Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1380/QĐ-BXD năm 2016 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2017 của Bộ Xây dựng

Số hiệu: 1380/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 29/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1380/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÁC ĐỀ ÁN NĂM 2017 CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy đnh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và thủ trưởng các đơn vị liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình xây dng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2017 của Bộ Xây dựng (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp vi Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình này, trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh báo cáo Bộ trưởng để điều chỉnh kịp thời.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Văn Phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Các Cục, Vụ, Viện KTXD;
- VP Bộ, Thanh
tra Bộ;
- Lưu: VT, PC(02).

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ CÁC ĐỀ ÁN NĂM 2017 CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1380/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

TT

Tên văn bản, căn cứ soạn thảo văn bản

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Thi gian trình, ban hành

Lãnh đo Bphụ trách

A

VĂN BẢN TRÌNH CẤP CÓ THM QUYỀN BAN HÀNH

1

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng

Vụ Khoa học công nghệ và môi trường

Tháng 06/2017

Thứ trưởng Lê Quang Hùng

2

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và giá trong lĩnh vực xây dựng

Vụ Kinh tế xây dựng

Tháng 06/2017

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh

3

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2017 - 2025 và định hưng đến năm 2035.

Vụ Vật liệu xây dựng

Tháng 08/2017

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh

4

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyt Đề án đánh giá tình hình, dự báo xu hưng trung hạn, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách đ thúc đy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Tháng 10/2017

Thứ trưởng ĐĐức Duy

5

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2025 và đnh hướng đến năm 2035

Vụ Vật liệu xây dựng

Tháng 10/2017

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh

6

Quyết định của Thủ tưng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng chủ yếu Việt Nam đến năm 2025 và định hưng đến năm 2035

Vụ Vật liệu xây dựng

Tháng 11/2017

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh

7

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưng xanh Việt Nam

Cục Phát triển đô thị

Tháng 11/2017

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh

B

VĂN BẢN DO BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH

1

Thông tư hướng dẫn một số nội dung về sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Tháng 04/2017

Thứ trưởng Lê Quang Hùng

2

Thông tư quy đnh chi tiết một số nội dung của dự án đầu tư xây dựng áp dụng hình thức hợp đng EPC

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Tháng 08/2017

Thứ trưởng Lê Quang Hùng

3

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định thay thế Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phu quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bt đng sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

Thanh tra Bộ

Tháng 06/2017

Thứ trưởng Đỗ Đức Duy

4

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/TT-BXD ngày 28/11/2012 quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng

Vụ Vật liệu xây dựng

Tháng 06/2017

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh

5

Thông tư thay thế Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 hưng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh vcác lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 06/2017

Thứ trưởng Đỗ Đức Duy

6

Thông tư hướng dẫn phân loại, xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành Xây dựng

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 10/2017

Thứ trưởng Đỗ Đức Duy

7

Thông tư ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối vi máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngt về an toàn, vệ sinh lao động sử dụng trong thi công xây dựng

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Tháng 06/2017

Thứ trưởng Lê Quang Hùng

8

Thông tư hướng dẫn đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình trong quá trình khai thác, sử dụng; hướng dẫn xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng và xử lý đối với công trình hết thời hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Tháng 11/2017

Thứ trưởng Lê Quang Hùng

9

Thông tư hướng dẫn thực hiện các loại hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP trong lĩnh vực cp nước, thoát nước, xlý chất thải rắn sinh hoạt

Viện Kinh tế xây dựng

Tháng 06/2017

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh

10

Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị

Viện Kinh tế xây dựng

Tháng 07/2017

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh

11

Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng

Viện Kinh tế xây dựng

Tháng 10/2017

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh

12

Thông tư hưng dẫn xác định và quản lí chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Viện Kinh tế xây dựng

Tháng 11/2017

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh

13

Thông tư ban hành Chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng

Vụ Kế hoạch tài chính

Tháng 10/2017

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh

14

Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng

Vụ Kế hoạch tài chính

Tháng 10/2017

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh

15

Thông tư hướng dẫn về bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công nhân kỹ thuật xây dựng

Vụ Pháp chế

Tháng 10/2017

Thứ trưởng Lê Quang Hùng

16

Thông tư hướng dẫn phương pháp đánh giá dch vxử lí nước thải (thay thế Thông tư số 02/2015/TT-BXD)

Vụ Kinh tế xây dựng

Tháng 11/2017

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh

17

Thông tư hướng dẫn quản lý các dự án PPP hạ tầng kỹ thuật đô thị

Vụ Kinh tế xây dựng

Tháng 11/2017

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1380/QĐ-BXD năm 2016 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2017 của Bộ Xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.251

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.35