Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1486/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch tổ chức họp báo định kỳ hàng quý do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Số hiệu: 1486/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Văn Diệp
Ngày ban hành: 09/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
 TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1486/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 09 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌP BÁO ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

Căn cứ Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg , ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Căn cứ Quyết định số 1473/QĐ-UBND , ngày 04/9/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

Xét Tờ trình số 02/TTr-STTTT, ngày 26/02/2013 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức họp báo định kỳ hàng quý.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệp

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỌP BÁO ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1486/QĐ-UBND, ngày 09/9/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Nhằm chủ động cung cấp thông tin, định hướng thông tin cho báo chí về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong quý; trả lời những vụ việc, dư luận bức xúc theo phản ánh của báo chí;

2. Tăng cường sự hợp tác của báo chí, góp phần thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của dư luận và phát huy dân chủ xã hội.

3. Nâng cao tinh thần trách nhiệm người phát ngôn của Uỷ ban nhân dân tỉnh, của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc cung cấp thông tin cho báo chí.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HỌP BÁO:

1. Cơ quan tổ chức họp báo: Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Người phát ngôn của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Thành phần mời họp:

- Đại diện các cơ quan báo chí thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

- Đại diện báo chí trong nước có bài phản ánh về những dư luận được nhiều người quan tâm, gây bức xúc cho xã hội trong quý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

- Đại diện các cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh Vĩnh Long.

- Các cơ quan báo chí trong tỉnh.

- Lãnh đạo của các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Văn phòng Tỉnh uỷ; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Hội Nhà báo tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

3. Nội dung họp báo:

- Cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong quý.

- Trả lời các nội dung phản ánh của báo chí về những vấn đề bức xúc, được dư luận quan tâm.

4. Hình thức họp báo: Họp báo định kỳ hàng quý.

Trong trường hợp đột xuất, bất thường, Người phát ngôn của Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức họp báo theo quy định tại Điều 7, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (ban hành kèm theo Quyết định số 1473/QĐ-UBND , ngày 04/9/2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh).

5. Chương trình họp báo:

a) Giới thiệu đại biểu và chủ trì họp báo.

b) Thông cáo báo chí về tình hình phát triển kinh tế, chính trị - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh và những nhiệm vụ trọng tâm của quý tiếp theo.

c) Thông báo về những nội dung phản ánh của báo chí và những dư luận được nhiều người quan tâm trên địa bàn của tỉnh Vĩnh Long.

d) Câu hỏi của các phóng viên báo chí theo nội dung của từng cuộc họp báo.

e) Trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí theo nội dung họp báo.

f) Phát biểu bế mạc họp báo.

6. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Vào tháng đầu của quý.

- Địa điểm: Tại Hội trường UBND tỉnh (số 88 Hoàng Thái Hiếu, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC:

Kinh phí tổ chức họp báo được thực hiện theo quy định chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ quý IV năm 2013.

- Các đơn vị phối hợp tổ chức gồm có: Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh. Ngoài ra, tuỳ theo nội dung họp báo, cơ quan họp báo sẽ thông báo mời thủ trưởng các đơn vị, các địa phương có liên quan đến dự.

- Nhiệm vụ: Người phát ngôn của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh; địa điểm họp, chủ trì và phối hợp, phát hành thư mời, chuẩn bị nội dung và các công việc đảm bảo khác.

- Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dung thông báo về những vấn đề bức xúc báo chí đã phản ánh, tình hình dư luận xã hội; dẫn chương trình họp báo; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để lập danh sách đại biểu và chuẩn bị các nội dung khác.

- Các đơn vị liên quan khác: Khi nhận được giấy mời họp báo, chuẩn bị nội dung và trả lời báo chí về những nội dung liên quan./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1486/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch tổ chức họp báo định kỳ hàng quý do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.974
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145