Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1452/QĐ-BTP 2015 thực hiện 1076/QĐ-TTg ý kiến Nhân dân về dự thảo luật Hình sự (sửa đổi)

Số hiệu: 1452/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành: 03/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1452/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ TƯ PHÁP THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1076/QĐ-TTG NGÀY 14/7/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi);

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi);

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu VT, Vụ PLHSHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1076/QĐ-TTG NGÀY 14/7/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1452/QĐ-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai đầy đủ, có hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) (sau đây gọi là Kế hoạch của Chính phủ).

2. Yêu cầu

a) Bám sát nội dung Kế hoạch của Chính phủ;

b) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị liên quan thuộc Bộ trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch của Chính phủ;

c) Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ được nêu trong Kế hoạch; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính bám sát Kế hoạch, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện;

d) Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, cần được ưu tiên tập trung chỉ đạo thực hiện trong Quý III năm 2015.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

1.1. Tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính;

- Thời gian thực hiện: 15/7/2015 (đã thực hiện).

1.2. Xây dựng tài liệu tham khảo phục vụ việc lấy ý kiến Nhân dân

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính;

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Tư pháp Văn phòng Quốc hội, Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ;

- Thời gian thực hiện: 13/7/2015 - 20/7/2015.

1.3. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), trọng tâm là những vấn đề xin ý kiến Nhân dân để cung cấp thông tin phục vụ cho việc đóng góp ý kiến của Nhân dân

- Đơn vị thực hiện: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/7/2015 đến ngày 30/8/2015.

1.4. Mở chuyên trang, chuyên mục để phản ánh, đưa tin, đăng tải kịp thời các ý kiến đóng góp, những sáng kiến, đề xuất của Nhân dân về việc sửa đổi Bộ luật Hình sự

- Đơn vị thực hiện: Báo Pháp luật Việt Nam;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/7/2015 đến ngày 10/9/2015.

1.5. Xây dựng chuyên trang trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp để cung cấp tài liệu, phản ánh, đưa tin, đăng tải kịp thời các ý kiến đóng góp của Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật. Hình sự (sửa đổi)

- Đơn vị thực hiện: Cục Công nghệ thông tin;

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/7/2015 đến ngày 14/9/2015.

2. Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)

2.1. Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp trực tiếp của đại diện các Đoàn đại biểu Quốc hội; các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, các viện nghiên cứu, trường đại học; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, luật sư, luật gia

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính;

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Cục Công tác phía Nam;

- Thời gian thực hiện: 15/8 - 30/8/2015:

+ Tại thành phố Hà Nội: tuần từ 17 - 21/8/2015 (Đối với các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc);

+ Tại thành phố Hồ Chí Minh: tuần từ 24 - 26/8/2015 (Đối với các tỉnh, thành phố Khu vực phía Nam).

2.2. Tổ chức lấy ý kiến đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình hình cụ thể của đơn vị mình, tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị mình bằng hình thức phù hợp, theo các nội dung quy định tại Phụ lục I Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi);

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính;

- Thời gian thực hiện: từ 15/7 đến 05/9/2015.

2.3. Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Từ 10/9/2015 đến 15/9/2015.

3. Xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến của Bộ Tư pháp

3.1. Tập hợp, tổng hợp Báo cáo kết quả lấy ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ tổng hợp kết quả lấy ý kiến của đơn vị mình, xây dựng Báo cáo kết quả theo mẫu chung quy định tại Phụ lục II Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và gửi về Vụ Pháp luật hình sự - hành chính;

- Thời gian thực hiện: trước ngày 10/9/2015.

3.2. Xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến của Bộ Tư pháp

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ;

- Thời gian thực hiện: trước ngày 14/9/2015.

4. Xây dựng dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự

4.1. Tập hợp, tổng hợp Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân của các Bộ, ngành, địa phương và ý kiến của các tổ chức, cá nhân

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ, Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thời gian thực hiện: trước ngày 17/9/2015.

4.2. Xây dựng dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính;

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ, Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thời gian thực hiện: trước ngày 22/9/2015.

4.3. Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp trực tiếp của các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý vào dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân (sửa đổi)

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính;

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Công nghệ thông tin, Tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thời gian thực hiện: trước ngày 22/9/2015.

4.4. Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trình Thủ tướng Chính phủ

- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính;

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

- Thời gian thực hiện: trước ngày 23/9/2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

2. Vụ Pháp luật hình sự - hành chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Kế hoạch của Chính phủ về việc lấy ý kiến Nhân dân.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách, bảo đảm đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí để triển khai Kế hoạch trên cơ sở dự toán kinh phí của các đơn vị thuộc Bộ.

4. Nguồn kinh phí bảo đảm:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

5. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh, kiến nghị về Vụ Pháp luật hình sự - hành chính để báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1452/QĐ-BTP ngày 03/08/2015 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1076/QĐ-TTg về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.445

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80