Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND chi bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của xóm Nghệ An

Số hiệu: 14/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Lê Hồng Vinh
Ngày ban hành: 27/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2020/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 27 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC CHI BỒI DƯỠNG VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN MỨC CHI BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA CÔNG VIỆC CỦA XÓM, KHỐI, BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Theo đề nghị của Liên ngành Sở Nội vụ, Sở Tài chính tại Tờ trình số 78/TTr-SNV- STC ngày 24 tháng 4 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về mức chi bồi dưỡng và quy trình thực hiện mức chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng

Người trực tiếp tham gia vào các công việc của xóm, khối, bản. Trong đó, ưu tiên bồi dưỡng cho các Chi hội trưởng Hội người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ; Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở xóm, khối, bản. Không thực hiện chi trả bồi dưỡng cho các đối tượng đã được hưởng phụ cấp tại Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND).

Điều 2. Mức chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản

Mức chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc và các hoạt động khác của xóm, khối, bản đảm bảo theo mức: từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng/01 người/01 ngày huy động trực tiếp tham gia (tùy theo tính chất công việc và tình hình thực tiễn địa phương) và tổng chi hỗ trợ bồi dưỡng không được vượt quá mức khoán bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản được quy định tại Khoản 1, Điều 7 Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND.

Điều 3. Quy trình thực hiện mức chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản

1. Về công tác lập dự toán

Trên cơ sở các định mức theo quy định, UBND xã, phường, thị trấn hướng dẫn các xóm, khối, bản xây dựng phương án chi tiêu nội bộ theo Quyết định này (bao gồm nội dung, mức chi hỗ trợ bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc và các hoạt động khác của xóm, khối, bản) đảm bảo công khai, minh bạch (có xác nhận của Bí thư chi bộ, Trưởng xóm, khối, bản và Trưởng ban công tác mặt trận) gửi UBND xã, phường, thị trấn để tổng hợp vào công tác lập dự toán ngân sách xã hàng năm.

2. Về chấp hành dự toán

a) Căn cứ dự toán được giao và phương án chi tiêu nội bộ đã được bộ phận tài chính, kế toán xã thẩm định, UBND xã, phường, thị trấn ra quyết định phê duyệt phương án chi tiêu nội bộ cho từng xóm, khối, bản để tổ chức thực hiện, đồng thời gửi Kho bạc nhà nước để kiểm soát chi;

b) UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện rút dự toán tại Kho bạc đối với nội dung mức khoán bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản theo chương 805, loại 340, khoản 341, mục 6350, tiểu mục 6399 của Mục lục Ngân sách Nhà nước ban hành kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính.

(Có mẫu Quyết định giao dự toán thu, chi khoán kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản và Quyết định phê duyệt quy chế chi tiêu nội bộ cho các xóm, khối, bản kèm theo).

3. Về công tác quyết toán

Hàng năm, cùng với công tác quyết toán ngân sách xã, UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thực hiện công tác quyết toán phần kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản được quy định tại Khoản 1, Điều 7 Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND và tổng hợp chung vào báo cáo quyết toán ngân sách xã theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Về công tác kiểm tra, giám sát

a) UBND xã, phường, thị trấn giám sát việc thực hiện phương án chi tiêu nội bộ của xóm, khối, bản;

b) Bộ phận tài chính, kế toán xã có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện dự toán tại các xóm, khối, bản theo Quyết định phê duyệt phương án chi tiêu nội bộ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2020.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ …
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/QĐ-UBND

……., ngày ….. tháng ….. năm ……..

