Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1435/QĐ-BTP năm 2005 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Pháp luật hình sự, hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 1435/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Uông Chu Lưu
Ngày ban hành: 22/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1435/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ, HÀNH CHÍNH”

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Pháp luật hình sự, hành chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Pháp luật hình sự, hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự, hành chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Như Điều 3;
- Lưu VP, Vụ PLHSHC, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Uông Chu Lưu

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ, HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1435 /QĐ-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 1. Chức năng

Vụ Pháp luật hình sự, hành chính là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có chức năng giúp Bộ trưởng xây dựng, tham gia xây dựng pháp luật và thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về hình sự, hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Vụ Pháp luật hình sự, hành chính có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tham gia lập dự kiến chương trình dài hạn và hàng năm của Chính phủ về xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định để Bộ trưởng trình Chính phủ;

2. Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về hình sự, hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước và các đề án do lãnh đạo Bộ giao;

3. Thẩm định, tham gia ý kiến về dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về hình sự, hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước và các đề án do lãnh đạo Bộ giao;

4. Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực p háp luật hình sự, hành chính và tổ chức bộ máy thuộc phạm vi chức năng của Vụ;

5. Giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ; đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả cải cách thể chế hành chính nhà nước;

6. Tham gia hướng dẫn nghiệp vụ cho tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và các Sở Tư pháp về những lĩnh vực thuộc nhiệm vụ của Vụ; thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo điểm đối với một số địa phương theo sự phân công của lãnh đạo Bộ;

7. Xây dựng dự kiến chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về phát triển ngành theo sự phân công của lãnh đạo Bộ;

8. Hướng dẫn việc thi hành pháp luật về hình sự, hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước, tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật;

9. Tham gia nghiên cứu khoa học; tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo sự phân công của lãnh đạo Bộ;

10. Đề xuất các biện pháp, phương án nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của Vụ và của ngành;

11. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Tổ chức, biên chế

1. Vụ Pháp luật hình sự, hành chính gồm Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng và các công chức chuyên môn nghiệp vụ.

2. Biên chế của Vụ thuộc biên chế hành chính của Bộ Tư pháp, do Bộ trưởng quyết định phân bổ trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự, hành chính và Vụ trưởng Vụ Tổ chức, cán bộ.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÔNG CHỨC THUỘC VỤ

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của công chức

Công chức thuộc Vụ được hưởng quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, các quy định khác của pháp luật và các quy định của Quy chế này.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ trưởng

Vụ trưởng là công chức lãnh đạo đứng đầu Vụ, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ quy định tại Điều 2 Quy chế này. Vụ trưởng có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch công tác của Vụ và tổ chức thực hiện sau khi đã được Bộ trưởng phê duyệt;

2. Chủ động tham mưu với Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng trực tiếp phụ trách về việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ; kiến nghị việc ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.

3. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra và tham gia thanh tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chính sách đã ban hành thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao;

4. Phân công nhiệm vụ, chỉ đạo sự phối hợp, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công việc của các Phó Vụ trưởng và các công chức khác thuộc Vụ;

5. Chủ trì hoặc tham gia với Thủ trưởng đơn vị khác trong giải quyết công việc có liên quan;

6. Đại diện cho đơn vị trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao;

7. Ký thừa lệnh Bộ trưởng các văn bản theo quy định tại Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp;

8. Quy định nội quy, lề lối làm việc, quản lý cán bộ, công chức của đơn vị; quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định;

9. Thực hiện chế độ kiểm tra, thông tin, báo cáo theo quy định;

10. Bảo đảm thực hiện Quy chế dân chủ trong tổ chức và hoạt động của đơn vị theo quy định hiện hành;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Vụ trưởng

Phó Vụ trưởng là công chức lãnh đạo, giúp Vụ trưởng thực hiện một hoặc một số lĩnh vực công tác được Vụ trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Phó Vụ trưởng có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Xây dựng kế hoạch công tác thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách trình Vụ trưởng quyết định;

2. Chủ động tổ chức thực hiện các công việc trong lĩnh vực được phân công phụ trách; phối hợp với các Phó Vụ trưởng khác trong việc giải quyết các công việc khác có liên quan;

3. Phân công, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của các công chức được giao phụ trách;

4. Tổng hợp, báo cáo Vụ trưởng kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Vụ trưởng về những vấn đề mới phát sinh hay vướng mắc trong quá trình thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực được giao phụ trách;

5. Thông tin về các vấn đề liên quan đến công tác chuyên môn cho các công chức thuộc Vụ;

6. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ trưởng khi được Vụ trưởng ủy quyền;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Vụ trưởng giao.

