Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1476/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2018 - “Năm dân vận chính quyền”

Số hiệu: 1476/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 28/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1476/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018 - “NĂM DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới;

Triển khai Kế hoạch số 1573-KH/BDVTW-BCSĐCP ngày 08 tháng 02 năm 2018 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ thực hiện Chương trình phối hợp số 79-Ctr/BDVTW-BCSĐCP giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ năm 2018 - “Năm dân vận chính quyền”;

Triển khai Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về công tác dân vận;

Thực hiện Thông tri số 03-TT/TU ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí thư;

Triển khai Chương trình phối hợp số 06-Ctr/BDVTU-BCSĐUBND ngày 15/02/2017 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2017-2021;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1097/SNV-CCVC ngày 11 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2018 - “Năm dân vận chính quyền”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, doanh nghiệp nhà nước và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Trường Chính trị tỉnh;
- Đài PTTH KH, Báo Khánh Hòa;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, MN, HP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2018 - “NĂM DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Triển khai Kế hoạch số 1573-KH/BDVTW-BCSĐCP ngày 08/02/2018 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ thực hiện Chương trình phối hợp số 79-Ctr/BDVTW-BCSĐCP giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Chính phủ năm 2018 - “Năm dân vận chính quyền” và Chương trình phối hợp số 06-CTr/DVTU-BCSĐUBND ngày 15/02/2017 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về công tác dân vận, giai đoạn 2017-2021;

Theo Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước tỉnh Khánh Hòa; Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2018 - “Năm dân vận chính quyền” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về vai trò, vị trí của công tác dân vận, tạo sự chuyển biến thực sự, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thắt chặt mọi quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong mối quan hệ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp với người dân tăng cường đồng thuận trong xã hội; phát huy quyền làm chủ và vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

2. Cụ thể hóa Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2017-2021 thành nhiệm vụ cụ thể trong năm 2018 - “Năm dân vận chính quyền” xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm của “Năm dân vận chính quyền” tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo tạo bước chuyển biến rõ nét về công tác dân vận chính quyền trong các cơ quan, đơn vị và chính quyền các cấp.

3. Việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch này phải đảm bảo thiết thực, có trọng tâm và hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Nghiên cứu, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trên địa bàn tỉnh; thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận thành các văn bản để triển khai thực hiện.

Giao Sở Nội vụ:

a) Tham mưu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai Chương trình phối hợp số 06-CTr/DVTU- BCSĐUBND ngày 15/02/2017 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về công tác dân vận năm 2018 - “Năm dân vận chính quyền”.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước tỉnh Khánh Hòa được ban hành kèm theo Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, đổi mới và nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận.

a) Tiếp tục đẩy mạnh quán triệt và tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Ngoài các nội dung trên, các cơ quan, đơn vị địa phương căn cứ tình hình thực tiễn để xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp.

b) Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Sở Nội vụ tham mưu thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 8817/KH-UBND ngày 03/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

c) Đổi mới và nâng cao hiệu công tác tuyên truyền, xây dựng các chuyên mục về điển hình “Dân vận khéo”.

- Sở Thông tin và Truyền thông

+ Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử thường xuyên đưa tin, bài, cập nhật các bài viết về công tác dân vận và chính quyền làm công tác dân vận, các gương điển hình về “Dân vận khéo”.

+ Hướng dẫn Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác dân vận và chính quyền làm công tác dân vận

- Đài Truyền thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa, các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác dân vận và chính quyền làm công tác dân vận, các gương điển hình về "Dân vận khéo"; tăng thời lượng và chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền; nâng cao chất lượng và hiệu quả các bài viết và chương trình phát sóng công tác dân vận và chính quyền làm công tác dân vận, các gương điển hình về “Dân vận khéo”.

3. Cụ thể hóa Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 14/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Giao Sở Nội vụ tham mưu triển khai, theo dõi, tổng hợp và báo cáo việc thực hiện các nội dung:

- Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 29/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018 được ban hành kèm theo Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đưa Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến vào hoạt động vào đầu Quý III/2018.

- Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Tham mưu Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, thẩm định danh sách tinh giản biên chế đợt 6 tháng cuối năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 23/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW

- Tham mưu triển khai Kế hoạch số 10316/KH-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; nhằm không ngừng đổi mới lề lối, tác phong làm việc, chấn chỉnh thái độ làm việc; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, chuyên sâu nghiệp vụ, tận tụy với công việc, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

4. Về công tác nắm tình hình Nhân dân, đối thoại, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

a) Tập trung giải quyết dứt điểm những bức xúc, nguyện vọng chính đáng hợp pháp của Nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của Nhân dân. Xử lý kịp thời và dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp phức tạp liên quan đến đất đai (quy hoạch, giải tỏa, đền bù, vệ sinh môi trường...).

- Các cơ quan, địa phương rà soát lại các đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp...  được xử lý, giải quyết để xây dựng kế hoạch giải quyết dứt điểm; tránh để tình trạng dây dưa, kéo dài. Kiện toàn tổ chức tiếp công dân ở các cấp, các ngành....Thời gian hoàn thành: tháng 6/2018.

- Thanh tra tỉnh chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các sở, ngành, địa phương.

b) Xây dựng Quy chế đối thoại với Nhân dân. Thực hiện chế độ tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân và chế độ tiếp dân định kỳ; nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của Nhân dân về công tác quản lý, điều hành, về thái độ và phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế đối thoại của Chính quyền với Nhân dân; quy chế tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân; quy chế tiếp công dân... Thời gian hoàn thành và báo cáo: tháng 6/2018.

- Chính quyền các cấp phải có kế hoạch đi cơ sở ít nhất 1 lần/quý. Thời gian hoàn thành kế hoạch và báo cáo: tháng 5/2018.

- Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phân công người đứng đầu phụ trách công tác dân vận và cán bộ, công chức, viên chức theo dõi, tham mưu công tác dân vận của chính quyền... Thời gian hoàn thành: tháng 6/2018.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Triển khai hiệu quả Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 19/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện tốt việc công khai, dân chủ trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện hiệu quả công tác dân tộc - tôn giáo

+ Ban Dân tộc: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về dân tộc; tăng cường công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền - lực lượng vũ trang - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Nhân dân và các ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở, chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng và tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc ở vùng tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vận động chức sắc, nhà tu hành, già làng, người có uy tín trong đồng bào tham gia các tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân. Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng lực lượng cốt cán trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo. Tham mưu tăng cường phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt già làng, người có uy tín trong đồng bào ít nhất 1 lần/năm.

+ Sở Nội vụ: Tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh liên quan đến công tác tôn giáo; tổ chức tuyên truyền thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Chỉ đạo giải quyết kịp thời đúng pháp luật các trường hợp tranh chấp đất đai có liên quan đến tôn giáo, công bố công khai để phòng ngừa việc lợi dụng tranh chấp đất đai tuyên truyền chống Nhà nước. Xây dựng, phát huy vai trò cốt cán trong tôn giáo; tham mưu định kỳ ít nhất 1 lần/năm tổ chức thăm hỏi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của các chức sắc, tín đồ tôn giáo. Tạo điều kiện thuận lợi để các tín đồ, chức sắc, tổ chức tôn giáo tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội vì lợi ích cộng đồng. Xây dựng các phong trào, hoạt động để tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa các tôn giáo; các phong trào thi đua yêu nước trong quần chúng tôn giáo. Chủ động tham mưu khen thưởng, động viên kịp thời lực lượng cốt cán trong tôn giáo; giáo dân có nhiều đóng góp, xây dựng cho sự nghiệp phát triển đất nước, cho hoạt động tôn giáo. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý công nhận các tổ chức tôn giáo và đăng ký hoạt động của các tổ chức tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.

