Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1379/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Minh Sanh
Ngày ban hành: 18/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - NG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1379/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ny 18 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỚI 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cLut T chức Hi đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn c Nghị đnh s63/2010/NĐ-CP ngày 08 tng 6 năm 2010 của Chính phủ v kiểm soát thủ tc hành chính;

Theo đề nghị ca Giám đốc S Lao đng Thương binh và Xã hi tại Tờ trình s 1151/TTr-LĐTBXH ngày 31 tháng 5 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. ng bkèm theo Quyết đnh này 03 thtc hành chính mới thuộc thm quyn gii quyết ca S Lao đng Thương binh và Xã hội tnh Bà Ra Vũng Tàu (chi tiết có ph lc kèm theo Quyết đnh).

Điu 2. Quyết đnh này có hiệu lc k t ngày ký.

Điu 3. Chánh văn phòng y ban nhân dân tnh, Giám đc c S, Thtrưng các ban, ngành cp tnh chu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 

 

CH TỊCH
Trần Minh Sanh

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết đnh s 1379/-UBND ngày 18 tng 7 năm 2012 của Ch tch y ban nn dân tỉnh Ra – Vũng Tàu)

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

STT

TÊN TH TC HÀNH CHÍNH

LĨNH VC

1

Cấp Giy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Png, chống t nạn xã hội

2

Gia hn Giấy phép hoạt động cai nghin ma túy tự nguyện

Png, chống t nạn xã hội

3

Thay đổi Giy phép hoạt đng cai nghiện ma túy tự nguyện

Png, chống t nạn xã hội

 

Tng cộng: 03 thtc

 

 

PHẦN II: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI.

1. Thủ tc Cấp giy phép hot đng cai nghiện ma túy tự nguyện

- Trình tự thc hin:

Bưc 1: Tổ chc, nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy đnh ca pháp luật.

Bưc 2: Np h sơ tại b phn tiếp nhn và trả kết quả thuộc S Lao đng – Thương binh và Xã hi tnh Ra Vũng Tàu, (tầng trệt, khu trung tâm Hành chính – Chính trị tnh Bà Ra – Vũng Tàu, số 11 đưng Trưng Chinh, phưng Phưc Trung, th xã Bà Ra, tỉnh Ra Vũng u).

+ Cán b tiếp nhn kiểm tra tính pháp lý về nội dung h sơ: Trưng hp hồ sơ đy đ, hp l thì viết phiếu tiếp nhn hn ngày trả kết qu.

+ Trưng hp t chức, cá nhân đến làm th tục đề ngh cấp giy phép hoạt động cai nghiện ma túy mà hồ sơ chưa đầy đủ theo quy đnh, trong thi gian 03 ngày làm việc kể t ngày ghi trên phiếu tiếp nhn h sơ, quan tiếp nhận h sơ phải văn bản tng báo cho t chức, cá nhân b sung, hoàn chnh hồ sơ theo quy đnh.

Bưc 3: Trong thi gian 20 ngày làm vic, k t ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, S Lao đng - Thương binh và Xã hi phi t chc thẩm tra điu kiện, hồ sơ của s và báo cáo kết quả thm tra vi y ban nhân dân tnh. y ban nhân dân tnh ý kiến bng văn bản đề nghị B Lao động - Thương binh và Xã hi xem xét cấp giy phép hoạt đng cho s cai nghiện.

+ Trong thi gian 20 ngày làm việc, k t ngày tiếp nhận h sơ hp lệ, Bộ Lao động - Thương binh Xã hi cp giy phép hoạt động cai nghiện ma túy cho các cơ sở; nếu không cấp t phi văn bn trả li nêu lý do.

Bưc 4: Nhn kết qu tại S Lao động Thương binh và Xã hội tnh Bà Ra – Vũng Tàu, (tng trệt, khu trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh Ra Vũng Tàu, s 11 đưng Trưng Chinh, phưng Phưc Trung, th Ra, tỉnh Ra – Vũng Tàu).

+ Khi đến nhn kết quả, cá nhân phi xuất trình Phiếu báo hn hoặc giy chứng minh nhân dân.

+ Cán b trả kết quả kim tra phiếu hn và giao Giấy phép cho ngưi đến nhận.

- Thời gian tiếp nhận h sơ và trả kết qu: Các ngày làm việc trong tuần t th 2 đến th 6 (Buổi sáng t 7gi 30 đến 11gi 30, buổi chiều t 13 gi 30 đến 16 gi 30), trừ ngày lễ.

- Cách thc thc hin:

+ Np h sơ trc tiếp tại cơ quan hành chính nhà nưc hoặc gi qua đưng bưu đin.

- Thành phần h sơ gm:

+ Đơn đnghị cp giy phép hoạt đng cai nghin ma túy theo mu quy đnh tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tch s43/2011/TTLT- BLĐTBXH-BYT.

+ Bản sao có chứng thực quyết đnh thành lập của cơ quan n c thẩm quyền đối vi s cai nghiện t nguyện do n c thành lp hoc giấy chng nhận đăng kinh doanh hoc giy phép đầu tư theo quy đnh của pháp luật đối vi s cai nghiện khác.

