Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 148/QĐ-UBDT năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa phương II do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 148/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Giàng Seo Phử
Ngày ban hành: 29/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 148/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn c Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Ủy ban Dân tộc;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Địa phương II,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Vụ Địa phương II là đơn vị của Ủy ban Dân tộc, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (sau đây gọi tt là Bộ tởng, Chủ nhiệm) quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc và theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc trên địa bàn các tnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận và Ninh Thuận (tng s 16 tnh).

Vụ Địa phương II có trụ sở đặt tại thành phBuôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nắm tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc ở địa phương:

a) Nắm và theo dõi tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của các địa phương trên địa bàn;

b) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách dân tộc tại các địa phương, định kỳ báo cáo y ban Dân tộc theo quy định;

c) Đxuất việc sửa đi, bsung chính sách dân tộc đang thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế; Chtrì, tham gia nghiên cứu xây dựng, tchức thực hiện một số chính sách đặc thù nhằm giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với đồng bào dân tộc thiu số trên địa bàn phụ trách;

d) Nắm và theo dõi một số chính sách dân tộc do các Bộ, ngành khác thực hin trên địa bàn.

2. Theo dõi, tổng hợp:

a) Theo dõi, tổng hợp thông tin về tình hình dân tộc, công tác dân tộc trên địa bàn; Những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn phụ trách có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Ủy ban Dân tộc đbáo cáo Bộ trưởng, Chnhiệm xem xét, chỉ đạo giải quyết;

b) Cung cấp thông tin tổng hợp về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn;

c) Phối hợp với Văn phòng Ủy ban: Chuẩn bị nội dung có liên quan đLãnh đạo, các đoàn công tác ca Ủy ban Dân tộc đến làm việc với các địa phương thuộc địa bàn phụ trách; Chuẩn bị các nội dung có liên quan phục vụ Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tham gia thành viên của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

3. Theo dõi, kim tra, quản lý chính sách:

a) Chủ trì tchức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn phụ trách; Chủ trì, phi hợp với Văn phòng y ban xây dựng kế hoạch đi kiểm tra tại địa phương;

b) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các chính sách định canh định cư, htrợ n định cuộc sống đi với đồng bào dân tộc thiu số trên địa bàn phụ trách;

c) Theo dõi, quản lý các chương trình, chính sách do Ủy ban Dân tộc chủ trì thực hiện, một schính sách đối với các dân tộc thiểu số rất ít người sống trên địa bàn theo phân công ca Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

4. Phi hợp với các vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc:

a) Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án hàng năm của Ủy ban Dân tộc; Thẩm định các chương trình, dự án đu tư theo phân công của Bộ trưởng, Chnhiệm;

b) Phi hợp với các quan chức năng của Bộ, ngành, địa phương nghiên cu đề xuất giải quyết nhng vấn đề cấp thiết có liên quan đến đồng bào dân tộc thiu số trên địa bàn phụ trách;

c) Phối hợp với các cơ quan làm công tác dân tộc trên địa bàn phụ trách ớng dẫn việc quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác dân tộc tại địa phương;

d) Phối hợp với các cơ quan liên quan nắm tình hình thực hiện các chính sách ở vùng biên giới và các chính sách khác có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc; Dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tham gia các đoàn công tác do các Bộ, ngành chủ trì thực hiện trên địa bàn phụ trách theo phân công ca Bộ trưởng, Chnhiệm;

đ) Phi hợp đôn đốc, kiểm tra các địa phương thuộc địa bàn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu scấp tỉnh, huyện; Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn; Theo dõi tình hình thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chính sách trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số của các địa phương trên địa bàn phụ trách;

e) Phối hợp tchức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập hun, giao ban của Ủy ban Dân tộc; Tham gia các đoàn công tác của y ban Dân tộc trên địa bàn;

5. Tchức tiếp công dân theo quy định; Tiếp đón, thăm hỏi người có uy tín trong cộng đồng đến đề đạt nguyện vọng, giao lưu trao đi kinh nghiệm, thăm các hộ đồng bào DTTS nghèo, thuộc diện chính sách trong các dịp l, Tết hoặc khi gặp khó khăn, hoạn nạn khi được Lãnh đạo y ban giao.

6. Thực hiện các đề tài nghiên cứu, các dự án mô hình thí đim, đán xây dựng chính sách theo phân công của Bộ trưởng, Chnhiệm;

7. Tham gia ý kiến, giúp Hội đồng thi đua khen thưng ca Ủy ban về công tác thi đua trong lĩnh vực công tác dân tộc đi với cơ quan công tác dân tộc trên địa bàn.

8. Thực hiện kế hoạch ci cách hành chính, công khai các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; Kế hoạch thực hành tiết kiệm, phòng, chng tham nhũng lãng phí; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công tác của Vụ theo chỉ đạo của y ban Dân tộc.

9. Quản lý, phân công, nhận xét, đánh giá, theo dõi việc chấp hành nội quy và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức thuộc Vụ; quản lý tài sn được Ủy ban giao cho đơn vị. Đxuất việc thực hiện các chế độ chính sách đi với cán bộ, công chức thuộc biên chế ca Vụ trình Bộ trưng, Chủ nhiệm quyết định.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chnhiệm giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chc

1. Vụ Địa phương II có Vụ trưng, các Phó Vụ trưng; các Trưng, Phó phòng chức năng, các chuyên viên và người lao động, làm việc theo chế độ Thủ trưởng kết hp với chế độ trực tuyến.

Vụ trưởng do Bộ trưởng, Chnhiệm bnhiệm và miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Bộ trưng, Chủ nhiệm vtoàn bộ hoạt động của Vụ.

Các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Vụ trưng. Phó Vụ trưng giúp Vụ trưởng phụ trách một smặt công tác của Vụ và chịu trách nhiệm trước Vụ trưng vnhiệm vụ được phân công.

2. Các phòng chức năng:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Địa bàn.

Lãnh đạo phòng có Trưởng phòng và các Phó trưng phòng, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và min nhiệm theo đề nghị ca Vụ trưởng; chịu trách nhiệm tchức thực hiện các nhiệm vụ của phòng theo quy định và theo phân công của lãnh đạo Vụ.

3. Vụ trưởng Vụ Địa phương II có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng và xây dựng Quy chế làm việc của Vụ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 352/QĐ-UBDT ngày 20/11/2008 của Bộ trưng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Vụ Địa phương II.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưng Vụ Địa phương II, Vụ trưng Vụ Tchức cán bộ, Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc và Thtrưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5:
- BTCN, các Thứ trưng, PCN Ủy ban Dân tộc;
- Ban Dân tộc các tnh, thành phố trc thuộc TW;
- Các Vụ, đơn v trực thuộc Ủy ban Dân tộc;
-
Website ca Ủy ban Dân tộc;
- Lưu: VT, Vụ Địa phương II (03b), TCCB (05b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 148/QĐ-UBDT năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa phương II do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.750
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238