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của công chức chuyên môn, nghiệp vụ

Công chức chuyên môn, nghiệp vụ có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng kế hoạch công tác và thực hiện các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ đó;

2. Chủ động giải quyết công việc theo thủ tục, trình tự và thời hạn quy định; nghiên cứu chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao; báo cáo Vụ trưởng hoặc Phó Vụ trưởng phụ trách về những vấn đề mới phát sinh hoặc vướng mắc trong quá trình giải quyết công việc;

3. Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công việc; chủ động phối hợp với các công chức trong và ngoài Vụ để thực hiện các nhiệm vụ được giao;

4. Được cung cấp thông tin, tài liệu về hoạt động của Vụ, của Bộ và ngành có liên quan đến nhiệm vụ được giao;

5. Được tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng, đi thực tế để nâng cao trình độ theo quy định;

6. Được tạo điều kiện tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học;

7. Chấp hành các quy định về chế độ quản lý hồ sơ, tài liệu, kỷ luật lao động, chế độ báo cáo công tác theo quy định;

8. Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo Vụ giao.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 8. Nguyên tắc làm việc

Vụ làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ đi đôi với việc phát huy năng lực và trách nhiệm cá nhân của từng công chức. Căn cứ vào tính chất, yêu cầu của công việc, Vụ trưởng có thể áp dụng các biện pháp, hình thức quản lý phù hợp để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ của Vụ theo quy định.

Điều 9. Chế độ lập và thực hiện kế hoạch công tác

1. Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác của Bộ, Vụ trưởng chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Vụ và tổ chức việc thực hiện các kế hoạch đó.

2. Trên cơ sở kế hoạch công tác của Vụ, từng công chức thuộc Vụ lập kế hoạch công tác, tháng của mình và có nhiệm vụ thường xuyên báo cáo với lãnh đạo Vụ về tiến độ, kết quả thực hiện các kế hoạch đó.

Điều 10. Chế độ xây dựng và ký duyệt văn bản

1. Việc xây dựng văn bản của Vụ được thực hiện theo trình tự, thủ tục, bảo đảm yêu cầu về chất lượng và tiến độ theo quy định.

2. Những dự thảo văn bản gửi lấy ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan trung ương và địa phương thì công chức được giao chủ trì dự thảo văn bản phải theo dõi, tiếp thu và đề xuất để Vụ trưởng cho ý kiến chỉnh lý dự thảo.

3. Trước khi trình lãnh đạo Bộ ký duyệt văn bản, Vụ trưởng hoặc Phó Vụ trưởng được Vụ trưởng uỷ quyền phải kiểm tra và ký tắt vào văn bản và chịu trách nhiệm về nội dung và hình thức văn bản đó.

4. Sau khi văn bản được ban hành, công chức được giao chủ trì dự thảo văn bản phải theo dõi việc thi hành và báo cáo kết quả với Vụ trưởng theo quy định.

Điều 11. Chế độ báo cáo

1. Vụ thực hiện chế độ báo cáo công tác tháng, quý, sáu tháng, năm và các báo cáo khác theo quy định.

2. Công chức có trách nhiệm báo cáo với lãnh đạo Vụ về kết quả thực hiện công việc được giao, kịp thời báo cáo với lãnh đạo Vụ về những vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết công việc và đề xuất biện pháp xử lý.

3. Công chức có trách nhiệm báo cáo với Vụ trưởng kết quả tham gia nghiên cứu, khảo sát, học tập, dự hội nghị, hội thảo hoặc đi công tác.

Điều 12. Chế độ hội họp

1. Hàng tuần, lãnh đạo Vụ hội ý để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện công việc trong tuần và thống nhất kế hoạch công tác tuần tiếp theo.

2. Hàng tháng, quý lãnh đạo Vụ họp với toàn thể công chức của Vụ để kiểm điểm, đánh giá tình hình công tác của Vụ trong tháng, quý và triển khai kế hoạch công tác của tháng, quý tiếp theo.

