Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 147/2003/QĐ-UB về việc kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác giải phóng mặt bằng ở thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 147/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 04/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 147/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỆ THỐNG TỔ CHỨC BỘ MÁY LÀM CÔNG TÁC GPMB Ở THÀNH PHỐ, QUẬN, HUYỆN, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN”

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/04/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;
Căn cứ Thông báo số 192-TB/TU ngày 08/11/2002 của Thành ủy Hà Nội thông báo; ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về công tác GPMB của Thành phố;
Căn cứ Quyết định số 20/1998/QĐ-UB ngày 30/06/1998 của UBND Thành phố Hà Nội về công tác GPMB;
Căn cứ Quyết định số 100/2003/QĐ-UB ngày 21/8/2003 của UBND Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh bổ sung một số điều của Quyết định số 72/2001/QĐ-UB ngày 17/02/2001 của UBND Thành phố;
Căn cứ Quyết định số 88/2000/QĐ-UB ngày 31/10/2000 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố và Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác giải phóng mặt bằng ở thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị trấn như sau:

A. CẤP THÀNH PHỐ:

1- Chấm dứt hoạt động của Hội đồng Thẩm định Thành phố, được thành lập để thẩm định phương án bồi thường GPMB theo điều 17 tại Quy định kèm theo Quyết định số 20/1998/QĐ-UB ngày 30/06/1998 của UBND Thành phố Hà Nội.

2- Thành lập Hội đồng Thẩm định chính sách GPMB Thành phố trực thuộc Ban chỉ đạo GPMB Thành phố viết tắt (HĐTĐCS.TP)

2.1. Thành phần Hội đồng:

- Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo GPMB Thành phố, làm Chủ tịch.

- Lãnh đạo Sở Tài chính - Vật giá, làm Phó Chủ tịch.

- Lãnh đạo Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất Hà Nội, làm ủy viên.

- Lãnh đạo Sở Xây dựng, làm ủy viên.

- Lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội, làm ủy viên.

- Tùy theo đặc điểm của dự án, Chủ tịch HĐTĐCS-GPMB mời thêm các thành viên trong Ban chỉ đạo GPMB Thành phố cùng thẩm định.

2.2. Nhiệm vụ của HĐTĐCS.TP:

Thẩm định:

- Giá bồi thường thiệt hại về: đất ở, đất chuyên dụng theo thời điểm thu hồi đất.

- Quỹ nhà ở, đất tái định cư (nơi tái định cư) và nguyên tắc bố trí tái định cư cho các hộ gia đình.

- Giá nhà ở, giá đất ở, bố trí tái định cư, phù hợp với giá bồi thường thiệt hại.

- Chính sách hỗ trợ di chuyển khác (nếu có).

- Quy định về thời gian, tiến độ thực hiện GPMB.

3- Ban chỉ đạo GPMB Thành phố, được thành lập Tổ chuyên viên giúp việc HĐTĐCS-GPMB thực hiện nhiệm vụ được giao; tổ viên là công chức chuyên trách và kiêm nhiệm của Ban chỉ đạo GPMB Thành phố.

4. Giao Ban chỉ đạo GPMB Thành phố chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, xây dựng các văn bản trình UBND Thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện:

- Xây dựng quy chế thẩm định của Hội đồng thẩm định chính sách GPMB Thành phố.

- Bổ sung chỉnh sửa về Quy định trình tự, thủ tục thực hiện công tác GPMB; bồi thường thiệt hại, tái định cư cho phù hợp với hệ thống tổ chức mới được kiện toàn.

B- CẤP QUẬN, HUYỆN:

I- THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GPMB QUẬN, HUYỆN.

1. Hội đồng GPMB quận, huyện do Chủ tịch UBND quận, huyện quyết định thành lập (mỗi quận, huyện chỉ thành lập một Hội đồng để thẩm định tất cả các dự án GPMB trên địa bàn).

2. Nhiệm vụ của Hội đồng GPMB quận, huyện là thẩm định phương án bồi thường của tất cả các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn quận, huyện.

