Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1451/QĐ-UBND năm 2016 về phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập theo Thông tư 23/2016/TT-BTC trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Số hiệu: 1451/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 10/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1451/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 10 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THEO THÔNG TƯ SỐ 23/2016/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Thông tư số 23/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 23/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

Xét đề nghị của Sở Tài chính (Tờ trình số 294/TTr-STC ngày 03/6/2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập theo Thông tư số 23/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

1. Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý đủ điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho các đơn vị theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp là 59 đơn vị, trong đó:

1.1. Khối tỉnh là 49 đơn vị, bao gồm:

- Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư là 2 đơn vị;

- Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên là 1 đơn vị;

- Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên là 46 đơn vị.

(Phụ biểu số 01)

1.2. Khối huyện, thành phố là 10 đơn vị, bao gồm:

- Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên là 5 đơn vị;

- Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên là 5 đơn vị.

(Phụ biểu số 02)

2. Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chưa đủ điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho các đơn vị theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp là 1.005 đơn vị, bao gồm:

2.1 Các đơn vị sự nghiệp nhà nước bảo đảm chi thường xuyên Khối tỉnh là 88 đơn vị (Phụ biểu số 03).

2.2 Các đơn vị sự nghiệp nhà nước bảo đảm chi thường xuyên Khối huyện, thành phố là 917 đơn vị (Phụ biểu số 04).

Điều 2. Giao:

- Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý đủ điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho các đơn vị theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp tổ chức thực hiện theo Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

PHỤ BIỂU SỐ 01

DANH MỤC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NHÀ NƯỚC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN ĐỂ GIAO CHO ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VỐN THEO CƠ CHẾ GIAO VỐN CHO DOANH NGHIỆP

Khối tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên đơn vị/Ngành, lĩnh vực

Phân loại tự chủ đến 20/5/2016

Tự bo đảm chi thường xuyên và đầu tư

Tự bảo đm chi thường xuyên

Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

1

Sở giao thông vận tải (4)

 

 

 

1

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

2

Ban quản lý bến xe

Tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư

 

 

3

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư

 

 

4

Trung tâm sát hạch lái xe

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

2

Sở Xây dựng (3)

 

 

 

1

Viện quy hoạch xây dựng

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

2

Trung tâm kiểm nghiệm chất lượng công trình XD

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

3

Ban quản lý nhà ở sinh viên thành phố Thái Bình

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

3

Sở Tài nguyên và môi trường (4)

 

 

 

1

Trung tâm kỹ thuật địa chính

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

2

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

3

Trung tâm quan trắc phân tích môi trường

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

4

Trung tâm phát triển quỹ đất

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

4

Sở Khoa học công nghệ (3)

 

 

 

1

Trung tâm ng dụng Tiến bộ KHCN

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

2

Trung tâm tin học và Thông tin KHCN

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

3

Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

5

Khối Đào tạo (4)

 

 

 

1

Trường Đại học Thái Bình

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

2

Trường Cao đẳng y tế

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

3

Trường Cao đẳng sư phạm

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

4

Trường Cao đẳng nghề

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

6

Sở Y Tế (26)

 

 

 

a

Khối dự phòng (5)

 

 

 

1

Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

2

Trung tâm da liễu

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

3

Trung tâm giám định y khoa

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

4

Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

5

Trung tâm y tế dự phòng

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

b

Khối chữa bệnh (21)

 

 

 

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

2

Bệnh viện Phụ sản

 

 

