Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1435/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 1435/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tiến Nhường
Ngày ban hành: 20/09/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1435/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-BTC ngày 17/5/2019 và Quyết định số 849/QĐ-BTC ngày 21/5/2019 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 184/TTr-STC ngày 19/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Trung tâm hành chính công; UBND các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- C
hủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT,
KTTH, KSTT, CVP, PCVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

Stt

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Cách thức thực hiện

Địa điểm thực hiện

Thời hạn giải quyết, quy trình thực hiện

Phí, lệ phíp (nếu có)

Tên VBQPPL quy định nội dung TTHC

I

Lĩnh vực Quản lý công sản (06 thủ tục)

1

BTC-287438

Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thực hiện 1 trong các hình thức sau:

-Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: dvc.bacninh.gov.vn

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Sở Tài chính

*Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Trong đó:

 - 01 ngày tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- 29 ngày Sở Tài chính thẩm định các khoản chi phí có liên quan được chi trả theo quy định.

* Quy trình thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp tiền vào tài khoản tạm giữ, cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của địa phương có trách nhiệm tập hợp các chi phí có liên quan gửi Sở Tài chính để thẩm định các khoản chi phí được chi trả từ số tiền bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định các khoản chi phí có liên quan được chi trả từ số tiền bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cấp tiền cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản bán để thực hiện chi trả các khoản chi phí.

Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

2

BTC-287440

Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho nhà nước.

Thực hiện 1 trong các hình thức sau:

-Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: dvc.bacninh.gov.vn

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính.

- Cơ quan, người có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.

*Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó:

 - 01 ngày tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- 04 ngày Sở Tài chính thẩm định, trình UBND.

- 02 ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định.

* Quy trình thực hiện:

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ trì quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản gửi bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tài chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ trì quản lý tài sản có cơ quan quản lý cấp trên: Cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ trì quản lý tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản gửi cơ quan quản lý cấp trên. Cơ quan quản lý cấp trên kiểm tra sau đó lập hồ sơ đề nghị xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản gửi bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tài chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tài chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh kiểm soát, nhận hồ sơ; sau đó chuyển hồ sơ về Sở Tài chính.

Bước 3: Sở Tài chính kiểm tra, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Trường hợp xác định việc chuyển giao tài sản không phù hợp với quy định của pháp luật, Sở Tài chính làm văn bản trả lời đơn vị, đồng thời gửi Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Bước 4: Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản. Văn phòng UBND tỉnh gửi Quyết định cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, đồng thời gửi Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

- Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;.

- Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sảnvà xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

- Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018

3

BTC-287457

Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên.

Thực hiện 1 trong các hình thức sau:

- Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: dvc.bacninh.gov.vn

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính,

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND tỉnh.

*Thời hạn giải quyết Đối với tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: 120 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó:

 - 01 ngày tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- 24 ngày Sở Tài chính thẩm định, trình UBND.

- 05 ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định.

- 90 ngày kể từ ngày có quyết định chi thưởng. Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chi trả tiền thưởng cho tổ chức cá nhân được thưởng.

* Quy trình thực hiện:

Bước 1: Tổ chức cá nhân thuộc các trường hợp được thưởng gửi văn bản đề nghị chi thưởng tới cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản tài sản.

'*Trường hợp 1: Đối với tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy là di tích lịch sử - văn hóa, bảo vật quốc gia, di vật, cổ vật

Bước 2: Bảo tàng tỉnh kiểm soát, nhận hồ sơ, sau đó trình Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định mức thưởng cụ thể

Trường hợp việc chi thưởng của tổ chức, cá nhân không phù hợp với quy định của pháp luật, Bảo tàng tỉnh làm văn bản trả lời gửi tổ chức, cá nhân đề nghị thưởng.

Bước 3: Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định mức thưởng cụ thể gửi cho tổ chức, cá nhân được thưởng và cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chi thưởng, cơ quan tài chính cùng cấp

'*Trường hợp 2: Đối với tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh quốc gia và tài sản trong khu vực quân sự

Bước 2: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm soát, nhận hồ sơ, sau đó trình Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng quyết định mức thưởng cụ thể

Trường hợp việc chi thưởng của tổ chức, cá nhân không phù hợp với quy định của pháp luật, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm văn bản trả lời gửi tổ chức, cá nhân đề nghị thưởng

Bước 3: Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định mức thưởng cụ thể gửi cho tổ chức, cá nhân được thưởng và cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chi thưởng, cơ quan tài chính cùng cấp

'*Trường hợp 3: Đối với tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy không thuộc phạm vi quy định ở trên

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tài chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh kiểm soát, nhận hồ sơ; sau đó chuyển hồ sơ về Sở Tài chính.

