Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1450/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 25/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1450/-UBND

Ninh Thuận, ngày 25 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 4244/KH-UBND ngày 03/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1540/TTr-STP ngày 14/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này là Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận:

- Phụ lục I: Danh mục thủ tục hành chính (08 TTHC).

- Phụ lục II: Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (08 TTHC).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trên cơ sở Quy trình nội bộ được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, xây dựng quy trình điện tử theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Điều 8 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy trình nội bộ tại mục V - Lĩnh vực đấu giá tài sản, Phần I - Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP) (b/c);
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh (b/c);
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- TT CNTT&TT (Sở TTTT);
- VPUB: LĐ, TCDNC;
- Lưu: VT, TTPVHCC. TXS

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Cấp Thẻ đấu giá viên

2

Cấp lại Thẻ đấu giá viên

3

Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

4

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

5

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

6

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

7

Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

8

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá

 

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH NINH THUẬN

1. Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thi gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp) Sở Tư pháp xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp)

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo văn bản cấp Thẻ đấu giá viên hoặc văn bản từ chối, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

01 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

0,5 ngày

Bước 4

Bộ phận Văn thư của Sở

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức

0,5 ngày

Tng thi gian thực hiện TTHC: 03 ngày làm việc

2. Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thi gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp) Sở Tư pháp xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp)

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo văn bản cấp lại Thẻ đấu giá viên hoặc văn bản từ chối, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

01 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

0,5 ngày

Bước 4

Bộ phận Văn thư Sở

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 ngày làm việc

3. Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thi gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp) Sở Tư pháp xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp)

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo văn bản cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản hoặc văn bản từ chối, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

05 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

0,5 ngày

Bước 4

Bộ phận Văn thư của Sở

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thu phí và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày làm việc

4. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp) Sở Tư pháp xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp)

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo văn bản thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản hoặc văn bản từ chối, trình lãnh đạo Sở ký duyệt.

03 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

0,5 ngày

Bước 4

Bộ phận Văn thư của Sở

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thu phí và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

5. Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp) Sở Tư pháp xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp)

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo văn bản cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản hoặc văn bản từ chối, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

03 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

0,5 ngày

Bước 4

Bộ phận Văn thư của Sở

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thu phí và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

6. Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp) Sở Tư pháp xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp)

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo văn bản cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản hoặc văn bản từ chối, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

03 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

0,5 ngày

Bước 4

Bộ phận Văn thư của Sở

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

7. Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyên hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp) Sở Tư pháp xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp)

Kiểm tra hồ sơ, tổ chức khảo sát, thẩm định hồ sơ, hồ sơ hợp lệ, dự thảo văn bản Quyết định phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến hoặc văn bản từ chối, trình lãnh đạo Sở ký duyệt.

55 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

03 ngày

Bước 4

Bộ phận Văn thư của Sở

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở

01 ngày

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 60 ngày làm việc

8. Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản

Trình tự

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp) Sở Tư pháp xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp)

Kiểm tra hồ sơ, lập danh sách người đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá hoặc văn bản từ chối, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

04 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

0,5 ngày

Bước 4

Bộ phận Văn thư của Sở

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở; hướng dẫn người đăng ký tham dự kiểm tra nộp phí theo quy định

0,5 ngày

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và gửi hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự về Bộ Tư pháp

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày làm việc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1450/QĐ-UBND ngày 25/08/2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


307

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.177.219