Tự bảo đm một phần chi thường

3

Bệnh viện Nhi

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

4

Bệnh viện y học cổ truyền

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

5

Bệnh viện mắt

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

6

Bệnh viện tâm thần

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

7

Bệnh viện điều dưỡng PHCN

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

8

Bệnh viện lao và bệnh phổi

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

9

Bệnh viện Phong da liễu văn môn

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

10

Bệnh viện đa khoa Hưng hà

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

11

Bệnh viện đa khoa Hưng Nhân

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

12

Bệnh viện đa khoa Đông Hưng

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

13

Bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

14

Bệnh viện đa khoa Phụ Dực

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

15

Bệnh viện đa khoa Thái Thụy

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

16

Bệnh viện đa khoa Thái Ninh

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

17

Bệnh viện đa khoa Tiền Hải

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

18

Bệnh viện đa khoa Nam Tiền Hải

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

19

Bệnh viện đa khoa Kiến Xương

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

20

Bệnh viện đa khoa Vũ Thư

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

21

Bệnh viện đa khoa Thành phố

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

13

Sở Tư pháp (2)

 

 

 

1

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản

 

 

Tự bảo đm một phần chi thường

2

Phòng công chứng số 1

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

17

Ban quản lý các khu công nghiệp (1)

 

 

 

1

Trung tâm dịch vụ khu công nghiệp

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

18

Tỉnh đoàn (1)

 

 

 

1

Nhà văn hóa thiếu nhi

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

19

Đài phát thanh và truyền hình

 

 

Tự bảo đảm một phần chi thường

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

2

1

46

 

PHỤ BIỂU SỐ 02

DANH MỤC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NHÀ NƯỚC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN ĐỂ GIAO CHO ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VỐN THEO CƠ CHẾ GIAO VỐN CHO DOANH NGHIỆP

Khối huyện, thành phố
(Kèm theo Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên đơn vị

Số lượng

Phân loại tự chủ đến 20/5 năm 2016

1

Huyện Vũ Thư

2

 

1

Ban quản lý Chùa Keo

 

Tự bảo đảm chi thường xuyên

2

Trung tâm phát triển quỹ đất

 

Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

2

Thành Phố

4

 

1

Trung tâm phát triển quỹ đất

 

Tự bảo đảm chi thường xuyên

2

Trung tâm phát triển cụm công nghiệp

 

Tự bảo đm một phần chi thường xuyên

3

Ban quản lý dự án XDCS hạ tầng

 

Tự bảo đm chi thường xuyên

4

Ban quản lý dự án cải tạo và XD hệ thống thoát nước

 

Tự bảo đm chi thường xuyên

3

Huyện Kiến Xương

0

 

4

Huyện Tiền Hải

3

 

1

Trung tâm phát triển quỹ đất

 

Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

2

Ban quản lý cụm công nghiệp

 

Tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

3

Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Cồn vành

 

Tự bảo đảm chi thường xuyên

5

Huyện Đông Hưng

0

 

6

Huyện Quỳnh Phụ

1

 

1

Trung tâm phát triển quỹ đất

 

Tự bảo đảm một phn chi thường xuyên

7

Huyện Hưng Hà

0

 

8

Huyện Thái Thụy

0

 

 

Tổng cộng 8 huyện, thành phố

10

 

 

PHỤ BIỂU SỐ 03

DANH MỤC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NHÀ NƯỚC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN ĐỂ GIAO CHO ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VỐN THEO CƠ CHẾ GIAO VỐN CHO DOANH NGHIỆP

Khối tỉnh
(Kèm theo Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tnh)