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc giao dự toán thu, chi khoán kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN…

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách năm 2015;

Căn cứ Quyết định số …… ngày …… của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã… về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Thông báo số …… ngày …… của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, thành phố, thị xã… về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số …… ngày …… của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn… về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ ý kiến thẩm định phương án chi tiêu nội bộ của bộ phận tài chính, kế toán xã, phường, thị trấn … tại Văn bản số… ngày …,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi khoán kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản. (Có biểu kèm theo)

Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi khoán kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản năm … được giao; bộ phận tài chính, kế toán xã (phường, thị trấn), xóm trưởng và các đơn vị, tổ chức có liên quan thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Bộ phận tài chính, kế toán xã (phường, thị trấn), xóm trưởng và các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Phòng Tài chính...;
- KBNN tỉnh, huyện,thị xã,... (để k.soát;
- Các xóm, khối, bản…;
- Lưu ………

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

 

UBND HUYỆN, TP, TX…
UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN…

Mẫu biểu tổng hợp tại xã

 

BIỂU GIAO DỰ TOÁN KHOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA CÔNG VIỆC CỦA XÓM, KHỐI, BẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày …/…/20… của UBND xã, phường, thị trấn… về việc giao dự toán thu, chi khoán kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản)

Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Xóm, khối, bản 1

Xóm, khối, bản 2

Xóm, khối, bản n

Mức khoán kinh phí chi hỗ trợ bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản được quy định tại Khoản 1, Điều 7 Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh

 

 

 

 

 

 

Bộ phận tài chính, kế toán xã

Ngày ...... tháng ...... năm .......
TM. UBND xã, phường, thị trấn
Chủ tịch
(ký tên và đóng dấu)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ …
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……/QĐ-UBND

……., ngày ….. tháng ….. năm ……..

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc phê duyệt quy chế chi tiêu nội bộ cho các xóm, khối, bản

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN…

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách năm 2015;

Căn cứ Quyết định số …… ngày …… của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã… về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Thông báo số …… ngày …… của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, thành phố, thị xã… về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số …… ngày …… của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn… về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số …… ngày …… của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn… về việc giao dự toán thu, chi khoán kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản;

Căn cứ ý kiến thẩm định phương án chi tiêu nội bộ của bộ phận tài chính, kế toán xã, phường, thị trấn … tại Văn bản số… ngày …,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy chế chi tiêu nội bộ cho các xóm, khối, bản năm …..

(Có biểu kèm theo)

Điều 2. Căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ cho các xóm, khối, bản …. được giao, bộ phận tài chính, kế toán xã (phường, thị trấn), xóm trưởng và các đơn vị, tổ chức có liên quan thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Bộ phận tài chính, kế toán xã (phường, thị trấn), xóm trưởng và các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Phòng Tài chính...;
- KBNN tỉnh, huyện,thị xã,... (để k.soát);
- Các xóm, khối, bản…;
- Lưu ………

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

 

UBND HUYỆN, TP, TX…
UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN…

Mẫu biểu tổng hợp tại xã

 

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA XÓM, KHỐI, BẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày …/…/20… của UBND xã, phường, thị trấn… về việc phê duyệt quy chế chi tiêu nội bộ cho các xóm, khối, bản)

Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Xóm, khối, bản 1

Xóm, khối, bản 2

Xóm, khối, bản n

A. Các khoản đóng góp trên nguyên tắc tự nguyện của nhân dân được quy định tại Điều 17, Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính

 

 

 

 

 

1.Thu …

 

 

 

 

 

2. Chi …

 

 

 

 

 

B. Mức hỗ trợ bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản được quy định tại Khoản 1, Điều 7 Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh

 

 

 

 

 

Nội dung chi:

 

 

 

 

 

1. Nội dung 1…

 

 

 

 

 

1.1- Đối tượng

 

 

 

 

 

1.1- Mức chi

 

 

 

 

 

2. Nội dung 2…

 

 

 

 

 

2.1- Đối tượng

 

 

 

 

 

2.1- Mức chi

 

 

 

 

 

 

 
Bộ phận tài chính, kế toán xã

Ngày ...... tháng ...... năm ........
TM.UBND xã, phường, thị trấn
Chủ tịch
(ký tên và đóng dấu)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/2020/QĐ-UBND ngày 27/05/2020 về mức chi bồi dưỡng và quy trình thực hiện mức chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.919

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.40.122