Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1480/QĐ-UBND 2021 giải quyết thủ tục hành chính về thi Sở Giáo dục tỉnh Bến Tre

Số hiệu: 1480/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Trần Ngọc Tam
Ngày ban hành: 28/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1480/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 28 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT 03 QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THI, TUYỂN SINH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một ca, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, tại Tờ trình số 1479/TTr-SGD&ĐT ngày 24 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ quy trình số (09, 10, 11) ban hành kèm theo Quyết định số 2643/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 11 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre.

Điều 3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị liên quan thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC-Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Phó Chánh VPUBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng KSTT, TTPVHCC, KGVX;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tam

DANH MỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐƯỢC THAY THẾ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính

Quy trình số

Lĩnh vực: Thi, tuyển sinh

01

Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 09/06/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

Quy trình số 01

02

Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Quy trình số 02

03

Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Quy trình số 03

Tổng cộng: 03 TTHC

Quy trình số 01

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH XÉT ĐẶC CÁCH TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Cơ sở giáo dục

01 ngày

Bước 2

- Tiếp nhận, ra giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Công chức Một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

01 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ.

Công chức Khảo thí, Quản lý chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin

53 ngày

Bước 4

Trình kết quả cho lãnh đạo Sở ký phê duyệt.

Lãnh đạo Khảo thí, Quản lý chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin

01 ngày

Bước 5

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.

01 ngày

Bước 6

Nhận kết quả, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Văn thư.

01 ngày

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cơ sở giáo dục đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức Một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

01 ngày

Bước 8

Cơ sở giáo dục trả kết quả cho học sinh.

Cơ sở giáo dục

01 ngày

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 60 ngày.

Quy trình số 02

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thc hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Cơ sở giáo dục

01 ngày

Bước 2

- Tiếp nhận, ra giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Công chức Một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

01 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ. Phối hợp với cơ sở giáo dục in giấy báo dự thi

Ban Thư ký (Công chức Khảo thí, Quản lý chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin).

53 ngày

Bước 4

Trình văn bản cho Chủ tịch Hội đồng thi ký phê duyệt

Ban Thư ký (Lãnh đạo Khảo thí, Quản lý chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin).

01 ngày

Bước 5

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Chủ tịch Hội đồng thi (Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo)

01 ngày

Bước 6

Nhận kết quả, vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Văn thư

01 ngày

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cơ sở giáo dục đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức Một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

01 ngày

Bước 8

Cơ sở giáo dục trả giấy báo dự thi cho thí sinh.

Cơ sở giáo dục

01 ngày

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 60 ngày.

Quy trình số 03

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHÚC KHẢO BÀI THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Cơ sở giáo dục

01 ngày

Bước 2

- Tiếp nhận, ra giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

- Chuyển hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Công chức Một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

01 ngày

Bước 3

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ.

Ban Thư ký (Công chức Khảo thí, Quản lý chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin).

53 ngày

Bước 4

Trình kết quả cho Chủ tịch hội đồng thi.

Ban Thư ký (Lãnh đạo Khảo thí, Quản lý chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin).

01 ngày

Bước 5

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Chủ tịch Hội đồng thi (Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo).

01 ngày

Bước 6

Nhận kết quả, đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Văn thư.

01 ngày

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho cơ sở giáo dục đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có).

Công chức Một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

01 ngày

Bước 8

Cơ sở giáo dục trả kết quả cho thí sinh.

Cơ sở giáo dục

01 ngày

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 60 ngày.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1480/QĐ-UBND ngày 28/06/2021 phê duyệt 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


459

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!