STT

Tên đơn vị/Ngành, lĩnh vực

Phân loại tự chủ đến 20/5/2016

1

Trường Trung cấp nông nghiệp

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

2

Chi cục thủy lợi

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

3

Chi cục chăn nuôi và thú y

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

4

Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật

Nhà nước bảo đm chi thường xuyên

5

Trung tâm khuyến nông

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

6

Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

7

Chi cục thủy sản

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

8

Trung tâm giống thủy sản

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

9

Trung tâm xúc tiến thương mại

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

10

Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

11

Trường Trung cấp xây dựng

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

12

Trung tâm công nghệ thông tin TNMT

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

13

Trường mầm non Hoa Hồng

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

14

Trường THPT Bắc Duyên Hà

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

15

Trường THPT Hưng Nhân

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

16

Trường THPT Nam Duyên Hà

Nhà nước bo đm chi thường xuyên

17

Trường THPT Đông Hưng Hà

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

18

Trường THPT Mê Linh

Nhà nước bo đm chi thưng xuyên

19

Trường THPT Bắc Đông Quan

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

20

Trường THPT Tiên Hưng

Nhà nước bảo đm chi thường xuyên

21

Trường THPT Nam Đông Quan

Nhà nước bảo đảm chi thưng xuyên

22

Trường THPT Quỳnh Côi

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

23

Trường THPT Quỳnh Thọ

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

24

Trường THPT Phụ Dực

Nhà nước bảo đm chi thường xuyên

25

Trường THPT Đông Thụy Anh

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

26

Trường THPT Thái Phúc

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

27

Trường THPT Tây Thụy Anh

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

28

Trường THPT Thái Ninh

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

29

Trường THPT Đông Tiền Hải

Nhà nước bảo đm chi thường xuyên

30

Trường THPT Tây Tiền Hải

Nhà nước bo đm chi thường xuyên

31

Trường THPT Nam Tiền Hải

Nhà nước bảo đm chi thường xuyên

32

Trường THPT Nguyễn Du

Nhà nước bảo đm chi thường xuyên

33

Trường THPT Chu Văn An

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

34

Trường THPT Bình Thanh

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

35

Trường THPT Bắc Kiến Xương

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

36

Trường THPT Lý Bôn

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

37

Trường THPT Nguyễn Trãi

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

38

Trường THPT Vũ Tiên

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

39

Trường THPT Phạm Quang Thẩm

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

40

Trường THPT Lê Quý Đôn

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

41

Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

42

Trường THPT Chuyên

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

43

Trung tâm GDTX và HN Hưng Hà

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

44

Trung tâm GDTX và HN Đông Hưng

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

45

Trung tâm GDTX và HN Quỳnh Phụ 1

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

46

Trung tâm GDTX và HN Quỳnh Phụ 2

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

47

Trung tâm GDTX và HN Thái Thụy 1

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

48

Trung tâm GDTX và HN Thái Thụy 2

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

49

Trung tâm GDTX và HN Tiền Hải

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

50

Trung tâm GDTX và HN Kiến Xương

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

51

Trung tâm GDTX và HN Vũ Thư

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

52

Trung tâm GDTX và HN Thành Phố

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

53

Trung tâm GDTX và HN Tỉnh

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

54

Trường Chính Trị

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

55

Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

56

Trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm, thực phẩm

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

57

Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

58

Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

59

Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

60

Trung tâm giám định pháp y

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

61

Chi cục dân số KHHGĐ

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

62

Trường TC nghề cho người khuyết tật

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

63

Trung tâm điều dưỡng người có công

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

64

Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thn

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

65

Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

66

Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người có công

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

67

Trung tâm cai nghiện ma túy và chăm sóc đối tượng xã hội

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

68

Trung tâm dịch vụ việc làm

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

69

Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

70

Trường Năng khiếu thể dục thể thao

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

71

Thư viện khoa học tổng hợp

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

72

Nhà văn hóa trung tâm

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

73

Nhà triển lãm

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

74

Bảo tàng tỉnh

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

75

Ban quản lý di tích

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

76

Nhà hát chèo

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

77

Đoàn ca múa kịch

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

78

Đoàn cải lương

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

79

Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

80

Trung tâm huấn luyện thể dục thể thao

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

81

Trung tâm xúc tiến du lịch

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

82

Chi cục văn thư lưu trữ

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

83

Trung tâm trợ giúp pháp lý

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

84

Trung tâm công nghệ thông tin và Viễn thông

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

85

Trung tâm xúc tiến và tư vấn đầu tư

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

86

Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

87

Trường cán bộ thanh thiếu nhi

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

88

Trung tâm hoạt động văn hóa thể thao thanh thiếu nhi

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

 

