Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 148/QĐ-UBND 2020 công bố văn bản hết hiệu lực Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 148/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 21/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 148/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2019.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 47/TTr-STP ngày 16/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2019 (có các Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Sở Tư pháp (03 bản);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Các chuyên viên tham mưu;
- Lưu: VT, NCPC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

DANH MỤC I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2019

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lc, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh

1

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND ngày 07/10/2013

Ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xã giai đoạn 2013 - 2020”

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bmột phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014-2018

19/4/2019

2

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND ngày 07/10/2013

Quy định mức phụ cấp cho bảo vệ dân phtỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bmột phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014-2018

19/4/2019

3

Chỉ thị

10/2009/CT-UB Ngày 05/5/2009

Về việc thực hiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bmột phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014-2018

19/4/2019

4

Chỉ thị

26/2009/CT-UBND ngày 01/12/2009

Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của y ban nhân dân tỉnh Yên Bái vê việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

5

Chỉ thị

20/2010/CT-UBND ngày 30/9/2010

Về Quản lý và sử dụng con dấu trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định s08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

Lĩnh vực Ni vụ

6

Nghị quyết

04/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009

Về việc khen thưởng đối với giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong việc dạy và học trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 21/6/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định về giải thưởng và mức thưởng đi với tập thể, cá nhân đạt giải cao trong các cuộc thi cấp quốc tế, khu vực, trong nước, cấp tỉnh và danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái

1/7/2019

7

Nghị quyết

05/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014

Quy định chính sách khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ xét tặng “Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái”.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 21/6/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định về giải thưởng và mức thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt giải cao trong các cuộc thi cấp quốc tế, khu vực, trong nước, cấp tỉnh và danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái

1/7/2019

8

Nghị quyết

06/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014

Quy định chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái 5 năm

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 21/6/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định về giải thưởng và mức thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt giải cao trong các cuộc thi cấp quốc tế, khu vực, trong nước, cấp tỉnh và danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái

1/7/2019

9

Quyết định

1355/2007/QĐ-UBND ngày 06/9/2007

Về việc quy định mức hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn, bản của tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 -2018

19/4/2019

10

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND ngày 05/5/2009

Ban hành quy định về phân cấp công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yến Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

11

Quyết định

24/2010/QĐ-UBND ngày 24/9/2010

Ban hành quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

12

Quyết định

40/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

1/4/2019

13

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

01/4/2019

Lĩnh vực Tài chính - Ngân sách

14

Quyết định

191/2001/QĐ-UBND ngày 18/9/2001

Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với các cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

15

Quyết định

156/2003/QĐ-UBND ngày 27/5/2003

Về việc ban hành Quy định biện pháp phi hp trong quản lý chống thất thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động vận tải và đăng kiểm phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

16

Quyết định

69/2005/QĐ-UB ngày 07/3/2005

Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng tiền phí trong giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

17

Quyết định

406/2006/QĐ-UBND ngày 31/10/2006

Ban hành Quy đnh một số biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

18

Quyết định

463/2006/QĐ-UBND ngày 27/11/2006

Ban hành Quy định về chế độ hội họp trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

19

Quyết định

28/2008/QĐ-UBND ngày 21/10/2008

Ban hành quy chế quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý dự án và công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của y ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

20

Quyết định

20/2010/QĐ-UBND ngày 25/6/2010

Ban hành quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước của tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

21

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011

Ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

22

Quyết định

46/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

23

Quyết định

36/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Sửa đổi Khoản 4 Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

24

Quyết định

43/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016

Về việc sa đi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý nhà nước đi với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ- UBND (ngày 10 tháng 01 năm 2011 và Quyết đnh số 36/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014-2018

19/4/2019

25

Quyết định

48/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tchức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của y ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

26

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND ngày 04/01/2018

Về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tnh Yên Bái

18/01/2019

27

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2018 tại tỉnh Yên bái

Được thay thế bởi Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của y ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 tại tỉnh Yên Bái

8/1/2019

28

Chỉ thị

12/2011/CT-UBND ngày 17/8/2011

Về tăng cường công tác quản lý, chống thất thu, nợ đọng đối với các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của Ngân sách Nhà nước

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

Lĩnh vực Kế hoạch - Đu tư - Xây dựng

29

Nghị quyết

24/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011

Về việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái, thời kỳ 2006 - 2020

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái bãi bỏ Nghị quyết số 24/2011/NQ- HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2011 của HĐND tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái, thời kỳ 2006 -2020

10/8/2019

30

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013

Về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một snội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2020

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

31

Quyết định

14/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014

Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

32

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014

Về việc bổ sung mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

33

Chỉ thị

09/2010/CT-UBND ngày 07/4/2010

Về việc tăng cường công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

34

Nghị quyết

21/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014

Ban hành Quy định bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

31/12/2019

35

Nghị quyết

19/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017

Sửa đi, bsung một s điu của Quy định Bảng giá đất năm 2015 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hi đồng nhân dân tỉnh Yên Bái

Hết hiệu lực theo khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

31/12/2019

36

Quyết định

405/2004/QĐ-UB ngày 24/12/2004

Ban hành Quy định hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

37

Quyết định

262/2005/QĐ-UB ngày 09/8/2005

Ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phn các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014-2018

19/4/2019

38

Quyết định

1318/2007/QĐ-UBND ngày 04/9/2007

Ban hành quy định một số chính sách về cho thuê, xây dựng cơ sở hạ tầng và giao đất, cho thuê đất đối với các cơ sở ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái hoạt động theo Nghị định s53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

39

Chỉ thị

14/2003/CT-UB ngày 01/12/2003

Về việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đai tại tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