3. Thành phần Hội đồng:

a. Thành viên Hội đồng:

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND quận, huyện làm Chủ tịch.

- Một ủy viên UBND làm Phó Chủ tịch chuyên trách (có thể kiêm Tổ trưởng Tổ công tác GPMB quận, huyện).

- Trưởng phòng Tài chính - Vật giá, quận, huyện làm ủy viên thường trực.

- Trưởng phòng Quản lý Nhà đất và Đô thị làm ủy viên.

- Chi cục Trưởng hoặc Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận, huyện làm ủy viên.

- Khi cần sẽ mời các cơ quan nội chính tham gia.

* UBND quận, huyện tổ chức thẩm định phương án bồi thường cho từng dự án cụ thể sẽ mời thêm thành viên dưới đây tham gia:

b. Thành viên tham dự của một dự án cụ thể:

- Chủ đầu tư dự án (người được giao quyền sử dụng đất)

- Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi

- Mời 1 đến 2 đại diện những người được bồi thường tham dự

- Các thành viên khác mời tham dự sao cho phù hợp với thực tế của mỗi dự án.

II. THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC GPMB QUẬN, HUYỆN

UBND quận, huyện quyết định thành lập Tổ công tác chuyên trách GPMB trực thuộc UBND quận, huyện với nội dung như sau:

- Tên gọi tắt: Tổ GPMB quận, huyện;

1- Thành viên của Tổ:

- UBND quận, huyện cử một công chức cấp Trưởng hoặc Phó phòng làm Tổ trưởng chuyên trách theo chế độ biệt phái ít nhất là 3 năm;

- Tùy theo công việc GPMB; UBND quận, huyện điều động:

+ Từ 1 đến 3 công chức của Phòng Quản lý Nhà đất – Đô thị vào Tổ làm tổ viên chuyên trách (theo chế độ biệt phái ít nhất là 3 năm; hưởng lương tại Phòng Quản lý Nhà đất – Đô thị).

+ Từ 1 đến 2 công chức của Phòng Tài chính - Vật giá vào Tổ làm tổ viên chuyên trách (theo chế độ biệt phái ít nhất là 3 năm; hưởng lương tại Phòng Tài chính - Vật giá).

- Tùy theo công việc GPMB, UBND quận, huyện điều động công chức đang giữ chức vụ Trưởng phòng hoặc Phó Trường phòng, các Phòng chức năng của UBND quận, huyện vào Tổ làm tổ viên kiêm nhiệm.

2- Chức năng, nhiệm vụ của Tổ:

2.1-Chức năng: Tổ GPMB quận, huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc UBND và Hội đồng GPMN quận, huyện trong công tác bồi dưỡng thiệt hại GPMB cho tất cả các dự án đầu tư xây dựng tại địa phương.

2.2- Nhiệm vụ:

2.2.1- Triển khai công tác GPMB khi cấp có thẩm quyền giao bao gồm:

- Tổng hợp, xây dựng kế hoạch triển khai công tác GPMB trên địa bàn;

- Kiểm tra tính pháp lý về hồ sơ của chủ đầu tư dự án trước khi triển khai công tác GPMB.

2.2.2- Chủ động phối hợp với Phòng Tổ chức chính quyền, quận, huyện:

- Dự thảo quyết định thành lập Hội đồng GPMB quận, huyện và Tổ GPMB xã, phường, thị trấn lần đầu hoặc khi có sự thay đổi thành viên; trình UBND quận, huyện quyết định.

2.2.3- Hướng dẫn các chủ đầu tư dự án lập kế hoạch tiến độ GPMB của dự án phù hợp với điều kiện GPMB của dự án; báo cáo UBND quận, huyện trình UBND Thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2.2.4- Giúp UBND quận, huyện hướng dẫn chế độ chính sách của Nhà nước, của UBND Thành phố và kế hoạch triển khai công tác GPMB của UBND quận, huyện cho UBND xã, phường, thị trấn và chủ đầu tư dự án để UBND xã, phường, thị trấn phổ biến với tổ chức và cá nhân được bồi thường.

