Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 144/1999/QĐ-UBDTMN về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Viện Nghiên cứu chính sách Dân tộc và Miền núi do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi ban hành

Số hiệu: 144/1999/QĐ-UBDTMN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc và Miền núi Người ký: Hoàng Đức Nghi
Ngày ban hành: 09/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 144/1999/QĐ-UBDTMN

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

- Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
- Căn cứ Nghị định số 59/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi ;
- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Viện nghiên cứu chính sách Dân tộc và Miền núi trực thuộc Uỷ ban; Viện là cơ quan nghiên cứu chính sách dân tộc và miền núi; tư vấn giúp Uỷ ban chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị dự thảo các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ về chủ trương, chính sách đối với dân tộc và miền núi.

Tên tiếng Anh: The Resarch Institute For Policies on the Ethnic Minority and Mountainous Area Affairs.

Viện là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có tài khoản, trụ sở, con dấu riêng.

Điều 2. Viện Nghiên cứu Chính sách Dân tộc và Miền núi có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu chính sách dân tộc và miền núi của Đảng và Nhà nước; đề xuất với Uỷ ban xem xét, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách trong trường hợp cần thiết.

2. Nghiên cứu chiến lược phát triển ở các vùng dân tộc và miền núi trong điều kiện cụ thể của đất nước.

3. Nghiên cứu mô hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn dân tộc và miền núi.

4. Tham gia xây dựng các luật và các văn bản pháp quy về dân tộc và miền núi.

5. Tổ chức hợp tác quốc tế trong việc nghiên cứu khoa học theo quyền hạn được phân công.

6. Tổ chức công tác thông tin - tư liệu trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học về chính sách dân tộc và miền núi. Được trao đổi thông tin với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo Pháp luật hiện hành và theo quy định của Uỷ ban.

7. Tổ chức sơ kết, tổng kết các chuyên đề nghiên cứu khoa học về dân tộc và miền núi phục vụ việc xây dựng chính sách dân tộc và miền núi.

8. Xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo cho các hoạt động của Viện.

Điều 3. Quyền hạn của Viện Nghiên cứu Chính sách Dân tộc và Miền núi.

1. Được sử dụng cơ chế cộng tác viên khoa học và thông tin; xây dựng đội ngũ nghiên cứu khoa học theo nhiệm vụ được Uỷ ban giao.

2. Chủ trì các cuộc hội thảo khoa học, thảo luận chuyên đề nghiên cứu về chính sách dân tộc và miền núi.

3. Phối hợp với các bộ phận chức năng của các Bộ, ngành, địa phương để thu thập thông tin phục vụ nghiên cứu khoa học theo nhiệm vụ của Viện.

4. Được ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa học với các Bộ, ngành, địa phương để thực hiện nhiệm vụ của Viện.

5. Quản lý đội ngũ công chức, viên chức, quản lý tài chính, tài sản của Viện theo qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Tổ chức bộ máy của Viện Nghiên cứu Chính sách Dân tộc và Miền núi.

1. Viện hoạt động theo chế độ Thủ trưởng; Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban về toàn bộ nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của Viện.

2. Giúp việc Viện trưởng có các Phó Viện trưởng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Dân tộc và Miền núi.

3. Các đơn vị trực thuộc Viện được tổ chức thành Phòng, Trung tâm, hoạt động theo quy chế của Viện.

4. Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, Viện có Hội đồng khoa học. Viện trưởng là Chủ tịch Hội đồng khoa học của Viện; các thành viên của Hội đồng khoa học do Viện trưởng đề nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban quyết định. Hội đồng khoa học của Viện hoạt động theo quy chế của Viện.

5. Biên chế của Viện Nghiên cứu Chính sách Dân tộc và Miền núi được phân bổ trong tổng biên chế chung của Uỷ ban.

Điều 5. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Dân tộc và Miền núi có trách nhiệm xây dựng tổ chức bộ máy, qui chế hoạt động của Viện theo qui định chung của Nhà nước, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban phê duyệt.

Điều 6. Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Uỷ ban và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Dân tộc và Miền núi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIÊN NÚI
Hoàng Đức Nghi

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 144/1999/QĐ-UBDTMN về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Viện Nghiên cứu chính sách Dân tộc và Miền núi do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.604
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.245.237