Trong trường hợp cần thiết, Vụ trưởng có thể quyết định họp đột xuất để kịp thời triển khai thực hiện công việc được giao.

3. Vụ trưởng quyết định việc sơ kết công tác sáu tháng và tổng kết công tác năm.

Điều 13. Chế độ thông tin

1. Vụ thực hiện chế độ thông tin theo quy định chung của Bộ.

2. Hàng tháng, tại cuộc họp toàn thể công chức của Vụ, Vụ trưởng hoặc Phó Vụ trưởng được Vụ trưởng uỷ quyền thông báo cho công chức về tình hình thực hiện các nhiệm vụ của ngành, của Bộ, của Vụ; phổ biến ý kiến đánh giá, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về hoạt động chung của Bộ cũng như các mặt công tác của Vụ; thông tin những vấn đề khác mà lãnh đạo Bộ yêu cầu hoặc Vụ trưởng thấy cần thiết phải thông báo để công chức biết.

3. Công chức phải kịp thời báo cáo với lãnh đạo Vụ những thông tin có liên quan đến công tác của Vụ. Công chức có trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, không được tự ý thông tin những vấn đề chưa được phép công bố.

Điều 14. Công tác văn thư, lưu trữ

1. Văn bản, tài liệu được gửi trực tiếp đến Vụ hoặc được lãnh đạo Bộ giao giải quyết phải được công chức phụ trách công tác văn thư của Vụ tập hợp, ghi vào sổ theo dõi và chuyển ngay cho Vụ trưởng để xử lý; trong trường hợp Vụ trưởng vắng mặt thì chuyển cho Phó Vụ trưởng được Vụ trưởng uỷ quyền để xử lý. Sau khi Vụ trưởng hoặc Phó Vụ trưởng xử lý văn bản, tài liệu, công chức phụ trách công tác văn thư của Vụ phải kịp thời chuyển bản chính hoặc bản sao văn bản, tài liệu đến công chức được phân công giải quyết công việc.

2. Văn bản, tài liệu do Vụ chuẩn bị đã được lãnh đạo Bộ hoặc Vụ trưởng ký gửi đi phải được công chức phụ trách công tác văn thư của Vụ ghi vào sổ công văn đi và được lưu tại văn thư Vụ và lưu hồ sơ công việc.

3. Công chức của Vụ có trách nhiệm lưu giữ, quản lý các văn bản, tài liệu có liên quan đến công việc được giao; khi đi công tác, nghỉ phép, nghỉ việc riêng phải bàn giao văn bản, tài liệu, công việc theo chỉ đạo của lãnh đạo Vụ.

4. Việc quản lý, lưu giữ, khai thác, sử dụng các văn bản, hồ sơ, tài liệu phải tuân theo các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ, các quy định về bảo mật. Văn bản, tài liệu phải được sắp xếp hợp lý, khoa học và phải bảo đảm thuận tiện cho công tác tra cứu, tham khảo khi cần thiết.

Điều 15. Chế độ quản lý lao động

1. Việc quản lý lao động của Vụ được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động, Pháp lệnh Cán bộ, công chức và các quy định khác của pháp luật.

2. Công chức có nhu cầu nghỉ phép, nghỉ đột xuất, nghỉ việc riêng phải báo cáo để Vụ trưởng sắp xếp, bố trí, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch công tác của Vụ.

3. Công chức của Vụ được tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn khác trong và ngoài Bộ Tư pháp nhưng phải bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao và được Vụ trưởng cho phép.

Chương IV

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 16. Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ

1. Vụ Pháp luật hình sự, hành chính chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Bộ trưởng và Thứ trưởng phụ trách.

2. Vụ trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trước Bộ trưởng, các Thứ trưởng theo quy định.

Điều 17. Quan hệ công tác với các đơn vị thuộc Bộ

1. Vụ Pháp luật hình sự, hành chính hợp tác, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong việc giải quyết các công việc có liên quan.

