Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1410/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 28/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1410/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP NHÓM CÔNG TÁC GIÚP CHỦ TỊCH PHÂN BAN VIỆT NAM THÚC ĐẨY THỰC HIỆN CÁC THỎA THUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG ỦY BAN LIÊN CHÍNH PHỦ VỀ HỢP TÁC GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP THỐNG NHẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 9323/VPCP-QHQT ngày 24 tháng 12 năm 2010 về việc triển khai kết quả kỳ họp thứ nhất Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE);
Căn cứ công văn số 548/VPCP-TCCB ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ, công văn số 118/BNG-TACP ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Bộ Ngoại giao, công văn số 1381/BTC-QLN ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính, công văn số 828/BKHĐT-KTĐN ngày 15 tháng 02 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công văn số 303/LĐTBXH-HTQT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cử nhân sự;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Nhóm công tác giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương - Chủ tịch Phân ban Việt Nam thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận đạt được trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (sau đây gọi tắt tương ứng là “Nhóm công tác” và “Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - UAE”), bao gồm các thành viên có tên trong Danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Nhóm công tác có nhiệm vụ:

1. Đôn đốc phía UAE thành lập Nhóm công tác tương ứng bao gồm các thành viên là đại diện một số Bộ, ngành liên quan được đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ thống nhất tại kỳ họp lần thứ nhất tổ chức ngày 23 đến ngày 25 tháng 11 năm 2010 tại Hà Nội để thành lập Nhóm công tác chung giữa hai nước (Joint Working Group).

2. Theo dõi và đề xuất với Chủ tịch Phân ban Việt Nam các biện pháp cần thiết để thúc đẩy việc triển khai thực hiện các thỏa thuận đạt được trong các kỳ họp của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - UAE.

3. Nghiên cứu và đề xuất với Chủ tịch Phân ban Việt Nam các biện pháp mở rộng hợp tác với UAE trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, tài chính và các lĩnh vực cần thiết khác. Kiến nghị với Chủ tịch Phân ban Việt Nam xem xét xử lý hoặc có ý kiến với các cơ quan liên quan của Việt Nam xem xét, giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh cụ thể trong hợp tác với UAE theo lĩnh vực chuyên ngành.

4. Phối hợp với Nhóm công tác của phía UAE tổ chức họp định kỳ luân phiên tại mỗi nước (sáu tháng một lần, nếu cần thiết) nhằm rà soát, đôn đốc việc triển khai các thỏa thuận đạt được trong mỗi kỳ họp của Ủy ban liên Chính phủ giữa hai nước. Xây dựng chương trình, trao đổi kế hoạch và thống nhất nội dung với phía UAE về các vấn đề phát sinh cần giải quyết, xử lý trước mỗi phiên họp.

5. Giúp Chủ tịch Phân ban Việt Nam đôn đốc các Bộ, ngành và doanh nghiệp của phía Việt Nam triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác nêu trong Biên bản tại mỗi kỳ họp;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch phân ban Việt Nam.

Điều 3. Nhóm công tác hoạt động theo Quy chế làm việc được ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á; Thủ trưởng các cơ quan có cán bộ tham gia Nhóm công tác; các ông, bà có tên trong Danh sách nêu tại Điều 1 và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Ngoại giao; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, KV4.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

DANH SÁCH

NHÓM CÔNG TÁC GIÚP CHỦ TỊCH PHÂN BAN VIỆT NAM THÚC ĐẨY THỰC HIỆN CÁC THỎA THUẬN ĐẠT ĐƯỢC TRONG ỦY BAN LIÊN CHÍNH PHỦ VỀ HỢP TÁC GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP THỐNG NHẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1410/QĐ-BCT ngày 28 tháng 3 năm 2011)

Số TT

Họ và tên

Chức vụ và cơ quan công tác

Chức danh trong Nhóm công tác

1

Ông Lý Quốc Hùng

Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Phi, Tây Á, Nam Á, Bộ Công Thương

Trưởng Nhóm

2

Ông Nguyễn Văn Hòa

Vụ trưởng, Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ

Phó Trưởng Nhóm Thường trực

3

Bà Nguyễn Thị Bích Vân

Phú Cục trưởng, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phó Trưởng Nhóm