+ Bản khai cơ s vật chất hin của s, gm: Bản kê khai s vật cht; bn kê khai thiết b; bản sao có chng thực giấy chứng nhận phòng cháy, chữa cháy; bản sao chứng thực giy chng nhn x lý nưc thải, chất thi.

+ Tài liu chng minh bảo đảm đủ các điều kiện v nhân s theo quy đnh ca Tng tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT, gồm: Bn sao có chứng thc giy chng nhận tốt nghiệp t trình độ cao đng trở lên ca ngưi đng đầu s cai nghin; danh sách trích ngang và bn sao có chng thực văn bằng, chứng ch, giy chứng nhận trình đ chuyên môn của đội ngũ nhân viên làm việc tại cơ s cai nghin.

+ Riêng đi vi s quy đnh tại Điu 3 và Điều 5 Thông tư liên tch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT phải có thêm bn sao có chứng thực giy phép hoạt đng khám, chữa bnh điều trị cắt cơn, gii độc phc hồi sc khỏe của phòng chuyên môn thực hin việc điều trị ct cơn, gii đc và phục hi sc khe.

- S lưng h sơ: 01 (mt) bộ.

- Thi gian giải quyết: 40 ngày làm việc.

- Đối ng thực hin thủ tc hành chính:

+ Tổ chức, nhân tnh lập cơ s cai nghiện ma túy t nguyn.

- Cơ quan thc hiện th tc hành cnh:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết đnh: B Lao đng - Thương binh Xã hi.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện th tc hành chính: Sở Lao động - Thương binh Xã hội tnh Bà Ra Vũng Tàu.

- Kết qu thc hiện th tc hành chính:

+ Giy phép hoạt đng cai nghiện ma túy t nguyn.

- Phí, l phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mu tờ khai:

+ Đơn đnghị cp giy phép hoạt đng cai nghin ma túy theo mu quy đnh tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT- BLĐTBXH-BYT.

- Yêu cu, điu kiện thực hiện thủ tc hành cnh:

+ Đi vi s đề nghị cấp giấy phép hoạt đng thc hiện điều tr cắt cơn giải đc phc hồi sc khỏe đáp ng điu kin theo quy đnh tại Điều 3 Thông tư liên tch s 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT.

+ Đi vi s đ nghị cấp giấy phép hoạt đng thực hiện giáo dục, phc hi hành vi, nhân cách; lao động tr liu, ng nghip, dy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng chống tái nghiện đáp ứng điu kin quy đnh ti Điều 4 Thông tư liên tch s43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT.

+ Đi vi s đ nghị cp giy phép hoạt động thc hiện toàn b quy trình cai nghin, phc hồi đáp ứng điu kiện quy đnh tại Điều 5 Tng tư liên tch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT.

- Căn cứ pháp lý ca thủ tc hành chính:

+ Nghị đnh s 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 ca Chính phủ quy đnh v điều kin, thủ tục cp giấy phép qun lý hoạt đng của các cơ s cai nghiện ma túy t nguyện;

+ Nghị đnh s 94/2011/-CP ngày 18 tháng 10 năm 2011 ca Chính phủ sửa đổi, b sung một s điu của Ngh đnh s 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy đnh về điu kin, thủ tục cp giy phép và qun lý hoạt đng ca các cơ s cai nghiện ma túy t nguyn;

+ Thông tư liên tch s 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011 hưng dẫn việc cp giấy phép và qun lý hoạt động của s cai nghiện ma túy t nguyện.

 

PHỤ LỤC 3

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY
(Ban nh kèm theo Tng tư liên tch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011 của B Lao động - Thương binh và hi, B Y tế)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)
Tên cơ s cai nghiện (
2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

(3).., ngày tháng … năm

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (GIA HẠN) GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY (4)

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (5)………

1. Tên s cai nghiện (2):.............................................................................

2. Tên giao dch (nếu có):...............................................................................

3. Điện thoại……………..Fax…………..E-mail ..........

4. Quyết đnh thành lập s cai nghiện s ngày tháng năm … ca (6)

........................................................................................................................

........................................................................................................................

5. Tài khon tại Ngân hàng (nếu có): .............................................................

- Tiền Việt Nam:

- Ngoi tệ:

6. H tên ni đng đầu Cơ s cai nghiện:.............................................

Đ nghị cấp (gia hn) giy phép hot động cai nghiện ma túy vi nội dung hoạt động là (7) ......................................................................................................

......................................................................................................

s cai nghiện cam kết thc hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng quy đnh hin hành ca N nưc.

 

 

Giám đốc hoc Ngưi đng đu Cơ s cai nghiện
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

1. Tên quan quyết đnh thành lập Cơ s cai nghiện ma túy t nguyện

2. Tên đy đ của Cơ s cai nghin

3. Ghi đa danh hành chính cấp tnh, thành phố nơi đóng trụ s chính của sở.

4. Khi xin cp giấy phép thì ch ghi xin cp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.

5. Ghi đa danh hành chính cấp tnh, thành phố.

6. Tên quan ra quyết đnh thành lp s cai nghiện.

7. Ghi phạm vi hoạt động theo quy đnh tại Nghị đnh 147/2003/-CP, Ngh đnh 94/2011/NĐ-CP hoặc Thông tư này.

 

2. Thủ tc “Gia hn giy phép hoạt đng cai nghin ma túy tự nguyn

- Trình tự thc hin:

Bưc 1: Tổ chc, nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy đnh ca pháp luật.

