Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1425/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 04/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1425/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 04 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Quyền Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 872/TTr-SKHCN ngày 07 tháng 12 năm 2009 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 801/SNV-TCBM ngày 17 tháng 5 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện cơ chế một cửa giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

QUY CHẾ

THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

Quy chế thực hiện cơ chế một cửa giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa; Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng nhằm đảm bảo cho việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính của đơn vị, tổ chức và công dân được thuận lợi nhanh chóng; đồng thời tăng cường giám sát trách nhiệm, thái độ phục vụ của công chức trong việc giải quyết các yêu cầu cho tổ chức và công dân thông qua việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

Điều 2. Các yêu cầu thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa tại Sở Khoa học và Công nghệ; Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

1. Các yêu cầu bằng văn bản của tổ chức công dân đề nghị hướng dẫn, giải đáp về chính sách khoa học công nghệ, quản lý khoa học công nghệ.

2. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ được giải quyết theo cơ chế một cửa tại: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (đối với thủ tục hành chính về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng) bao gồm:

Toàn bộ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng quy định tại Phần I của Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Những thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ không thuộc phạm vi áp dụng của của Quy chế

Việc giải quyết các đơn khiếu nại của tổ chức cá nhân thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ;

Đơn thư của tổ chức cá nhân tố cáo công chức Sở Khoa học và Công nghệ; Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng vi phạm pháp luật được thực hiện theo quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân theo quy định của Pháp luật về Khiếu nại, tố cáo;

Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ quy định tại Điều 2 của Quy chế này nếu đã được quy định giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông giữa cơ quan khoa học và công nghệ và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan thì việc tiếp nhận trả kết quả giải quyết tuân thủ quy trình một cửa liên thông được quy định tại các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

Cơ quan khoa học và công nghệ bao gồm: Sở Khoa học và Công nghệ (gồm các phòng chuyên môn - bộ phận chức năng và đơn vị thuộc Sở); Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa: Là bộ phận chuyên trách giúp lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng giải quyết các công việc được giao theo Quy chế này.

Điều 5. Thẩm quyền giải quyết các yêu cầu, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách khoa học công nghệ và quản lý khoa học và công nghệ

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng có trách nhiệm giải quyết các yêu cầu, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách khoa học công nghệ và quản lý khoa học và công nghệ;

Trường hợp tổ chức, công dân không thống nhất với việc giải quyết của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thì xử lý theo đúng quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.

Điều 6. Yêu cầu đối với công chức khoa học và công nghệ

Tuân thủ đúng quy định của Quy chế này và quy trình nghiệp vụ chuyên môn;

Thực hiện đúng nội quy và quy chế làm việc của cơ quan;

Có phong cách ứng xử văn minh lịch sự, tận tình, tôn trọng tổ chức, công dân khi giải quyết công việc; chấp hành quy định của Luật Cán bộ, công chức và các quy định liên quan;

Không được yêu cầu đơn vị, tổ chức, công dân nộp bất cứ giấy tờ, hồ sơ không có trong quy định thủ tục hành chính khoa học và công nghệ.

Điều 7. Yêu cầu đối với đơn vị, tổ chức, cá nhân khi giải quyết các công việc về thủ tục hành chính khoa học và công nghệ

Đơn vị, tổ chức, công dân khi cần giải quyết các yêu cầu, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách khoa học công nghệ và quản lý khoa học công nghệ, giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ cần nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ); Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (đối với thủ tục hành chính về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng);

Trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết các yêu cầu, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách khoa học công nghệ và quản lý khoa học công nghệ, giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực khoa học và công nghệ thì gửi văn bản cho cơ quan thẩm quyền để xử lý theo quy định;

Tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ và các quy định hiện hành của pháp luật;

Phản ánh kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà của công chức khoa học và công nghệ với Thủ trưởng cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ; Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng hoặc qua hòm thư góp ý cơ quan hoặc theo quy định khác của luật pháp;

Đóng góp ý kiến với Sở Khoa học và Công nghệ; Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng trong việc thực hiện giải quyết các yêu cầu, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách khoa học công nghệ và quản lý khoa học công nghệ, giải quyết thủ tục hành chính về khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả thực hiện.

Điều 8. Nguyên tắc tiếp nhận, yêu cầu bổ túc hồ sơ, thời hạn trả kết quả giải quyết cho tổ chức và công dân

1. Khi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, công dân, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở; Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng có trách nhiệm kiểm tra số lượng và tính hợp lệ hồ sơ, tài liệu theo quy định; Ghi phiếu biên nhận và vào sổ theo dõi hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải hướng dẫn tổ chức, công dân bổ túc hồ sơ. Việc hướng dẫn bổ túc hồ sơ phải rõ ràng, đầy đủ trong một lần.

2. Trong quá trình xử lý hồ sơ, nếu phát hiện hồ sơ chưa đầy đủ, phòng chuyên môn thuộc Sở; Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng có trách nhiệm báo cáo Thủ trưởng cơ quan để thông báo tổ chức, công dân bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định

Việc thông báo bổ sung hồ sơ được thực hiện thông qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và được thực hiện trong khoảng thời gian không quá 1/3 thời hạn giải quyết đã ghi trong Phiếu biên nhận, tính từ thời điểm chính thức tiếp nhận hồ sơ. Thông báo bổ túc hồ sơ cần nêu rõ các loại giấy tờ mà tổ chức, công dân phải bổ sung và thời hạn hoàn thành việc bổ sung.

Việc yêu cầu bổ túc hồ sơ chỉ được thực hiện 1 lần trong suốt quá trình xử lý; nghiêm cấm việc yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp giấy tờ, tài liệu không được quy định trong hồ sơ phải nộp. Thời hạn trả kết quả trong trường hợp này được cộng thêm khoảng thời gian mà tổ chức, công dân thực hiện bổ túc hồ sơ và phải ghi rõ trên phiếu biên nhận.

3. Thời hạn trả kết quả giải quyết hồ sơ tại Quy chế này là thời hạn tối đa, theo ngày làm việc và tính từ thời điểm Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chính thức tiếp nhận hồ sơ, trao Phiếu biên nhận cho tổ chức, công dân. Trường hợp có kết quả giải quyết sớm hơn ngày hẹn, Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, công dân đến nhận.

4. Trường hợp không thể trả kết quả giải quyết đúng hẹn vì lý do khách quan, phòng chuyên môn xử lý hồ sơ có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo cơ quan để có văn bản chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho tổ chức, công dân và hẹn lại thời gian trả kết quả. Việc hẹn lại thời gian trả kết quả chỉ được thực hiện một lần, thời hạn trả kết quả trong trường hợp này được cộng thêm không quá 1/3 tổng thời gian giải quyết thủ tục.

Chương II

CÁC THỦ TỤC CỤ THỂ

Điều 9. Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Khoa học và Công nghệ; Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thực hiện theo Phần II Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa). Quy chế này được công khai đăng tải kèm theo Phần II Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện bản Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc có sự thay đổi từ các Quy định nguồn của nhà nước thì Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế của địa phương.

Điều 11. Khen thưởng và kỷ luật

Các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt bản Quy chế này sẽ được xét khen thưởng theo quy định hiện hành.

Đơn vị, tổ chức, cá nhân làm trái bản Quy chế này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1425/QĐ-UBND ngày 04/06/2010 về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.721

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123