2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Vụ có quan hệ công tác với các đơn vị thuộc Bộ theo quy định sau đây:

a) Tham gia với Vụ Pháp luật Dân sự, kinh tế trong việc lập dự kiến Chương trình xây dựng pháp luật theo sự phân công của lãnh đạo Bộ;

b) Phối hợp với Vụ Pháp luật Dân sự, kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế và các đơn vị khác thuộc Bộ trong công tác soạn thảo, tham gia soạn thảo, thẩm định hoặc tham gia ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến nhiệm vụ của Vụ theo sự phân công của lãnh đạo Bộ;

c) Tham gia với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của lãnh đạo Bộ;

d) Tham gia với Viện Khoa học Pháp lý, Trường Đại học Luật Hà nội, Học viện tư pháp và các đơn vị khác thuộc Bộ trong công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, khai thác thông tin, tư liệu pháp lý hỗ trợ hoạt động xây dựng pháp luật theo sự phân công của lãnh đạo Bộ;

đ) Tham gia với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo Pháp luật, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật và Nhà xuất bản Tư pháp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giải đáp pháp luật về các lĩnh vực pháp luật do Vụ được phân công phụ trách theo sự phân công của lãnh đạo Bộ;

e) Phối hợp với Vụ Tổ chức, cán bộ trong việc xây dựng, thực hiện quy hoạch, quản lý công chức và đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức của Vụ;

g) Phối hợp với Văn phòng Bộ trong việc bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện làm việc, văn phòng phẩm và các dịch vụ kỹ thuật khác phục vụ hoạt động nghiên cứu, xây dựng pháp luật và hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc phạm vi trách nhiệm của Vụ;

h) Phối hợp với các đơn vị khác thuộc Bộ trong các lĩnh vực và hoạt động có liên quan khác.

Điều 18. Quan hệ công tác với các cơ quan, tổ chức ngoài Bộ Tư pháp

1. Vụ Pháp luật hình sự, hành chính là đầu mối giúp Bộ trưởng phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác xây dựng pháp luật về hình sự, hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước và các lĩnh vực công tác khác thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ.

2. Vụ Pháp luật hình sự, hành chính phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ trong việc xây dựng các văn bản, đề án liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước; phối hợp với các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ xem xét việc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp với các đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội trong việc chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

3. Vụ Pháp luật hình sự, hành chính thực hiện việc hướng dẫn nghiệp vụ soạn thảo, thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cho tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, các cơ quan tư pháp địa phương; góp ý kiến về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo đề nghị của các Sở Tư pháp.

Điều 19. Quan hệ với các tổ chức chính trị - xã hội

1. Vụ Pháp luật hình sự, hành chính phối hợp với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội của Bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Vụ, trong việc thực hiện chế độ chính sách đối với công chức và công tác khác có liên quan, bảo đảm công bằng, dân chủ công khai.

2. Vụ trưởng có trách nhiệm giữ mối liên hệ và thường xuyên thông tin cho Chi uỷ, Tổ trưởng Công đoàn, đại diện tổ chức thanh niên và Tổ trưởng Nữ công của Vụ về tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, kế hoạch, tình hình thực hiện công tác chuyên môn trong Vụ.

Lãnh đạo Vụ, Chi uỷ, Tổ trưởng Công đoàn, đại diện tổ chức thanh niên và Tổ trưởng Nữ công của Vụ thực hiện chế độ họp giao ban liên tịch mỗi quý một lần hoặc họp đột xuất khi cần thiết theo quyết định của Vụ trưởng.

3. Lãnh đạo Vụ phải trao đổi, thảo luận hoặc tham khảo ý kiến của Chi uỷ trước khi quyết định những vấn đề dưới đây:

a) Các nội dung và biện pháp phối hợp lãnh đạo công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, bảo vệ nội bộ, củng cố khối đoàn kết, nhất trí trong Vụ, chăm lo đời sống của công chức trong Vụ;

b) Những vấn đề khác mà lãnh đạo Vụ thấy cần thiết.

4. Vụ trưởng phối hợp với Chi uỷ, Công đoàn trong việc thực hiện quy hoạch cán bộ, kế hoạch công tác và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức. Lãnh đạo Vụ có trách nhiệm tham khảo ý kiến của Tổ trưởng Công đoàn và các tổ chức đoàn thể khác trong Vụ trước khi quyết định các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của công chức trong Vụ.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1435/QĐ-BTP năm 2005 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Pháp luật hình sự, hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.496

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49