2.2.5- Chủ trì phối hợp với chủ đầu tư dự án xác định và đề xuất chính sách bồi thường, hỗ trợ phù hợp với chính sách của Nhà nước của UBND Thành phố và thực tế tại nơi thu hồi đất, báo cáo Hội đồng GPMB và UBND quận, huyện; trình UBND Thành phố phê duyệt.

2.2.6- Hướng dẫn, kiểm tra và thẩm định:

- Hướng dẫn, kiểm tra chủ đầu tư dự án áp dụng chính sách để bồi thường cho người bị thu hồi đất;

- Kiểm tra hồ sơ và phương án bồi thường GPMB trình Hội đồng GPMB quận, huyện thẩm định trước khi Chủ tịch UBND quận, huyện phê duyệt.

- Tổ chức để chủ đầu tư dự án thực hiện bồi thường, tái định cư theo phương án đã được duyệt và tổ chức việc bàn giao mặt bằng giữa người bị thu hồi đất với chủ đầu tư dự án.

2.2.7- Thông tin và giải quyết vướng mắc trong lĩnh vực GPMB:

- Tổng hợp thông tin định kỳ cho UBND và Hội đồng GPMB quận, huyện; Báo cáo UBND Thành phố và Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố về công tác GPMB tại địa bàn quận, huyện.

- Định lịch tiếp dân để giải quyết vướng mắc trong lĩnh vực GPMB theo thẩm quyền và báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

- Lưu giữ tài liệu hồ sơ về GPMB của các dự án trên địa bàn.

2.2.8- Thực hiện các nhiệm vụ khác trong lĩnh vực GPMB khi có cấp có thẩm quyền giao.

3- Một số quy định về công tác GPMB ở quận, huyện.

3.1- Cán bộ, công chức chuyên trách và kiêm nhiệm của Tổ GPMB quận, huyện được hưởng phụ cấp như đang áp dụng cho cán bộ, công chức của Ban chỉ đạo GPMB Thành phố; Nguồn kinh phí lấy từ chi phí phục vụ công tác GPMB do chủ đầu tư dự án trích nộp theo quy định hiện hành. Trong trường hợp chưa có nguồn thu hoặc nguồn thu không đủ chi thì ngân sách quận, huyện hỗ trợ.

3.2- UBND quận, huyện, được UBND Thành phố giao tăng biên chế bằng số công chức đã biệt phái về Tổ GPMB quận, huyện, để UBND quận, huyện tuyển dụng công chức theo quy định hiện hành bổ sung cho các phòng có công chức đã biệt phái.

3.3- Trong trường hợp chủ đầu tư dự án yêu cầu, hoặc cấp trên có thẩm quyền giao công tác GPMB cho UBND quận, huyện; theo (nguyên tắc khoán gọn) UBND quận, huyện xét thấy nhận được, cần phải thành lập Ban GPMB riêng thỉ có văn bản trình UBND Thành phố ra quyết định thành lập để ký hợp đồng kinh tế với chủ đầu tư dự án thực hiện GPMB. Quỹ tiền lương của Ban GPMB này phải lấy từ nguồn kinh phí của dự án và không làm tăng thêm biên chế quản lý nhà nước của UBND quận, huyện.

C- Cấp xã, phường, thị trấn:

Nơi có quyết định thu hồi đất thì UBND quận, huyện ra quyết định thành lập Tổ GPMB trực thuộc UBND xã, phường, thị trấn; đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn với nội dung như sau:

I- TÊN GỌI: TỔ GPMB XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.

II- THÀNH PHẦN GỒM:

- Cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn làm Tổ trưởng.

- Đại diện chủ đầu tư dự án làm Tổ phó.

- Tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng thôn làm tổ viên

- Đại diện từ 1 đến 2 người được bồi thường tham gia.

- Tùy theo khối lượng công việc GPMB và loại đất bị thu hồi UBND xã, phường, thị trấn có thể mời Công an và đại diện đoàn thể tham gia

- Tổ GPMB xã, phường, thị trấn tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ GPMB tại địa phương.

III- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ GPMB XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN:

1. Chức năng

Tổ GPMB xã, phường, thị trấn thực hiện chức năng giúp UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với Chủ đầu tư triển khai công tác GPMB tại địa phương.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Yêu cầu chủ đầu tư dự án trong các việc:

Cung cấp nước cho UBDN địa phương biết: Hồ sơ phục vụ cho công tác GPMB gồm:

- Quyết định phê duyệt đầu tư dự án, qui hoạch và chỉ giới dự án GPMB, Quyết định thu hồi đất, bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500.

- Kế hoạch tổ chức đo đạc và kê khai đất đai, tài sản và kế hoạch bồi thường tái định cư cho người bị thu hồi đất.

2.2. Chủ trì cùng chủ đầu tư, Tổ GPMB quận, huyện triển khai các công việc:

- Thông báo quy hoạch và chỉ giới dự án GPMB.

- Phổ biến và giải thích về chủ trương chính sách

- Hướng dẫn công dân và tổ chức, kê khai các số liệu và nhận kết quả kê khai theo quy định hiện hành;

- Kiểm tra các yếu tố kê khai và xác nhận tính chính xác của số liệu đã kê khai theo đúng hiện trạng và hồ sơ đang quản lý, chuyển cho Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn xác nhận tính hợp pháp hợp lệ của đất đai, tài sản của từng chủ sử dụng đất; tổng hợp báo cáo UBND và Hội đồng GPMB quận, huyện.

2.3- Tổ chức thông báo công khai số liệu làm căn cứ bồi thường, phương án bồi thường, tiếp dân giải thích những thắc mắc theo thẩm quyền và hướng dẫn công dân gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định.

2.4- Tuyên truyền vận động người được bồi thường nhận tiền và bàn giao mặt bằng theo tiến độ thực hiện dự án.

3- Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm:

- Đảm bảo cho hoạt động của Tổ GPMB, chủ đầu tư dự án trong quá trình GPMB.

- Xác nhận tính pháp lý của đất, nhà, các vật kiến trúc hiện có của tổ chức và cá nhân nằm trong phạm vi thu hồi đất theo thẩm quyền để làm căn cứ lập phương án bồi thường.

- Tổ chức thực hiện các biện pháp hành chính để đo đạc, kê khai hoặc xác nhận theo hồ sơ đang quản lý về đất đai, tài sản làm căn cứ cho chủ đầu tư dự án lập phương án bồi thường đối với các trường hợp không tự giác kê khai.

- Tổ chức thực hiện các biện pháp hành chính để GPMB theo ủy quyền của Chủ tịch UBND quận, huyện.

- Giải quyết các việc khác có liên quan đến GPMB thuộc thẩm quyền của UBND xã, phường, thị trấn.

4- Một số quy định về công tác GPMB tại xã, phường, thị trấn.

- Thành viên của Tổ được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo ngày công tham gia trên cơ sở dự toán thù lao chi phí phục vụ GPMB theo quy định của cấp có thẩm quyền, hoặc hưởng theo nguyên tắc khoán gọn kinh phí theo hồ sơ hoàn thành được hộ dân ký nhận bồi thường. Nguồn kinh phí trích từ kinh phí phục vụ công tác GPMB của chủ đầu tư dự án chi trả.

Điều II: Giao cho Ban chỉ đạo GPMB Thành phố chủ trì, cùng Sở Tài chính Vật giá đề xuất cụ thể kinh phí cho công tác GPMB tại: sở, ban, ngành, quận, huyện, xã, phường, thị trấn bao gồm: Kinh phí hành chính, phụ cấp, tiền công và các chi phí khác; theo nguyên tắc sử dụng kinh phí phục vụ GPMB của dự án đóng góp, nếu thiếu ngân sách quận, huyện và ngân sách thành phố hỗ trợ; trình UBND Thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với nội dung Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo GPMB Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND Quận, Huyện, chủ đầu tư các dự án, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thi hành quyết định này./.

 

 

TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 147/2003/QĐ-UB về việc kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác giải phóng mặt bằng ở thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.458

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.229