Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 14/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Số hiệu: 14/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 04/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NH�N D�N
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 14/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ng�y 04 th�ng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

B�I BỎ C�C VĂN BẢN QUY PHẠM PH�P LUẬT DO UBND TỈNH BAN H�NH

ỦY BAN NH�N D�N TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nh�n d�n v� Ủy ban nh�n d�n năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ng�y 06/02/2013 của Ch�nh phủ về r� so�t, hệ thống h�a văn bản quy phạm ph�p luật;

Căn cứ Th�ng tư số 09/2013/TT-BTP ng�y 15/6/2013 của Bộ Tư ph�p quy định chi tiết thi h�nh Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ng�y 06/02/2013 của Ch�nh phủ về r� so�t, hệ thống h�a văn bản quy phạm ph�p luật;

X�t đề nghị của Gi�m đốc Sở Tư ph�p tại Tờ tr�nh số 117/TTr-STP ng�y 30/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. B�i bỏ c�c văn bản quy phạm ph�p luật do UBND tỉnh ban h�nh, do kh�ng c�n ph� hợp với quy định hiện h�nh v� t�nh h�nh thực tế tại địa phương (c� Phụ lục cụ thể k�m theo).

Điều 2. Văn ph�ng UBND tỉnh c� tr�ch nhiệm phối hợp với c�c đơn vị li�n quan thực hiện việc đăng tải quyết định n�y tr�n Cổng th�ng tin điện tử của UBND tỉnh v� C�ng b�o tỉnh; Sở Tư ph�p c� tr�ch nhiệm đăng tải quyết định n�y tr�n Cơ sở dữ liệu văn bản ph�p luật tỉnh Đắk Lắk theo quy định.

Điều 3. Ch�nh Văn ph�ng UBND tỉnh, Thủ trưởng c�c cơ quan, đơn vị c� li�n quan ở tỉnh; Chủ tịch HĐND, UBND c�c huyện, thị x�, th�nh phố; Chủ tịch HĐND, UBND c�c x�, phường, thị trấn c� tr�ch nhiệm thi h�nh Quyết định n�y.

Quyết định n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y k�./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư ph�p (thay b�o c�o);
- TT. HĐND tỉnh (thay b�o c�o);
- Chủ tịch, c�c Ph� Chủ tịch UBND tỉnh;
- C�c sở, ban, ng�nh của tỉnh;
- TT. HĐND, UBND c�c huyện, th�nh phố;
- B�o Đắk Lắk (để đăng b�o);
- Đ�i PT-TH tỉnh;
- Website tỉnh;
- Văn ph�ng UBND tỉnh;
- L�nh đạo VP, TT & CB, TM, CN, NL, VX, TH;
- Lưu VT, NCm90.

TM. ỦY BAN NH�N D�N
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


498

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.243.36