b

02

Quyết định

101/2003/QĐ-UB

9/11/2003

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại bn Quy định về việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, ban hành theo Quyết định 2344/1999/QĐ-UB ngày 18/9/1999 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

03

Chỉ thị

13/2009/CT-UBND

12/31/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

04

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND

7/10/2012

Về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng công trình điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

05

Chỉ thị

04/2014/CT-UBND

5/14/2014

Về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

06

Quyết định

20/2014/QĐ-UBND

6/27/2014

Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

07

Quyết định

34/2014/QĐ-UBND

10/10/2014

Về việc bổ sung thuế giá trị gia tăng đối với lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị trong các Bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND

Bãi bỏ phần nội dung còn hiệu lực còn lại

Một phần nội dung đã được sửa đổi tại Quyết định số 01/2015/QĐ-UB ngày 09/01/2015; Hết hiệu lực toàn bộ sau bãi bỏ

08

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND

1/9/2015

Về việc sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc bổ sung thuế giá trị gia tăng đối với lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị trong các bộ Đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

09

Quyết định

35/2017/QĐ-UBND

12/21/2017

Về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong một số bộ đơn giá xây dựng do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bãi bỏ quy định tại Điều 3

Sau bãi bỏ, văn bản hết hiệu lực một phần

Lĩnh vực Y tế (01 văn bản)

01

Quyết định

26/2015/QĐ-UBND

9/16/2015

Về việc quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

Lĩnh vực khác (02 văn bản)

01

Quyết đnh

21/2014/QĐ-UBND

7/10/2014

Quy định tiêu chí phân bố vốn Chương trình 135 thực hiện Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

02

Quyết định

32/2017/QĐ-UBND

11/16/2017

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Bãi bỏ toàn bộ văn bản

 

TỔNG CỘNG: 95 VĂN BẢN (54 quyết định, 41 chỉ thị).

Trong đó: 84 văn bản bãi bỏ toàn bộ (43 quyết định, 41 chỉ thị), 11 quyết định bãi bỏ một phần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/2019/QĐ-UBND ngày 29/07/2019 bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.669

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.138.35