 

 

BIỂU SỐ 04

DANH MỤC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NHÀ NƯỚC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN ĐỂ GIAO CHO ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VỐN THEO CƠ CHẾ GIAO VỐN CHO DOANH NGHIỆP

Khối huyện, thành phố
(Kèm theo Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên đơn vị/Ngành, lĩnh vực

Phân loại tự chủ đến ngày 20/5/2016

1

Huyện Vũ Thư: 105 Đơn vị

 

1

Hoạt động lĩnh vực Giáo dục - đào tạo (100 Đơn vị)

 

 

Giáo dục mầm non (33 trường)

Nhà nước bảo đm chi thường xuyên

 

Giáo dục tiểu học (35 trường)

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

Giáo dục THCS (30 trường)

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

Trung tâm dạy nghề

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

2

Lĩnh vực y tế - Dân số

 

 

Trung tâm y tế

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

Trung tâm dân số - KHHGĐ

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

3

Lĩnh vực văn hóa thể thao

 

 

Trung tâm văn hóa thể thao

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

4

Đài phát thanh

Nhà nước bo đm chi thường xuyên

6

Trung tâm phát triển cụm công nghiệp

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

2

Thành phố: 65 Đơn vị

 

1

Hoạt động lĩnh vực Giáo dục - đào tạo (58 Đơn vị)

 

 

Giáo dục mầm non (20 đơn vị)

Nhà nước bảo đm chi thường xuyên

 

Giáo dục tiểu học (18 đơn vị)

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

Giáo dục THCS (19 đơn vị)

Nhà nước bảo đm chi thường xuyên

 

Trung tâm bồi dưng chính trị

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

2

Lĩnh vực y tế - Dân số

 

 

Trung tâm y tế

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

Trung tâm dân số - KHHGĐ

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

3

Lĩnh vực văn hóa thể thao

 

 

Trung tâm văn hóa thông tin

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

Trung tâm thể dục thể thao

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

4

Đài phát thanh

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

5

Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động XH

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

6

Đội thanh tra xây dựng và quản lý trật tự đô thị

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

 

 

3

Huyện Kiến Xương: 120 Đơn vị

 

1

Hoạt động lĩnh vực Giáo dục - đào tạo (114 Đơn vị)

 

 

Giáo dục mầm non (38 đơn vị)

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

Giáo dục tiểu học (37 đơn vị)

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

Giáo dục THCS (37 đơn vị)

Nhà nước bảo đm chi thường xuyên

 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

Trường TC nghề thủ công mỹ nghệ

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

2

Lĩnh vực y tế - Dân số

 

 

Trung tâm y tế

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

Trung tâm dân số - KHHGĐ

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

3

Lĩnh vực văn hóa thể thao

 

 

Trung tâm văn hóa thể thao

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

4

Đài phát thanh

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

5

Ban Quản lý dự án

Nhà nước bo đm chi thường xuyên

6

Trung tâm phát triển quỹ đất

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

 

 

4

Huyện Tiền Hải: 104 Đơn vị

 

1

Hoạt động lĩnh vực Giáo dục - đào tạo (100 Đơn vị)

 

 

Giáo dục mầm non (33 đơn vị)

Nhà nước bảo đm chi thường xuyên

 

Giáo dục tiểu học (35 đơn vị)

Nhà nước bảo đm chi thường xuyên

 

Giáo dục THCS (30 đơn vị)

Nhà nước bảo đm chi thường xuyên

 

Trung tâm dạy nghề

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

2

Lĩnh vực y tế - Dân số

 

 

Trung tâm y tế

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

Trung tâm dân số - KHHGĐ

Nhà nước bảo đm chi thường xuyên

3

Lĩnh vực văn hóa thể thao

 

 

