Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1482/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 1482/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 29/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1482/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 29 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BTP-BNV ngày 19/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ về hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện về bồi thường nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 239/TTr-STP ngày 24 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh và chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục công tác phía nam Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (A, Nhân);
- Lưu: VT, Ktr48/9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức trong công tác bồi thường nhà nước ở các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh.

- Xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp về quản lý nhà nước trong lĩnh vực bồi thường nhà nước theo Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BTP-BNV ngày 19/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện về bồi thường nhà nước.

2. Yêu cầu

- Triển khai sâu rộng, đồng bộ các quy định của pháp luật có liên quan về công tác bồi thường của nhà nước đến các ngành, các cấp để triển khai thực hiện có hiệu quả về công tác bồi thường của nhà nước, nhất là trong lĩnh vực quản lý hành chính.

- Đảm bảo sự thống nhất trong việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn giữa Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Tổ chức triển khai việc tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước đến mọi tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý để mọi người nhận thức đầy đủ, thống nhất về ý nghĩa, nội dung của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức nhận thức rõ trách nhiệm đối với thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật gây ra trong khi thi hành công vụ và các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhận thức đầy đủ về quyền yêu cầu và thủ tục giải quyết bồi thường của nhà nước.

- Đối với cán bộ, công chức, cần kết hợp việc quán triệt tinh thần và nội dung các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước với việc giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm công vụ; xác định những hành vi, quyết định hành chính được quy định trực tiếp trong Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, đề ra các biện pháp cụ thể yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chức trách của cán bộ, công chức trong khi thi hành công vụ.

2. Bố trí cán bộ làm công tác bồi thường nhà nước

Giám đốc Sở Tư pháp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BTP-BNV phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí biên chế thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

Phòng Tư pháp phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố bố trí biên chế thực hiện công tác bồi thường nhà nước theo đúng quy định tại khoản 1, Điều 2 Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BTP-BNV .

3. Nhiệm vụ, quyền hạn được giao về bồi thường nhà nước

Sở Tư pháp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BTP-BNV .

- Đưa nội dung phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước vào Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm; Biên soạn đầy đủ tài liệu phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành để cung cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương phục vụ công tác tuyên truyền.

- Tham mưu giúp UBND tỉnh phối hợp với Bộ Tư pháp - Cục bồi thường nhà nước tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường của nhà nước đối với cán bộ, công chức được giao thực hiện giải quyết yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện ở sở, ngành, địa phương, định kỳ tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh theo quy định.

4. Phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước

- Sở Tư pháp cùng với Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn lập dự toán ngân sách hàng năm và bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện công tác bồi thường nhà nước theo quy định.

- Sở Tư pháp phối hợp Sở Nội vu có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức để hạn chế các hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước; hướng dẫn các ngành, địa phương về việc giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức thực hiện công tác giải quyết yêu cầu bồi thường; hướng dẫn, kiểm tra việc xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại trong khi thi hành công vụ.

- Sở Tư pháp phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến về Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Chủ tịch UBND huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn quán triệt Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn quản lý; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thường xuyên để kịp thời chấn chỉnh vi phạm, hạn chế thấp nhất hành vi trái pháp luật của cán bộ, công chức gây thiệt hại trong khi thi hành công vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả về công tác bồi thường trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

2. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc bố trí biên chế về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh.

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Đảm bảo về cơ sở vật chất và phối hợp với sở, ban, ngành, địa phương lập dự toán kinh phí bồi thường và tổng hợp trong dự toán ngân sách địa phương trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét quyết định.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về bồi thường được bố trí trong dự toán thường xuyên của cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về bồi thường.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để có hướng dẫn./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1482/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.264

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172