Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1408/QĐ-CTUBND năm 2018 về phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Thanh tra tỉnh Hưng Yên

Số hiệu: 1408/QĐ-CTUBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 20/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1408/QĐ-CTUBND

Hưng Yên, ngày 20  tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC, KHUNG NĂNG LỰC CỦA TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC CỦA THANH TRA TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Quyết định số 2048/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hưng Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 329/TTr-SNV ngày 01/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Thanh tra tỉnh, gồm những nội dung chủ yếu sau:

1. Danh mục vị trí việc làm

Tổng số vị trí việc làm: 24 vị trí, trong đó:

a) Nhóm lãnh đạo, quản lý: 06 vị trí;

b) Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ: 05 vị trí;

c) Nhóm hỗ trợ, phục vụ: 13 vị trí.

2. Cơ cấu ngạch

a) Ngạch Thanh tra viên chính: 02 vị trí;

b) Ngạch thanh tra viên: 07 vị trí;

c) Ngạch chuyên viên và tương đương: 05 vị trí;

d) Ngạch cán sự, nhân viên và tương đương: 06 vị trí;

đ) Không xác định cơ cấu ngạch đối với các vị trí thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ là lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP;

e) Công chức phải đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của các ngạch công chức tối thiểu tương ứng với từng vị trí việc làm do Bộ Nội v phê duyệt. Về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của các ngạch công chức thực hiện theo quy định tại các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ: S 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính; s05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức; các Thông tư của Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành.

3. Biên chế công chức

a) Năm 2015: 35 biên chế;

b) Năm 2017: 34 biên chế;

c) Số biên chế phải thực hiện cắt giảm đến năm 2021: 03 biên chế;

d) Năm 2021: 32 biên chế.

4. Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

a) Năm 2017: 03 người;

b) Năm 2021: 03 người.

(Chi tiết tại Phụ lục số 1 kèm theo)

5. Bản mô tả công việc và khung năng lc của vị trí việc làm

a) Trên cơ sở danh mục vị trí việc làm, việc xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm được xác định cho từng vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị;

b) Việc mô tả công việc nêu rõ công việc, hoạt động chủ yếu, trách nhiệm và điều kiện để hoàn thành từng công việc, hoạt động ở mỗi vị trí việc làm;

c) Việc xác định khung năng lực của từng vị trí việc làm được xây dựng gm các năng lực và kỹ năng cn phải có đ hoàn thành công việc nếu tại bản mô tả công việc ứng với từng vị trí việc làm.

(Chi tiết tại Phụ lục số 2 kèm theo)

Điều 2. Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm triển khai, thực hiện theo bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần điều chỉnh Đề án vị trí việc làm, Thanh tra tỉnh kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chánh Thanh tra tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ch
tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- L
ãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVNCNH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

PHỤ LỤC SỐ 1

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM, NGẠCH CÔNG CHỨC TỐI THIỂU, BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH CỦA THANH TRA TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 1408/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

Mã VTVL

Tên Đơn vị/Tên Vị trí việc làm

SVị trí việc làm

Ngch công chức tối thiểu

Biên chế công chức

LĐHĐ 68

Ghi chú

Năm 2017

Năm 2021 (sau TGBC)

Năm 2017

Năm 2021 (sau TGBC)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

19

THANH TRA TỈNH

24

 

34

32

3

3

 

19.1

Nhóm lãnh đạo, qun lý

6

 

26

25

 

 

 

19.1.1

Chánh Thanh tra tỉnh

1

TTVC

1

1

 

 

 

19.1.2

Phó Chánh thanh tra tnh

1

TTVC

3

3

 

 

 

19.1.3

Trưởng phòng

1

TTV

6

6

 

 

 

19.1.4

Chánh Văn phòng

1

CV hoặc TĐ

1

1

 

 

 

19.1.5

Phó Trưng phòng

1

TTV

12

12

 

 

 

19.1.6

Phó Chánh Văn phòng

1

CV hoặc TĐ

3

2

 

 

 

19.2

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

5

 

5

4

 

 

 

19.2.1

Thanh tra kinh tế xã hội

1

TTV

2

1

 

 

 

19.2.2

Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo

1

TTV

1

1

 

 

PTP KN

19.2.3

Thanh tra phòng, chống tham nhũng

1

TTV

1

1

 

 

 

19.2.4

Thanh tra tiếp dân, xử lý đơn thư

1

TTV

KN

KN

 

 

 

19.2.5

Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra

1

TTV

1

1

 

 

 

19.3

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

13

 

3

3

3

3

 

19.3.1

Tổ chức nhân sự

1

CV

KN

KN

 

 

 

19.3.2

Hành chính tổng hợp

1

CV

KN

KN

 

 

 

19.3.3

Hành chính một cửa

1

CS

KN

KN

 

 

 

19.3.4

Quản trị công sở

1

CS

KN

KN

 

 

 

