Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 14/2006/QĐ-UBND-TG ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 14/2006/QĐ-UBND-TG Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Thanh Trung
Ngày ban hành: 30/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đốc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/2006/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 30  tháng 3  năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
Xét đề nghị của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, Giám đốc các công ty nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:                                                                                  
- Như điều 3;                                                                   
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- TT.TU, TT HĐND tỉnh,
- UB MTTQ tỉnh;
- CT và PCT UBND tỉnh;
- LĐVP và các Phòng NC;
- Công báo tỉnh TG;                                                           
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Trung

 

 

                                                                       


DANH MỤC

CÁC NHIỆM VỤ QUY ĐỊNH TẠI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ
(Ban hành kèm theo Quyết định số:14 /2006/QĐ-UBND ngày 30  tháng 3  năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan

chủ trì

Cơ quan

phối hợp

Hình thức

văn bản

Thời gian trình

UBND tỉnh

1

Kế hoạch triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành.

Sở Tư pháp

Các sở, ngành  

có liên quan

Kế hoạch

Quý I/2006

2

Thực hiện Quy định của Chính phủ về bồi thường, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí áp dụng trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công An tỉnh

Quyết định của UBND tỉnh

Quý II/2006

3

Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong các lĩnh vực quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí áp dụng trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Các sở, ngành, có liên quan

Quyết định của UBND tỉnh

Quý III/2006

4

Quy định về công khai đối với các lĩnh vực phải công khai  theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Các sở, ngành.

 

Các sở, ngành

Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định cụ chế đối với từng lĩnh vực

Quý III, IV/2006

5

Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức; trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí áp dụng trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Các sở, ngành

có liên quan

Quyết định của UBND tỉnh

Quý IV/2006

6

Sửa đổi bổ sung Quyết định số 37/2003/QĐ-UB ngày 22/5/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chính sách đào tạo - bồi dưỡng cán bộ, công chức; chính sách thu hút và đào tạo nguồn cán bộ, công chức có trình độ cao

Sở Nội vụ, Sở Giáo dục - Đào tạo,

 Sở LĐTB&XH

Các sở, ngành

có liên quan

Quyết định của UBND tỉnh

Quý II/2006

7

Quy chế quản lý nhà công vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính

Sở Xây dựng

Quyết định của UBND tỉnh

Năm 2007

8

Quy định về phân cấp thẩm quyền chỉ định thầu và đầu thầu

Sở Tài chính

Sở KH và ĐT,

Sở XD, Sở Tư pháp

Quyết định của UBNDtỉnh

Quý II/2007


CHƯƠNG TRÌNH

HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ
(Ban hành kèm theo Quyết định số:14/2006/QĐ-UBND ngày 30  tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

A. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu:

- Nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng lãng  phí đang diễn ra trong một số lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực của đất nước phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và của công dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Làm căn cứ để các ngành, các cấp xây dựng Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng  phí thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý; đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nhiệm vụ thường xuyên của các ngành, các cấp, từng cơ quan, đơn vị, tổ chức.

2. Yêu cầu:

- Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí áp dụng trên địa bàn tỉnh.

- Cụ thể hoá các nhiệm vụ, biện pháp thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

- Thực hiện ngay một số biện pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2006 trên địa bàn tỉnh.

B. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

I. TRIỂN KHAI KỊP THỜI CÁC VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CỦA ĐỊA PHƯƠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TẠI ĐỊA PHƯƠNG:

1. Triển khai các văn bản của Trung ương quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Lập danh mục văn bản hướng dẫn của địa phương cần ban hành, có phân công cụ thể trách nhiệm soạn thảo và thời gian hoàn thành.

3. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành có liên quan đến các quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trên cơ sở đó, đề nghị sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản phục vụ cho việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại địa phương.