c) Triển khai hiệu quả đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai hiệu quả đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền, bảo đảm ít nhất 2 lần/năm.

d) Xây dựng quy định cụ thể về hình thức, phương thức lấy ý kiến thời gian, thời hạn lấy ý kiến, sự phối hợp với hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đối với các nội dung cần lấy ý kiến Nhân dân theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trọng tâm là bảo đảm phát huy quyền làm chủ Nhân dân, quyền giám sát của Nhân dân. Các địa phương hoàn thành trong Quý III/2018.

e) Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trong đó có phong trào “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để vận động, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ cống hiến cho cộng đồng và đất nước; tập trung xây dựng mô hình, tổng kết biểu dương, thực hiện tốt công tác khen thưởng và nhân rộng các mô hình tiên tiến, nhất là đối với công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, người lao động trực tiếp... tạo phong trào sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, các tầng lớp Nhân dân.

5. Công tác kiểm tra, giám sát

a) Các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành đều phải làm công tác dân vận; phải có nhận thức đúng và sâu sắc về công tác dân vận; tăng cường việc kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở của cấp ủy, chính quyền. Trong tổ chức thực hiện cần có sự phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng.

b) Giao Sở Nội vụ tham mưu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh gợi ý một số nội dung cho Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy để kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 31/3/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020. Lồng ghép nội dung kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nội dung kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

c) Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với cơ quan dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

d) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy chế dân chủ thực hiện nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, ký hợp đồng lao động đối với người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Công tác phối hợp

a) Ủy ban nhân dân các cấp rà soát, xây dựng quy chế phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp để bảo đảm chức năng giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

Việc xây dựng các chương trình, quy chế phối hợp phải chặt chẽ, tránh chồng chéo, hình thức; phân công rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp. Thời gian hoàn thành: tháng 7/2018.

b) Phối hợp tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội; giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; triển khai thực hiện Quyết định số 162-QĐ/TU ngày 18/5/2016 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc ban hành quy định về trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc tiếp ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong tỉnh theo Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI); Phối hợp đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất xây dựng phong trào, các cuộc vận động..., bảo đảm thiết thực, tiết kiệm tránh hình thức, phô trương, dàn trải; lấy hiệu quả về chính trị, kinh tế - xã hội làm thước đo đánh giá từng phong trào thi đua; trong xây dựng các mô hình điển hình “Dân vận khéo” trong các phong trào, cuộc vận động; trong việc nắm bắt dư luận xã hội, dự báo diễn biến về tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân;...; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh của Tỉnh đề ra.

c) Phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang thực hiện tốt công tác dân vận, vận động quần chúng tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp ở cơ sở, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội địa phương. Tăng cường mở rộng các mô hình phối hợp, kết nghĩa giữa chính quyền - đơn vị lực lượng vũ trang - các đoàn thể quần chúng ở địa phương, đơn vị, nhất là vùng tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc, địa bàn miền núi.

7. Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân vận; cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp dân, giải quyết, khiếu nại tố cáo.

a) Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm công tác dân vận, tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp để bố trí cho phù hợp. Việc bố trí nhân sự phải tương xứng với yêu cầu, mục đích đã đề ra, không bố trí người không đủ tiêu chuẩn, không có uy tín để làm công tác dân vận, tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp.

b) Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong tỉnh về công tác dân vận, công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo. Năm 2018, Sở Nội vụ phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu mở lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức được phân công phụ trách công tác dân vận ở cấp huyện và chính quyền cơ sở.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện những nội dung trên, đồng thời xây dựng từng nội dung cụ thể để triển khai thực hiện Kế hoạch này phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan đơn vị địa phương; kết quả thực hiện, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (quả Sở Nội vụ), Ban Dân vận Tỉnh ủy trước ngày 15/11 để tổng hợp.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1476/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2018 - “Năm dân vận chính quyền”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


331

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113