19.3.5

Công nghệ thông tin

1

CV hoặc TĐ

1

1

 

 

 

19.3.6

Kế toán

1

KTVTC

1

1

 

 

 


19.3.7

Thquỹ

1

NV

1

1

 

 

 

19.3.8

Văn thư

1

NV

 

 

 

19.3.9

Lưu trữ

1

NV hoặc TĐ

 

 

 

19.3.10

Nhân viên kỹ thuật

1

 

 

 

KN

KN

Lái xe KN

19.3.11

Lái xe

1

 

 

 

2

2

 

19.3.12

Phục vụ

1

 

 

 

1

1

 

19.3.13

Bảo vệ

1

 

 

 

HĐVV

HĐVV

 

 

PHỤ LỤC SỐ 2

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHỦ YẾU VÀ KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC CỦA THANH TRA TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 1408/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

TT

Vị trí việc làm

Mô tả công việc chủ yếu

Khung năng lực

1

2

3

4

I

Nhóm lãnh đạo quản lý

1

Chánh Thanh tra tnh

Là người đứng đầu cơ quan Thanh tra tnh, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra tỉnh.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tchức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, qun lý: Tập hợp, quy tụ; Điều hành và phối hợp hoạt động; Ra quyết định; Xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; Quản lý sự thay đổi; Quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn; Có bng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bng, chứng ch đào tạo, bồi dưỡng đáp ng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn ca ngạch công chức ti thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hợp; Soạn tho văn bản; Giao tiếp ứng x; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2

Phó Chánh Thanh tra tnh

Là người giúp Chánh Thanh tra tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra tnh và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Chánh Thanh tra tỉnh vắng mặt, một Phó Chánh Thanh tra tỉnh được Chánh Thanh tra tỉnh ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Thanh tra tnh.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tchức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; Điều hành và phối hợp hoạt động; Ra quyết định; Xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; Qun lý sự thay đổi; Quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiu kiến thức chuyên môn thuộc ngành, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

3

Trưng phòng

- Trực tiếp lãnh đạo, điều hành hoạt động của phòng; tham mưu giúp Chánh Thanh tra tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra tỉnh về nhiệm vụ được giao thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Thanh tra tnh giao.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; Điều hành và phối hợp hoạt động; Ra quyết định; Xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; Quản lý sự thay đổi; Quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bằng, chng chđào tạo, bi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức ti thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc Phòng, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn tho văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

4

Chánh Văn phòng

- Trực tiếp lãnh đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng; tham mưu giúp Chánh Thanh tra tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra tỉnh về nhiệm vụ được giao thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Lãnh đạo Thanh tra tỉnh giao.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, qun lý: Tập hợp, quy tụ; Điều hành và phối hợp hoạt động; Ra quyết định; Xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; Quản lý sự thay đổi; Qun lý và phát triển nhân lc.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc Phòng, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn tho văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

5

Phó Trưng phòng

- Tham mưu, giúp Trưng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Chánh Thanh tra tỉnh về nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưng phòng và Lãnh đạo Thanh tra tỉnh giao.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, qun lý: Tập hợp, quy tụ; Điều hành và phối hợp hoạt động; Ra quyết định; Xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; Qun lý sự thay đổi; Qun lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đm nhận; Có văn bằng, chng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc Phòng, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng x; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

6

Phó Chánh Văn phòng

- Tham mưu, giúp Chánh Văn phòng và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra tỉnh về nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng và Lãnh đạo Thanh tra tỉnh giao

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: Tập hợp, quy tụ; Điều hành và phối hợp hoạt động; Ra quyết định; Xác định tầm nhìn và tư duy chiến lược; Quản lý sự thay đổi; Quản lý và phát triển nhân lực.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên phù hợp với vị trí đảm nhận; Am hiểu kiến thức chuyên môn thuộc Phòng, lĩnh vực được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

II

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

1

Thanh tra kinh tế xã hội

- Tham mưu, đề xuất lãnh đạo phòng xử lý công việc thuộc lĩnh vực thanh tra kinh tế xã hội; báo cáo và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng, lãnh đạo Thanh tra tnh, trước pháp luật về nội dung báo cáo đề xuất và kết quả thực hiện công việc được giao.

- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra lĩnh vực kinh tế xã hội và thực hiện các nhiệm vụ khác khi đưc giao.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chc, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bng tốt nghiệp Đại học trở lên phù hợp với vị trí đảm nhận; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng x; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2

Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Tham mưu, đề xuất lãnh đạo phòng xử lý công việc liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng, lãnh đạo Thanh tra tnh, trước pháp luật về nội dung báo cáo đề xuất và kết quả thực hiện công việc được giao.

- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra xác minh đơn khiếu nại, tố cáo và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tt nghiệp Đại học trở lên phù hợp với vị trí đảm nhận; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2, Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

3

Thanh tra phòng, chống tham nhũng

- Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, giải quyết công việc được lãnh đạo phòng phân công về lĩnh vực phòng chống tham nhũng; báo cáo và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng, lãnh đạo Thanh tra tnh, trước pháp luật về nội dung báo cáo đề xuất và kết quả thực hiện công việc được giao.

- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra phòng chống tham nhũng và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đc và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chun nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn tho văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

4

Thanh tra tiếp dân, x lý đơn thư

- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân tại Thanh tra tnh. Tiếp nhận đơn và tham mưu với lãnh đạo Thanh tra tỉnh xử lý đơn thư theo đúng quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng và lãnh đạo Thanh tra tỉnh giao.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bằng, chứng chđào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

5

Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra

- Tham mưu giúp lãnh đạo phòng thực hiện nhiệm vụ Chánh Thanh tra tỉnh giao về: Giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra. Báo cáo và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng, lãnh đạo Thanh tra tỉnh, trước pháp luật về nội dung báo cáo đề xuất và kết quả thực hiện công việc được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng và lãnh đạo Thanh tra tỉnh giao.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức vá trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bn; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

III

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

1

Tchức nhân sự

Thực hiện quản lý công tác tổ chức cán bộ: tuyển dụng, nâng lương, khen thưởng, đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, bnhiệm... thuộc thẩm quyền quản lý.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đm nhận; Có văn bng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức ti thiểu quy định; Am hiểu kiến thc chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

2

Hành chính tổng hợp

Thu thập các thông tin và tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm và báo cáo khác.

1. Năng lc.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bng tốt nghiệp Đại học tr lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chc tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hợp, tham mưu; Soạn tho văn bn; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ng, tin học.

3

Hành chính một cửa

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu tiếp nhận và trả kết qu, xử lý hồ sơ liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Cao đng trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bằng, chứng chđào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiu quy định; Am hiểu kiến thc chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn tho văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

4

Qun trị công sở

Tham mưu phối hợp, phân công giải quyết công việc; điều hòa, phối hợp, kết nối hoạt động giữa các cá nhân, các phòng, ban, các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bn; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tín học.

5

Công nghệ thông tin

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu ng dụng công nghệ thông tin, quản trị mạng và qun lý máy móc, thiết bị, hạ tầng công nghệ của cơ quan; Quản trị mạng nội bộ, quản trị trang thông tin điện tử.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bng, chứng chđào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hợp, tham mưu; Soạn thảo văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

6

Kế toán

Thực hiện nhiệm vụ kế toán cơ quan.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tchức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Kế toán trở lên phù hợp với vị trí đảm nhận; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn tho văn bản; Giao tiếp ứng x; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

7

Thủ quỹ

Cập nhật đy đ, chính xác, kp thời thu, chi, tồn quỹ tin mặt vào sổ quỹ. Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm về quản lý quỹ tiền mặt.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp vi vị trí đm nhận; Có văn bằng, chứng chđào tạo, bồi dưỡng đáp ng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn; nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn tho văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

8

Văn thư

Qun lý, theo dõi, phát hành, xử lý văn bản đi, văn bản đến. Thực hiện trình ký ban hành văn bản, chuyển giao, tiếp nhận, đăng ký vào sổ, quản lý văn bản, lập hồ sơ.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp vi vị trí đảm nhận; Có văn bng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tng hợp, tham mưu; Soạn tho văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

9

Lưu trữ

Lưu giữ, quản lý, khai thác các loại văn bản, hồ sơ của cơ quan, phục vụ hoạt động tra cứu văn bản, hồ sơ liên quan khi giải quyết công việc.

1. Năng lực.

- Năng lực chung: Đạo đức và trách nhiệm công vụ; Tổ chức thực hiện công việc; Thái độ phục vụ tổ chức, công dân; Phối hợp công tác.

- Năng lực chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí đảm nhận; Có văn bng, chứng chđào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức tối thiểu quy định; Am hiểu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ được giao phụ trách.

2. Kỹ năng: Phân tích, tổng hợp, tham mưu; Soạn tho văn bản; Giao tiếp ứng xử; Sử dụng ngoại ngữ, tin học.

10

Nhân viên kỹ thuật

Thực hiện quản lý, vận hành và duy trì hoạt động thường xuyên đối với toàn bộ hệ thống thiết bị, máy móc kỹ thuật của cơ quan và trụ sở cơ quan.

 

11

Phục vụ

Thực hiện công tác tạp vụ văn phòng.

 

12

Lái xe

Quản lý và sử dụng xe phục vụ nhiệm vụ cơ quan.

 

13

Bảo vệ

Đảm bảo an ninh trật tự an toàn trong phạm vi cơ quan 24/24 giờ trong ngày.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1408/QĐ-CTUBND năm 2018 về phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Thanh tra tỉnh Hưng Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


663

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171