Trung tâm văn hóa thể thao

Nhà nước bo đm chi thường xuyên

4

Đài phát thanh

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

 

 

5

Huyện Đông Hưng: 129 Đơn vị

 

1

Hoạt động lĩnh vực Giáo dục - đào tạo (124 Đơn vị)

 

 

Giáo dục mầm non (44 trường)

Nhà nước bảo đm chi thường xuyên

 

Giáo dục tiểu học (44 trường)

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

Giáo dục THCS (34 trường)

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

Trung tâm dạy nghề

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

2

Lĩnh vực y tế - Dân số

 

 

Trung tâm y tế

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

Trung tâm dân số - KHHGĐ

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

3

Lĩnh vực văn hóa thể thao

 

 

Trung tâm văn hóa thể thao

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

4

Đài phát thanh

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

5

Trung tâm phát triển quỹ đất

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

 

 

6

Huyện Quỳnh Phụ: 123 Đơn vị

 

1

Hoạt động lĩnh vực Giáo dục - đào tạo (118 Đơn vị)

 

 

Giáo dục mầm non (39 trường)

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

Giáo dục tiểu học (40 trường)

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

Giáo dục THCS (37 trường)

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

Trung tâm dạy nghề

Nhà nước bảo đm chi thường xuyên

 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

2

Lĩnh vực y tế - Dân số

 

 

Trung tâm y tế

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

Trung tâm dân số - KHHGĐ

Nhà nước bo đm chi thường xuyên

3

Lĩnh vực văn hóa thể thao

 

 

Trung tâm văn hóa thể thao

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

4

Đài phát thanh

Nhà nước bảo đm chi thường xuyên

5

Trung tâm phát triển cụm công nghiệp

Nhà nước bảo đm chi thường xuyên

 

 

 

7

Huyện Hưng Hà: 119 Đơn vị

 

1

Hoạt động lĩnh vực Giáo dục - đào tạo (110 Đơn vị)

 

 

Giáo dục mầm non (36 trường)

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

Giáo dục tiểu học (38 trường)

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

Giáo dục THCS (34 trường)

Nhà nước bảo đảm chi thưng xuyên

 

Trung tâm dạy nghề

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

2

Lĩnh vực y tế - Dân số

 

 

Trung tâm y tế

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

Trung tâm dân số - KHHGĐ

Nhà nước bo đm chi thường xuyên

3

Lĩnh vực văn hóa thể thao

 

 

Trung tâm văn hóa thể thao

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

Ban quản lý di tích

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

4

Đài phát thanh

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

5

Kinh tế mới (SN nông nghiệp)

Nhà nước bo đảm chi thường xuyên

6

Trung tâm phát triển cụm công nghiệp

Nhà nước bảo đm chi thường xuyên

7

Trung tâm phát triển quỹ đất

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

8

Trung tâm hội nghị

Nhà nước bảo đm chi thường xuyên

8

Huyện Thái Thụy 152 Đơn vị

 

1

Hoạt động lĩnh vực Giáo dục - đào tạo (147 Đơn vị)

 

 

Giáo dục mầm non (49 đơn vị)

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

Giáo dục tiểu học (48 đơn vị)

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

Giáo dục THCS (48 đơn vị)

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Nhà nước bảo đm chi thường xuyên

 

Trung tâm dạy nghề

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

2

Lĩnh vực y tế - Dân số 2

 

 

Trung tâm y tế

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

Trung tâm dân số - KHHGĐ

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

3

Lĩnh vực văn hóa thể thao 1

 

 

Trung tâm văn hóa thể thao

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

4

Đài phát thanh 1

Nhà nước bảo đm chi thường xuyên

5

Trung tâm phát triển quỹ đất 1

Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

 

 

 

Tổng cộng khối huyện, thành phố: 917 Đơn vị

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1451/QĐ-UBND năm 2016 về phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập theo Thông tư 23/2016/TT-BTC trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


462

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.14