Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1492/QĐ-UBND 2015 thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi Sở Tư pháp Vũng Tàu

Số hiệu: 1492/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Văn Trình
Ngày ban hành: 06/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1492/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 06 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Tờ trình số 1253/TTr-STP ngày 19 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giám định tư pháp; 05 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực công chứng; 10 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực luật sư; 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng; 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực luật sư và 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trình

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành.

Stt

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực giám định tư pháp

1

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

2

Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

3

Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp

4

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

5

Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp

II. Lĩnh vực công chứng

1

Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

2

Đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng trong trường hợp tạm ngừng tập sự quá ba tháng

3

Đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

4

Thủ tục thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự

5

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

III. Lĩnh vực luật sư

1

Hợp nhất công ty luật

2

Sáp nhập công ty luật

3

Ký kết hợp đồng lao động thuê luật sư nước ngoài làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư

4

Chấm dứt hợp đồng lao động thuê luật sư nước ngoài làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư

5

Thủ tục phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư

6

Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

7

Tạm ngừng hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

8

Thủ tục báo cáo Sở Tư pháp, Đoàn luật sư về việc tập sự hành nghề luật sư của người tập sự tại tổ chức hành nghề luật sư

9

Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

10

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung.

Stt

Số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung, sửa đổi, bổ sung

I. Lĩnh vực công chứng

1

T-VTB-256662-TT

Đề nghị Sở Tư pháp chỉ định nơi tập sự hành nghề công chứng được sửa đổi thành “Bố trí tập sự hành nghề công chứng”,

Thông tư 01/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp về tập sự hành nghề công chứng

2

T-VTB-256669-TT

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được sửa đổi thành “Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”

Thông tư 01/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp về tập sự hành nghề công chứng

3

T-VTB-256795-TT

 

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng do thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác được sửa đổi thành “Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác”.

Thông tư 01/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp về tập sự hành nghề công chứng.

II. Lĩnh vực luật sư

1

T-VTB-232767-TT

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Luật số 20/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư

2

T-VTB-214790-TT

Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư

Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

3

T-VTB-214739-TT

Giải thể Đoàn luật sư được sửa đổi thành “Giải thể Đoàn luật sư trong trường hợp Đoàn luật sư không còn đủ ba luật sư thành viên của Đoàn luật sư

Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

4

T-VTB-214692-TT

Cấp giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh Công ty luật nước ngoài được sửa đổi thành “Đăng ký hoạt động của chi nhánh công ty luật nước ngoài tại Việt Nam”

Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ.

Stt

Số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung bãi bỏ

1

T-VTB-214719-TT

Cho phép thành lập Đoàn Luật sư

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP

2

T-VTB-214712-TT

Phê duyệt Điều lệ Đoàn Luật sư

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP

3

T-VTB-215237-TT

Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của Đoàn Luật sư

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP

4

T-VTB-214729-TT

Bãi nhiệm Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1492/QĐ-UBND ngày 06/07/2015 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.306

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!