Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 139/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp Quân khu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 139/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 04/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 139/2004/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 139/2004/QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 2004 VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG CẤP QUÂN KHU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương;
Căn cứ Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng tại các Quân khu: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, Thủ đô, thành phần gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng: Tư lệnh Quân khu.

2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Phó Tư lệnh về Chính trị Quân khu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng,

- Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu.

3. Các ủy viên Hội đồng:

- Một Phó Tham mưu trưởng Quân khu, ủy viên Thường trực Hội đồng,

- Một Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu,

- Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn Quân khu,

- Giám đốc Đại học quốc gia, Đại học vùng hoặc Hiệu trưởng một trường đại học trên địa bàn Quân khu,

- Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu.

Các Quân khu báo cáo danh sách nhân sự Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp mình cho cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương (Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng).

Các thành viên và bộ phận giúp việc của Hội đồng Giáo dục quốc phòng Quân khu làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức bộ phận thường trực giúp việc cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp mình và đặt trụ sở của Hội đồng này tại Bộ Tư lệnh Quân khu.

Điều 2. Hội đồng Giáo dục quốc phòng Quân khu chịu trách nhiệm giúp Tư lệnh Quân khu xem xét, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực giáo dục quốc phòng; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp mình và có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Tư vấn, đề xuất giúp Tư lệnh Quân khu xem xét, quyết định các đề án, chương trình, kế hoạch về giáo dục quốc phòng.

2. Giúp Tư lệnh Quân khu theo dõi, hướng dẫn Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp tỉnh trên địa bàn Quân khu triển khai thực hiện các nhiệm vụ về giáo dục quốc phòng; giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương xem xét, quyết định những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ giáo dục quốc phòng.

3. Chỉ đạo các đơn vị của Quân khu phối hợp với các đơn vị, cơ quan Trung ương có trụ sở trên địa bàn Quân khu tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng; thực hiện chương trình giáo dục quốc phòng theo quy định của Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương giao.

5. Hội đồng Giáo dục quốc phòng Quân khu có trách nhiệm yêu cầu Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp tỉnh báo cáo tình hình, cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng tại địa phương cấp tỉnh trên địa bàn Quân khu.

6. Hội đồng Giáo dục quốc phòng Quân khu chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn của Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương.

Điều 3.

1. Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng Quân khu do Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng cùng cấp quyết định, phù hợp với Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương.

2. Kinh phí hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng Quân khu do ngân sách nhà nước bảo đảm chi cho công tác giáo dục quốc phòng, được bố trí trong dự toán hàng năm của Quân khu.

3. Căn cứ kế hoạch công tác và hướng dẫn của Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương, yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng tại địa phương và nội dung, chương trình giáo dục quốc phòng của từng đối tượng (kể cả cán bộ chủ chốt các cơ quan Trung ương có trụ sở trên địa bàn Quân khu) hàng năm, Hội đồng Giáo dục quốc phòng Quân khu xây dựng kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng của Quân khu và tổ chức thực hiện.

4. Định kỳ 6 tháng Hội đồng Giáo dục quốc phòng Quân khu báo cáo Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương (Cơ quan Thường trực - Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng) kết quả công tác giáo dục quốc phòng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; bãi bỏ các Quyết định trước đây có nội dung liên quan đến Hội đồng Giáo dục quốc phòng Quân khu trái với Quyết định này.

Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường đại học là thành viên trong Hội đồng Giáo dục quốc phòng của các Quân khu; Tư lệnh các Quân khu: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, Thủ đô; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 139/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp Quân khu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.053

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.21.182