II. TỔ CHỨC HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU, QUÁN TRIỆT LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ:

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho,  thị xã Gò Công phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể tổ chức học tập, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chương trình hành động của Chính phủ, Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ủy ban nhân dân tỉnh; xây dựng và quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân Chương trình hành động của cấp mình về thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Sở Tư pháp phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, công chức, viên chức.

3. Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang, Báo Ấp Bắc, Sở Văn hoá Thông tin đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với nhiều hình thức thích hợp nhằm làm cho Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến với mọi tầng lớp nhân dân.

III. ĐIỀU CHỈNH HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC, TIÊU CHUẨN, CHẾ ĐỘ LÀM CƠ SỞ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ:

1.Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công tiến hành tổng rà soát các tiêu chuẩn, chế độ hiện đang áp dụng trong các lĩnh vực, tập trung vào lĩnh vực sử dụng ngân sách nhà nước; đầu tư xây dựng cơ bản; sử dụng nhà, đất thuộc trụ sở làm việc, nhà công vụ, đất công, các công trình phúc lợi và các tài sản công khác. Lập danh mục các định mức, tiêu chuẩn, chế độ còn thiếu hoặc không còn phù hợp trong các lĩnh vực, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị về Trung ương sửa đổi, bổ sung, ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ mới.

2. Nghiên cứu và đề xuất việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các định mức, tiêu chuẩn, chế độ phải dựa trên nguyên tắc phù hợp với yêu cầu thực tế, tiến bộ khoa học, công nghệ và khả năng của ngân sách địa phương.

IV. THỰC HIỆN CÔNG KHAI TẠO ĐIỀU KIỆN KIỂM TRA, GIÁM SÁT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đơn vị trực thuộc thực hiện các quy định về công khai, dân chủ để tạo điều kiện cho việc kiểm tra, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đưa nội dung công khai, dân chủ trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành nề nếp trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

2.Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công phải thực hiện công khai đúng quy định của pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao như sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản các công trình phúc lợi công cộng, xây dựng và bảo dưỡng cầu đường; mua sắm tài sản, sử dụng trang thiết bị, phương tiện làm việc, phương tiện đi lại; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, đất công và các tài sản công khác được giao cho cơ quan, đơn vị quản lý sử dụng.

3. Đẩy mạnh hoạt động giám sát của nhân dân đối với các công trình đầu tư tại cộng đồng và đối với cán bộ, công chức tại khu dân cư. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, cơ quan.

4.Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện công khai, dân chủ của các cơ quan đơn vị trực thuộc và kết quả giám sát thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, gửi Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời điểm gửi báo cáo thực hiện theo quy định tại công văn số 1102/CV-UB ngày 15/10/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

V. KIỂM TRA, THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ:

1.Kiểm tra, thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một nội dung của kế hoạch thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành của Thanh tra tỉnh, thanh tra các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Mục đích của kiểm tra, thanh tra nhằm để phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn.

2.Năm 2006, công tác kiểm tra, thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh tập trung vào các lĩnh vực sau đây:

a) Quản lý, sử dụng đất đai;

b) Các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Trong đó trọng điểm nguồn vốn đầu tư Chương trình kiên cố hoá trường học;

c) Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, công trình phúc lợi công cộng;

d) Quản lý, sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ của nước ngoài. Trong đó trọng điểm là các nguồn thuộc dự án giao thông nông thôn, viện trợ nhân đạo các chương trình thuộc ngành y tế và dự án sức khoẻ sinh sản, dân số và kế hoạch hoá gia đình;

đ) Mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại;

g) Mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng trang thiết bị làm việc;

Thanh tra tỉnh hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cuộc họp tổng kết năm của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

3. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công có nhiệm vụ:

a) Xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình có hành vi vi phạm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo đúng quy định của pháp luật; công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng những cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, gây lãng phí ngân sách nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động, tài nguyên thiên nhiên và hình thức xử lý các hành vi vi phạm đó;

b) Các trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của Ủy ban nhân dân tỉnh lập thủ tục đề xuất gửi Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kịp thời.

c) Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp nhà nước xây dựng chương trình giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại địa bàn dân cư, cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG CÁC LĨNH VỰC:

1. Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. Cụ thể như sau:

a) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Luật Ngân sách nhà nước trong tất cả các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm soát chi và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm giải trình việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước được giao theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Đẩy mạnh thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, phải chuyển sang thực hiện cơ chế tự chủ tài chính gắn với tự chịu trách nhiệm theo quy định của Chính phủ; mở rộng và đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá đối với các lĩnh vực sự nghiệp;

c) Rà soát các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tập trung bố trí ngân sách nhà nước cho những nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh.

d) Năm 2006, tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện và hoàn thành việc phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2006 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, bảo đảm khớp đúng dự toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cả về tổng mức và chi tiết. Việc bổ sung ngân sách ngoài dự toán được giao phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với tất cả các cơ quan hành chính; thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định của Chính phủ.

- Rà soát, bố trí sắp xếp phương tiện đi lại hiện có tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và công ty nhà nước theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định.

- Từ năm 2006, tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước khi tổ chức hội nghị, tổng kết, lễ kỷ niệm phải kết hợp các nội dung để nâng cao hiệu quả, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức không được sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để chi tiếp khách, quà biếu, quà tặng không đúng chế độ quy định.

2. Quản lý đầu tư xây dựng:

Trong quản lý đầu tư xây dựng, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, các chủ đầu tư phải:

a) Xác định việc chống lãng phí trong đầu tư xây dựng là nội dung trọng tâm, yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị quản lý, phê duyệt, triển khai dự án đầu tư phải thực hiện đúng quy trình, quy chế quản lý đầu tư hiện hành của nhà nước, thực hiện đầu tư có tập trung, không dàn trải để bảo đảm yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xác định rõ trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân gây lãng phí trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư;

Người đứng đầu cơ quan quản lý đầu tư, cơ quan phê duyệt dự án đầu tư, chủ đầu tư, đơn vị thực hiện dự án đầu tư, sử dụng ngân sách nhà nước phải chấp hành đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng cơ bản và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tình trạng lãng phí xảy ra đối với công trình, dự án đầu tư do mình quản lý, phê duyệt và thực hiện;      

b) Căn cứ dự toán năm 2006 được giao, rà soát phân bổ danh mục dự án đầu tư trong kế hoạch, trong đó ưu tiên theo trình tự sau:

(1) Thanh toán trả nợ khối lượng dự án của các năm trước và các dự án đã hoàn thành quyết toán vốn đầu tư;

(2) Trả nợ vay, thu hồi những khoản đã ứng thực hiện những năm trước;

(3) Bố trí vốn phân cấp cho huyện, xã;

(4) Bố trí vốn cho các dự án đầu tư chuyển tiếp theo đúng tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Đối với các dự án còn lại tiếp tục bố trí vốn khi cân đối được nguồn.

Các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công tiến hành tổ chức, sắp xếp lại các Ban quản lý dự án đầu tư theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, đủ năng lực chuyên môn; tách bạch các đơn vị tư vấn đầu tư và xây dựng với chủ đầu tư, chủ dự án để ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, gây lãng phí trong quá trình đầu tư xây dựng.

3. Quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ:

a) Đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ giao cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công trong phạm vi quản lý của mình thực hiện việc kiểm tra, rà soát diện tích đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ đang quản lý để bố trí sử dụng hợp lý, đúng chế độ, tiêu chuẩn quy định để bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện kê khai đăng ký quyền quản lý nhà, đất thuộc trụ sở làm việc và đất công theo quy định tại Quyết định số: 20/1999/QĐ-BTC ngày 25/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với các đối tượng nhà, đất trụ sở làm việc và đất công chưa thực hiện kê khai, đăng ký.

b) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính tham mưu đề xuất kế hoạch kiểm kê xác định giá trị sử dụng đất của các đơn vị, địa phương, đồng thời đề xuất kế hoạch thu hồi, xử lý quỹ đất không có nhu cầu sử dụng.

c) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà nước thực hiện rà soát diện tích sử dụng đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất để xác định giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị tài sản của đơn vị.

