Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 147/QĐ-UBDT năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa phương III do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 147/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Giàng Seo Phử
Ngày ban hành: 29/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ ĐỊA PHƯƠNG III

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Địa phương III,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Về vị trí, chức năng

Vụ Địa phương III là đơn vị của Ủy ban Dân tộc, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc và theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc trên địa bàn các tỉnh: Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, thành phố Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau (11 tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ).

Vụ Địa phương III có trụ sở đặt tại thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nắm tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Theo đõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc ở địa phương:

a) Nắm và theo dõi tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của các địa phương trên địa bàn;

b) Theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chính sách dân tộc tại các địa phương, định kỳ báo cáo Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc theo quy định;

c) Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung chính sách dân tộc đang thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế; Chủ trì, tham gia nghiên cứu xây dựng tổ chức thực hiện một số chính sách đặc thù nhằm giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phụ trách;

d) Nắm và theo dõi một số chính sách dân tộc do các Bộ, ngành khác thực hiện trên địa bàn.

2. Theo dõi, tổng hợp:

a) Theo dõi, tổng hợp thông tin về tình hình dân tộc, công tác dân tộc trên địa bàn; Những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn phụ trách có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Ủy ban Dân tộc để báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, chỉ đạo giải quyết;

b) Cung cấp thông tin tổng hợp về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn;

c) Phối hợp với Văn phòng Ủy ban và các đơn vị có liên quan của Ủy ban Dân tộc: Chuẩn bị nội dung có liên quan để Lãnh đạo, các đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc đến làm việc với các địa phương thuộc địa bàn phụ trách; Chuẩn bị các nội dung có liên quan phục vụ Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tham gia thành viên của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

3. Theo dõi, kiểm tra, quản lý chính sách:

a) Chủ trì tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn phụ trách; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban xây dựng kế hoạch đi kiểm tra tại địa phương;

b) Theo dõi, quản lý các chương trình, chính sách do Ủy ban Dân tộc chủ trì thực hiện trên địa bàn theo phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

4. Phối hợp với các Vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc:

a) Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án hàng năm của Ủy ban Dân tộc; Thẩm định các chương trình, dự án đầu tư theo phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm;

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu đề xuất giải quyết những vấn đề cấp thiết có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phụ trách;

c) Phối hợp với các cơ quan làm công tác dân tộc trên địa bàn phụ trách hướng dẫn việc quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác dân tộc tại địa phương;

d) Phối hợp với các cơ quan nắm tình hình thực hiện các chính sách ở vùng biên giới và các chính sách khác có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc; Dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tham gia các đoàn công tác do các Bộ, ngành chủ trì thực hiện trên địa bàn phụ trách theo phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm;

đ) Phối hợp đôn đốc, kiểm tra các địa phương thuộc địa bàn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, huyện; Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn; Theo dõi tình hình thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chính sách trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số của các địa phương trên địa bàn phụ trách;

e) Phối hợp tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn, giao ban của Ủy ban Dân tộc; tham gia các đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc trên địa bàn;

5. Tổ chức tiếp công dân theo quy định; tiếp đón, thăm hỏi người có uy tín trong cộng đồng đến đề đạt nguyện vọng, giao lưu trao đổi kinh nghiệm; thăm, tặng quà các vị chức sắc, chức việc các tổ chức của các tôn giáo truyền thống, gia đình chính sách tiêu biểu các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thuộc diện chính sách trong các dịp lễ, Tết hoặc các trường hợp gặp khó khăn, hoạn nạn khi được Lãnh đạo Ủy ban giao.

6. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học theo phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm;

7. Tham gia ý kiến giúp Hội đồng thi đua khen thưởng của Ủy ban về công tác thi đua trong lĩnh vực công tác dân tộc đối với cơ quan làm công tác dân tộc trên địa bàn.

8. Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, công khai các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; kế hoạch thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công tác của Vụ theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc.

9. Quản lý, phân công, nhận xét, đánh giá, theo dõi việc chấp hành nội quy và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức thuộc Vụ; quản lý tài sản được Ủy ban giao cho đơn vị. Đề xuất việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc biên chế của Vụ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Địa phương III có Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng, các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chức năng, các chuyên viên và người lao động, làm việc theo chế độ Thủ trưởng kết hợp với chế độ trực tuyến.

Vụ trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về toàn bộ hoạt động của Vụ.

Các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Vụ trưởng. Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng phụ trách một số nhiệm vụ của Vụ, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Lãnh đạo phòng có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Vụ trưởng; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của phòng theo quy định và theo phân công của lãnh đạo Vụ.

2. Các phòng chức năng:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp.

b) Phòng Địa bàn.

3. Vụ trưởng Vụ Địa phương III có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng và xây dựng Quy chế làm việc của Vụ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 353/QĐ-UBDT ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa phương III.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- BTCN, các Thứ trưởng PCN Ủy ban Dân tộc;
- Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc;
- Website UBDT;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 147/QĐ-UBDT năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa phương III do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.457
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177