40

Chỉ thị

14/2009/CT-UBND ngày 29/6/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

41

Chỉ thị

06/2011/CT-UBND ngày 26/4/2011

Về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội

42

Quyết định

1331/2008/QĐ-UBND ngày 25/8/2008

Về Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm

Được thay thế bởi Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của Ủy ban nhân dân tnh Yên Bái ban hành Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm tỉnh Yên Bái

1/1/2019

43

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009

Ban hành Quy định trách nhiệm về quản lý nhà nước trong lĩnh vực dạy nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

44

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND ngày 09/4/2010

Ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

45

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND ngày 23/5/2011

Ban hành Quy định xuất bản tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014-2018

19/4/2019

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

46

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động dạy nghề của Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp dạy nghề các huyện, thị xã, thành phố

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

47

Chỉ thị

03/2012/CT-UBND ngày 12/01/2012

Về việc tăng cường quản lý công tác liên kết đào tạo đại học, cao đng, trung cấp chuyên nghiệp và đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của y ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

Lĩnh vc Văn hóa, Thể thao và Du lch

48

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND ngày 03/5/2012

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

49

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012

Về việc Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái

1/1/2019

50

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND ngày 03/5/2012

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chun văn hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

Lĩnh vực Xây dựng

51

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013

Về việc ban hành Quy định phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019.

Lĩnh vực Thanh tra

52

Quyết định

36/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010

Ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng kinh phí nghiệp vụ thanh tra trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

53

Chỉ thị

13/2010/CT-UBND ngày 08/7/2010

Về việc chấn chỉnh công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

54

Chỉ thị

18/2010/CT-UBND ngày 10/9/2010

Về việc tăng cường công tác thanh tra, thực hiện các kết luận sau thanh tra trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014-2018

19/4/2019

55

Chỉ thị

17/2012/CT-UBND ngày 03/10/2012

Về việc tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

56

Quyết định

1811/2007/QĐ-UBND ngày 24/10/2007

Ban hành Quy định về thẩm quyền giám định công nghệ và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của y ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

57

Quyết định

38/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

1/1/2019

Lĩnh vực Y tế

58

Nghị quyết

44/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017

Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 15/3/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo him y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

1/4/2019

Lĩnh vực Công thương

59

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND ngày 30/10/2014

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

29/9/2019

Tng số (I): 59 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2019

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

 

DANH MỤC II

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Yên Bái)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2019

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bn

Nội dung, quy định hết hết hiệu, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Lĩnh vc Ni vụ

1

Nghị quyết

14/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định một số chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020

- Điều 10

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 33/2019/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định mức thưởng đối với xã, thôn (bản) trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong năm 2019 và 2020

10/12/2019

Lĩnh vực Tư pháp

2

Nghị quyết

16/2017/NQ-HĐND ngày 10/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phbiến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2021

- Điểm c, Khoản 3 Điều 1

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 46/2019/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái sửa đổi điểm c Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 10/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2018 - 2021

01/01/2020

Lĩnh vực Tài chính

3

Nghị quyết

09/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thcác cấp; quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tdân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái

- Điểm a, Khoản 2 Điều 1

- Điểm b, Khoản 2 Điều 1

- Điểm c, Khoản 3 Điều 1

- Điểm d, Khoản 3 Điều 1

- Khoản 4 Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối vi người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/8/2019

4

Quyết định

29/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành Quy định định mức và một số mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

- Khoản 2 Điều 3

- Khoản 2 Điều 4

Được sửa đổi, bsung bởi Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức và một số mức chi cho công tác thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

01/12/2019

Lĩnh vực Y tế

5

Nghị quyết

10/2019/NQ-HĐND ngày 15/3/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

- Phụ lục tại Khoản 1 Điều 1

- Phụ lục tại Khoản 2 Điều 1

- Phụ lục tại Khoản 3 Điều 1

- Ghi chú mục 61 Phụ lục IV Khoản 4 Điều i

- Ghi chú mục 62 Phụ lục IV Khoản 4 Điều 1

- Ghi chú mục 63 Phụ lục IV Khoản 4 Điều 1

- Điều 2

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 15/3/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tnh Yên Bái

01/01/2020

Lĩnh vực khác

6

 

26/2012/QĐ-UBND ngày 23/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Một số điều của của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 23/7/2012 của UBND tỉnh hết hiệu lực, cụ thể:

- Điểm c, Khoản 2 Điều 6

- Cụm từ “trước khi” tại dòng thứ 2 của Điều 8

- Điểm g, Khoản 1 Điều 10

- Điều 12

- Điều 13

- Cụm từ “Lễ hội” trong Quyết định và Quy định ban hành kèm theo Quyết định

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

7

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2014 ban hành Quy định quản lý và thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Một số điều của của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND tỉnh hết hiệu lực, cụ thể:

- Khoản 3 Điều 11

- Điểm a Điều 21

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018

19/4/2019

8

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

- Điểm f, Khoản 1 Điều 16

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái

12/10/2019

9

Quyết định

23/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021

- Điểm b, Khoản 3 Điều 47

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái

12/10/2019

10

Quyết định

29/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

- Khoản 10 Điều 6

- Điểm đ, Khoản 1 Điều 7

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái

12/10/2019

11

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế giám sát vốn đầu tư nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả và xếp loại, công khai thông tin tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp có vốn nhà nước tại địa phương

- Khoản b Điều 16

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái

12/10/2019

12

 

07/2018/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chi tiết một snội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

- Điểm c, Khoản 1 Điều 6

- Điểm b, Khoản 2 Điều 6

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái

12/10/2019

Tổng số (I): 12 văn bản

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2019

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hết hiệu, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHN: Không có

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 148/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


463

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.250.73