 4. Quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên:

Các sở, ngành, địa phương được giao quản lý các lĩnh vực liên quan đến tài nguyên thiên nhiên có trách nhiệm soát xét lại quy hoạch, kế hoạch quản lý, khai thác, sử dụng từng loại tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là các tài nguyên: đất, nước, rừng, khoáng sản để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; rà soát, soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành các quy chế, quy định về tái tạo, bảo vệ phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái theo quy định của pháp luật.

5. Đào tạo, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước:

Sở Nội vụ chủ trì soạn thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; chính sách thu hút và đào tạo nguồn cán bộ, công chức có trình độ cao, thay thế Quyết định số 37/2003/QĐ-UB ngày 22/5/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà nước phải tăng cường việc giám sát thực hiện các quy chế, nội quy về kỷ luật lao động, đặc biệt là các quy định về sử dụng thời gian lao động;

6. Quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại công ty nhà nước:

a) Các công ty nhà nước căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định của Nhà nước xây dựng, ban hành các cơ chế, quy chế, các định mức, tiêu chuẩn, chế độ để quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được Nhà nước giao;

b) Thực hiện kiểm toán bắt buộc và công khai tài chính trong các công ty nhà nước; phát hiện kịp thời, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi gây lãng phí vốn, tài sản, lao động, tài nguyên thiên nhiên;

c) Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp tăng cường giám sát đối với công ty nhà nước trong việc quản lý, sử dụng các nguồn lực được Nhà nước giao; giám sát việc thực hiện trách nhiệm của đại diện Chủ sở hữu tại công ty nhà nước trong việc quyết định đầu tư, bảo lãnh vay, phê duyệt chủ trương mua, bán, vay, cho vay, thuê và cho thuê theo thẩm quyền đã được quy định tại Nghị định số 132/2005/NĐ-CP về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước; giám sát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế ký kết trong đầu tư xây dựng, sản xuất - kinh doanh và về chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty nhà nước.

7.  Đối với sản xuất và tiêu dùng của nhân dân:

a) Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức về ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng, dành nguồn lực đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc, trái phiếu xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội; các phong trào đền ơn đáp nghĩa.

- Triển khai cuộc vận động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đoàn thể, tổ chức quần chúng; các thôn, xóm, ấp, cụm dân cư; tập trung vào việc xây dựng nếp sống mới, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, gây lãng phí. Phê phán các biểu hiện xa hoa lãng phí trong xã hội; đưa kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí thành nội dung xem xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và thành viên của mỗi tổ chức, đồng thời là một chỉ tiêu xét thi đua khen thưởng cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân thực hiện có hiệu quả và có đóng góp tích cực trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

b) Sở Văn hoá - Thông tin hướng dẫn việc triển khai quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định tại Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với trình độ dân trí.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công xây dựng Chương trình hành động cụ thể của ngành, cấp mình. Trong chương trình hành động của mỗi cấp, mỗi ngành, bên cạnh việc triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động của tỉnh, cần xác định một số nhiệm vụ cụ thể thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý để tập trung chỉ đạo có hiệu quả, quy định cụ thể thời hạn thực hiện và hoàn thành; phân công người chịu trách nhiệm từng khâu công việc; hàng quý kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong năm 2006; gửi Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh và chương trình hành động cụ thể của sở, ban, ngành, địa phương mình gửi Sở Tài chính trước ngày 01 tháng 9 hàng năm để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị và địa phương có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai Chương trình hành động này và tổng hợp, báo cáo định kỳ cho Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời lãnh, chỉ đạo ./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trần Thanh Trung

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/2006/QĐ-UBND-TG ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.018

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211