4

Ông Lê Văn Thanh

Phó Cục trưởng, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thành viên

5

Ông Bùi Hà Nam

Trợ lý Vụ trưởng, Vụ Tây Á, Châu Phi, Bộ Ngoại giao

Thành viên

6

Ông Nguyễn Ngọc Hưng

Phó Trưởng phòng, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính

Thành viên

 

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA NHÓM CÔNG TÁC GIÚP CHỦ TỊCH PHÂN BAN VIỆT NAM THÚC ĐẨY THỰC HIỆN CÁC THỎA THUẬN TRONG ỦY BAN LIÊN CHÍNH PHỦ VỀ HỢP TÁC GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả-RẬP THỐNG NHẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1410/QĐ-BCT ngày 28 tháng 3 năm 2011)

Điều 1. Cơ cấu và thành phần

Nhóm công tác giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương - Chủ tịch Phân ban Việt Nam thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận đạt được trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (sau đây gọi tắt là “Nhóm công tác”) gồm một (01) Trưởng nhóm, hai (02) Phó Trưởng Nhóm và ba (03) thành viên là đại diện của các Bộ, ngành liên quan, được thành lập và thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 1410/QĐ-BCT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Trong quá trình hoạt động, thành phần của Nhóm công tác có thể được Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở nhu cầu thực tế và đề nghị của Trưởng Nhóm để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra.

Điều 2. Nguyên tắc và chế độ làm việc

Nhóm công tác làm việc theo chế độ tập thể, trên cơ sở kiêm nhiệm, theo chỉ đạo chung của Chủ tịch Phân ban Việt Nam phối kết hợp với chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng cơ quan chủ quản và sự điều phối, phân công của Trưởng Nhóm.

Thành viên Nhóm công tác chủ động giải quyết công việc đúng phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn, bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác và trao đổi thông tin trong giải quyết các công việc được giao thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc liên quan.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng nhóm

1. Chủ trì xây dựng và điều phối việc thực hiện chương trình hoạt động chung của Nhóm công tác.

2. Phân công nội dung công việc cụ thể cho các thành viên của Nhóm công tác theo ủy quyền của Chủ tịch Phân ban Việt Nam.

3. Triệu tập, chủ trì và kết luận các cuộc họp của Nhóm công tác.

4. Đề xuất điều chỉnh, bổ sung thành phần của Nhóm công tác trong trường hợp cần thiết.

5. Tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Phân ban Việt Nam tình hình hoạt động của Nhóm công tác và các nội dung công việc phát sinh cần giải quyết, xử lý theo thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước theo chuyên ngành hoặc có sự phối kết hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương liên quan của Việt Nam và UAE.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên

1. Tham gia giải quyết các công việc chung của Nhóm công tác và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng nhóm điều phối, phân công.

2. Chủ động phối hợp công tác với các thành viên khác và chịu trách nhiệm trước Trưởng nhóm và Thủ trưởng cơ quan về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

3. Tham dự đầy đủ các buổi họp của Nhóm công tác. Trường hợp vắng mặt phải báo cáo Trưởng nhóm và phải ủy quyền cho người có thẩm quyền dự thay.

Điều 5. Họp Nhóm công tác

Nhóm công tác tiến hành họp trên cơ sở yêu cầu triệu tập của Trưởng Nhóm hoặc theo chỉ đạo của Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - UAE.

Điều 6. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Nhóm công tác thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước. Kinh phí đi công tác địa phương hoặc đi nước ngoài của mỗi thành viên lấy từ nguồn kinh phí ngân sách của cơ quan chủ quản cử cán bộ tham gia Nhóm công tác.

Kinh phí cho các hoạt động của Nhóm công tác như tổ chức hội nghị, hội thảo tại Việt Nam, phiên dịch, dịch tài liệu tham khảo và tổ chức đón đoàn của Nhóm công tác tương ứng của phía UAE vào Việt Nam làm việc lấy từ kinh phí ngân sách của cơ quan chủ trì Phân ban Việt Nam (Bộ Công Thương)./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1410/QĐ-BCT ngày 28/03/2011 về thành lập Nhóm công tác giúp Chủ tịch Phân ban Việt Nam thúc đẩy thực hiện thỏa thuận đạt được trong Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác giữa Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.118

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!