Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1453/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1453/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN CÔNG THỦ TƯỚNG, CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 1120/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh phân công Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành như sau:

1. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu các tổ chức:

a) Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục được thành lập theo Quyết định số 06/1998/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương được thành lập theo Nghị định số 158/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ;

c) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ được kiện toàn theo Quyết định số 757/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

d) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được thành lập theo Nghị quyết số 1039/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

đ) Trưởng ban Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2010 được kiện toàn theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đứng đầu các tổ chức:

a) Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 141/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia được thành lập theo Quyết định số 175/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

c) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 01/2008/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

d) Trưởng ban Ban Chỉ đạo về Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và giảm nghèo và Chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo được thành lập theo Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

đ) Trưởng ban Ban Chỉ đạo của Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010 và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 được thành lập theo Quyết định số 754/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

e) Trưởng ban Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

g) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ được thành lập theo Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 09 tháng 12 năm 2002 của Bộ Chính trị (khóa IX);

h) Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long được thành lập theo Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

i) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân được thành lập theo Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

k) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 được thành lập theo Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

l) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án trồng 5 triệu ha rừng giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2010 được thành lập theo Quyết định số 07/1998/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ;

3. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đứng đầu các tổ chức:

a) Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế được kiện toàn theo Quyết định số 174/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông – Hải đảo được kiện toàn theo Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 06 tháng 04 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

c) Trưởng ban Ban Chỉ đạo về nhân quyền được thành lập theo Quyết định số 63/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ;

d) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền được thành lập theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

đ) Trưởng ban Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt – Trung đến năm 2010 được thành lập theo Quyết định số 233/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2007;

e) Trưởng ban Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt Nam – Lào và Việt Nam – Campuchia được thành lập theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

4. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đứng đầu các tổ chức:

a) Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm được kiện toàn theo Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Bắc được thành lập theo Quyết định số 117-QĐ/TW ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Bộ Chính trị (khóa IX).

5. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đứng đầu các tổ chức:

a) Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước được thành lập theo Quyết định số 67/2000/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Trưởng ban Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 118/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ;

c) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước các Dự án trọng điểm về dầu khí được thành lập theo Quyết định số 1071/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ;

d) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La được thành lập theo Quyết định số 09/2004/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ;

đ) Trưởng ban Ban Chỉ đạo tổ chức điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm được thành lập theo Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ;

e) Trưởng ban Ban Chỉ đạo nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia được thành lập theo Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

g) Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội được thành lập theo Quyết định số 864/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

h) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản về tài nguyên – môi trường biển được thành lập theo Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

i) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở được thành lập theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

k) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI được thành lập theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

l) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải được thành lập theo Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đứng đầu các tổ chức:

a) Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về thập kỷ giáo dục vì sự phát triển bền vững của Việt Nam (2005 – 2014) được thành lập theo Quyết định số 295/2005/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh Trung ương được thành lập theo Quyết định số 1404/QĐ-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;

c) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch được kiện toàn theo Quyết định số 40/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

d) Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

đ) Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 1525/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2007 về việc điều chỉnh phân công người đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

Điều 3. Các thành viên Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- VPTW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng chính sách Xã hội;
- Ngân hàng phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các BCĐ: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (8b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1453/QĐ-TTg ngày 08/10/2008 về việc điều chỉnh phân công Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.484

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.27