Bước 3: Sở Tài chính kiểm tra, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định mức thưởng cụ thể gửi cho tổ chức, cá nhân được thưởng và cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chi thưởng

Trường hợp việc chi thưởng của tổ chức, cá nhân không phù hợp với quy định của pháp luật, Sở Tài chính làm văn bản trả lời tổ chức, cá nhân, đồng thời gửi Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Bước 4: Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định mức thưởng cụ thể. Văn phòng UBND tỉnh gửi Quyết định cho tổ chức, cá nhân được thưởng và cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chi thưởng, Sở Tài chính, đồng thời gửi Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

- Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;.

- Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sảnvà xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

- Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018

4

BTC-287458

Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu.

Thực hiện 1 trong các hình thức sau:

-Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: dvc.bacninh.gov.vn

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính.

- Cơ quan, người có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.

*Thời hạn giải quyết: 120 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó:

 - 01 ngày tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- 24 ngày Sở Tài chính thẩm định, trình UBND.

- 05 ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định.

- 90 ngày kể từ ngày có quyết định chi thưởng. Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chi trả tiền thưởng cho tổ chức cá nhân được thưởng.

* Quy trình thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân thuộc các trường hợp được thanh toán phần giá trị tài sản gửi văn bản đề nghị thanh toán phần giá trị tài sản được hưởng tới cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản tài sản (Sở Tài chính).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tài chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh kiểm soát, nhận hồ sơ; sau đó chuyển hồ sơ về Sở Tài chính.

Bước 3: Sở Tài chính kiểm tra, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định mức được hưởng của tổ chức, cá nhân.

Trường hợp đề nghị của tổ chức, cá nhân không phù hợp với quy định của pháp luật, Sở Tài chính làm văn bản trả lời tổ chức, cá nhân đồng thời gửi Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Bước 4: Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định mức được hưởng của tổ chức, cá nhân. UBND tỉnh gửi Quyết định cho tổ chức, cá nhân được hưởng và cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chi thưởng, Sở Tài chính, đồng thời gửi Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Không có

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

- Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;.

- Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sảnvà xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

- Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018

5

BTC-287459

Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp.

Thực hiện 1 trong các hình thức sau:

-Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: dvc.bacninh.gov.vn

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan thực hiện TTHC.

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định:

+ Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được giao quản lý; nhiệm vụ KH&CN do mình phê duyệt.

+ Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định đối với nhiệm vụ KH&CN do mình phê duyệt.

*Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trong đó:

- 30 ngày đối với cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- 30 ngày đối với cơ quan có thẩm quyền quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

* Quy trình thực hiện:

Bước 1: Trong vòng 60 ngày, kể từ ngày được Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả đạt trở lên, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nhu cầu nhận giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng lập hồ sơ đề nghị giao tài sản gửi cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Bước 2: Cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm:

- Lập báo cáo kê khai để đăng nhập thông tin về tài sản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định đối với đề nghị của tổ chức, cá nhân chủ trì;

- Trình cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân chủ trì.

 Trường hợp tổ chức, cá nhân chủ trì không có đề nghị giao quyền sở hữu, quyền sử dụng, hoặc không có khả năng nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm công nghệ, ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu thì báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền để giao cho tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu theo quy định.

Bước 3: Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện sau đó gửi Quyết định cho tổ chức, cá nhân.

- Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được giao quản lý; nhiệm vụ KH&CN do mình phê duyệt.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định đối với nhiệm vụ KH&CN do mình phê duyệt.

Không có

Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng vốn nhà nước.

6

BTC-287460

Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ.

Thực hiện 1 trong các hình thức sau:

-Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến: dvc.bacninh.gov.vn

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan thực hiện TTHC.

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản quy định tại Hợp đồng KH&CN

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản quy định tại Hợp đồng KH&CN.

*Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

* Quy trình thực hiện: Đối với nhiệm vụ KH&CN có Hợp đồng quy định tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ được giao nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chủ trì lập hồ sơ đề nghị giao tài sản gửi cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản quy định tại Hợp đồng KH&CN xem xét, quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

Bước 2: Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản quy định tại Hợp đồng KH&CN, xem xét quyết định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho tổ chức, cá nhân chủ trì sau đó gửi Quyết định cho tổ chức, cá nhân.

Không có

Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng vốn nhà nước.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1435/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.862

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113