Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1465/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Võ Văn Hưng
Ngày ban hành: 14/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1465/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 14 tháng 6 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG LĨNH VỰC VĂN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 63/TTr-SVHTTDL ngày 04/6/2021 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ quy trình được phê duyệt, thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các quy trình nội bộ lĩnh vực Karaoke, Vũ trường được phê duyệt tại Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh trái với Quyết định này đều được thay thế, bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;
- Lưu VT, KSTTHC.

CHỦ TỊCH
Võ Văn Hưng

 

PHỤ LỤC I.

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG LĨNH VỰC VĂN HÓA THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1465/QĐ-UBND ngày 14 tháng 06 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Mã thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Ghi chú

I

Lĩnh vực Văn hóa: 04 TTHC

 

1

1.001029.000.00.00.H50

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh

Chuyên viên

 

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

2,5 ngày

Phòng Quản lý Văn hóa và gia đình

Chuyên viên

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

- Thẩm tra xác minh hồ sơ

- Dự thảo văn bản, trình ký

2 ngày

 

Chuyên viên

 

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

 

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Sở

 

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

0,5 ngày

Phòng Quản lý VH&GĐ

Chuyên viên

 

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Không tính thời gian

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

2

1.001008.000.00.00.H50

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh vũ trường

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

2,5 ngày

Phòng Quản lý VH&GĐ

Chuyên viên

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

- Thẩm tra xác minh hồ sơ

- Dự thảo văn bản, trình ký

2 ngày

 

Chuyên viên

 

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

 

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Sở

 

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

0,5 ngày

Phòng Quản lý VH&GĐ

Chuyên viên

 

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Không tính thời gian

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

3

1.000963.000.00.00.H50

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

2 ngày

Phòng Quản lý VH&GĐ

Chuyên viên

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

- Thẩm tra xác minh hồ sơ

- Dự thảo văn bản, trình ký

1,5 ngày

 

Chuyên viên

 

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

 

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Sở

 

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

0,5 ngày

Phòng Quản lý VH&GĐ

Chuyên viên

 

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Không tính thời gian

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

4

1.000922.000.00.00.H50

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

2 ngày

Phòng Quản lý VH&GĐ

Chuyên viên

 

Bước 2a

Xem xét, thẩm định hồ sơ

- Thẩm tra xác minh hồ sơ

- Dự thảo văn bản, trình ký

1,5 ngày

 

Chuyên viên

 

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

0,5 ngày

 

Lãnh đạo phòng

 

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

0,5 ngày

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Sở

 

Bước 4

Hoàn thiện kết quả

0,5 ngày

Phòng Quản lý VH&GĐ

Chuyên viên

 

Bước 5

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

Bước 6

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Không tính thời gian

Trung tâm PV HCC tỉnh

Chuyên viên

 

Cộng: 04 TTHC./.

 

PHỤ LỤC II.

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG LĨNH VỰC VĂN HÓA ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1465/QĐ-UBND ngày 14 tháng 06 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Mã thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Nội dung công việc và trình tự các bước thực hiện

Thời gian chi tiết

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Ghi chú

I

Lĩnh vực Văn hóa: 02 TTHC

 

1

1.000903.000.00.00.H50

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

Chuyên viên

 

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

3 ngày

Phòng VH-TT

 

 

Bước 2a

Xử lý, thẩm định hồ sơ

2 ngày

Phòng VH-TT

Chuyên viên

 

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

1 ngày

Phòng VH-TT

Lãnh đạo phòng

 

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

UBND huyện

Lãnh đạo UBND huyện

 

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện

Chuyên viên

 

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

Chuyên viên

 

2

1.000831.000.00.00.H50

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)

04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

0,5 ngày

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

Chuyên viên

 

Bước 2

Xử lý, thẩm định hồ sơ

2 ngày

Phòng VH-TT

 

 

Bước 2a

Xử lý, thẩm định hồ sơ

1 ngày

Phòng VH-TT

Chuyên viên

 

Bước 2b

Soát xét hồ sơ

1 ngày

Phòng VH-TT

Lãnh đạo phòng

 

Bước 3

Phê duyệt hồ sơ

1 ngày

UBND huyện

Lãnh đạo UBND huyện

 

Bước 4

Tiếp nhận kết quả

0,5 ngày

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện

Chuyên viên

 

Bước 5

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Không tính thời gian

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện

Chuyên viên

 

Cộng: 02 TTHC.

Tổng cộng 02 cấp: 06 TTHC (04 TTHC cấp tỉnh, 02 TTHC cấp huyện)./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1465/QĐ-UBND ngày 14/06/2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


896
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.210.25