Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1414/QĐ-LĐTBXH năm 2009 về việc thành lập tổ nghiên cứu xây dựng chuẩn nghèo và định hướng giảm nghèo giai đoạn 2011-2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1414/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 06/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1414/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHUẨN NGHÈO VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2011-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Thông báo số 257/TB-VPCP ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình giảm nghèo ngày 12 tháng 8 năm 2009;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ nghiên cứu xây dựng chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng giảm nghèo giai đoạn 2011 – 2020 (gọi tắt là Tổ nghiên cứu) và Bộ phận thư ký gồm các Ông, Bà sau:

I. TỔ NGHIÊN CỨU

1. Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổ trưởng;

2. Ông Trần Hữu Trung, Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội, Phó tổ trưởng;

3. Ông Ngô Trường Thi, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội – Chánh Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Thường trực Tổ nghiên cứu;

4. Các thành viên:

- Ông Đặng Kim Chung, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Bà Nguyễn Thị Hồng Lê, Phó Vụ trưởng Vụ Lao động, văn hóa, xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bà Đỗ Thị Thúy Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính;

- Ông Nguyễn Văn Xuân, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc, Ủy ban Dân tộc;

- Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ;

- Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế;

- Ông Bùi Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp;

- Ông Nguyễn Hải Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương;

- Ông Nguyễn Viễn Đàn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Ngân hàng nhà nước Việt Nam;

- Ông Trần Mạnh Dũng, Giám đốc Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông.

II. BỘ PHẬN THƯ KÝ

1. Ông Ngô Trường Thi, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội – Chánh Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, trưởng bộ phận thư ký.

2. Các thành viên:

- Bà Võ Thị Hoài Thanh, Phó Chánh văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo - Cục Bảo trợ Xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Ông Thái Phúc Thành, Trưởng phòng Kế hoạch – Đối ngoại, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Ông Hoàng Kim Hà, Trưởng phòng tổng hợp chính sách Vụ Kế hoạch – tài chính, Bộ Y tế;

- Ông Đỗ Viết Thuần, Trưởng Ban kế hoạch và nguồn vốn, Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Ông Lê Văn Trực, Phó trưởng phòng Kế hoạch đầu tư, Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Ngô Xuân Quyết, Chuyên viên Vụ Lao động, văn hóa, xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Trần Minh Nghĩa, Chuyên viên Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính;

- Ông Trần Minh Dương, Chuyên viên Vụ Chính sách Dân tộc, Ủy ban Dân tộc;

- Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chuyên viên Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ;

- Ông Lương Đức Tuấn, Chuyên viên Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp.

- Bà Phạm Thị Thanh Tùng, Chuyên viên Phòng tín dụng, Vụ Tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Ông Lê Văn Hữu, Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Lê Văn Bính, Chuyên viên Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Thanh, Chuyên viên vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Ông Trần Ngọc Trường, Nghiên cứu viên Phòng nghiên cứu Quan hệ lao động, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Bà Chu Thị Hạnh, Chuyên viên Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Bà Lều Thị Minh Hạnh, Chuyên viên Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Tổ nghiên cứu có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức đánh giá toàn diện việc thực hiện các chính sách giảm nghèo hiện hành; rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các chính sách giảm nghèo mới; nghiên cứu, đề xuất ban hành chuẩn nghèo mới; nghiên cứu xây dựng Chương trình giảm nghèo chung, toàn diện và dài hạn thời kỳ 2011 – 2020 trình Thủ tướng Chính phủ.

Bộ phận thư ký có nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung, tài liệu cho Tổ nghiên cứu thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; thu thập các thông tin liên quan cho hoạt động nghiên cứu, khảo sát; tổng hợp các ý kiến, đề xuất sau hội nghị, hội thảo; làm đầu mối liên hệ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Tổ nghiên cứu.

Tổ nghiên cứu và Bộ phận thư ký tự giải nghề sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí nghiên cứu xây dựng chuẩn nghèo và định hướng giảm nghèo giai đoạn 2011 – 2020 được sử dụng từ nguồn kinh phí quản lý dự án tín dụng xóa đói giảm nghèo (KFW) năm 2009.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- PTT Thường trực Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, Cục BTXH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1414/QĐ-LĐTBXH năm 2009 về việc thành lập tổ nghiên cứu xây dựng chuẩn nghèo và định hướng giảm nghèo giai đoạn 2011-2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.489

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243