Bưc 2: Trưc khi hết hạn giy phép ti thiểu là 30 ngày làm việc, ngưi đứng đu cơ s đăng kí gia hạn giấy phép chun bị h sơ, nộp hồ sơ tại b phận tiếp nhận trả kết quả thuc S Lao đng Tơng binh Xã hội tnh Bà Ra Vũng Tàu, (tng trệt, khu trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh Ra Vũng Tàu, s 11 đưng Trưng Chinh, phưng Phưc Trung, th Ra, tỉnh Ra – Vũng Tàu).

+ Cán b tiếp nhn kiểm tra tính pháp lý về nội dung h sơ: Trưng hp hồ sơ đy đ, hp l thì viết phiếu tiếp nhn hn ngày trả kết qu.

+ Trưng hp t chức, nhân đến làm thủ tc đề nghị gia hạn giy phép hoạt đng cai nghiện ma túy mà hồ sơ chưa đy đ theo quy đnh, trong thi gian 03 ngày làm việc kể t ngày ghi trên phiếu tiếp nhn h sơ, cơ quan tiếp nhn hồ sơ phải văn bn tng báo cho t chc, cá nhân bổ sung, hoàn chnh hồ sơ theo quy đnh.

Bước 3: Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải tổ chức thẩm tra điều kiện, hồ sơ của cơ sở và báo cáo kết quả thẩm tra với Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến bằng văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét gia hạn giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện.

+ Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy cho các cơ sở; nếu không gia hạn thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bưc 4: Nhận kết quả tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, (tầng trệt, khu trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 11 đường Trường Chinh, phường Phước Trung, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

+ Khi đến nhận kết quả, cá nhân phải xuất trình Phiếu báo hẹn hoặc giấy chứng minh nhân dân.

+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra phiếu hẹn và giao Giấy phép cho người đến nhận.

- Thời gian tiếp nhận h sơ và trả kết qu: Các ngày làm việc trong tuần t th 2 đến th 6 (Buổi sáng t 7gi 30 đến 11gi 30, buổi chiều t 13 gi 30 đến 16 gi 30), trừ ngày lễ.

- Cách thc thực hin:

+ Nộp hồ sơ trc tiếp tại cơ quan hành chính hoặc gửi qua đưng bưu đin.

- Thành phần h sơ gm:

+ Đơn đề nghị cp (gia hạn) giy phép hot động cai nghin ma túy theo mẫu quy đnh tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT.

+ Bản sao có chng thực giấy phép hoạt đng cai nghin ma túy t nguyn đã đưc cơ quan quản lý n c có thm quyền cấp;

+ Báo cáo chi tiết tình hình tổ chc và kết quả hot đng của cơ sở cai nghiện ma túy t nguyện đề nghị gia hn giy phép trong 05 năm liên tục gn nht, gm: Thông tin chung v s, những thay đi về cơ s vt chất, nhân s, kết quả hoạt đng cụ th tng năm, nhng kiến ngh, đề xut.

- S lưng h sơ: 01 (mt) bộ.

- Thi gian gii quyết: 30 ngày làm việc.

- Đi ng thực hiện thủ tc hành chính:

+ Tổ chức, nhân tnh lập cơ s cai nghiện ma túy t nguyn.

- Cơ quan thc hiện thủ tc hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Kết qu thc hiện th tc hành chính:

+ Giy phép gia hn hoạt động cai nghin ma túy t nguyện.

- Phí, L p: Không.

- Tên mẫu đơn, mu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cp (gia hạn) giy phép hot động cai nghin ma túy theo mẫu quy đnh tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT.

- Yêu cu, điu kiện thực hiện thủ tc hành cnh:

+ Đi vi s đề nghị cấp giấy phép hoạt đng thc hiện điều tr cắt cơn giải đc phc hồi sc khỏe đáp ng điu kin theo quy đnh tại Điều 3 Thông tư liên tch s 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT.

+ Đi vi s đ nghị cấp giấy phép hoạt đng thực hiện giáo dục, phc hi hành vi, nhân cách; lao động tr liu, ng nghip, dy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng chống tái nghiện đáp ứng điu kin quy đnh ti Điều 4 Thông tư liên tch s43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT.

+ Đi vi s đ nghị cp giy phép hoạt động thc hiện toàn b quy trình cai nghin, phc hồi đáp ứng điu kiện quy đnh tại Điều 5 Tng tư liên tch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT.

- Căn cứ pháp lý ca thủ tc hành chính:

+ Nghị đnh s 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 ca Chính phủ quy đnh v điều kin, thủ tục cp giấy phép qun lý hoạt đng của các cơ s cai nghiện ma túy t nguyện;

+ Nghị đnh s 94/2011/-CP ngày 18 tháng 10 năm 2011 ca Chính phủ sửa đổi, b sung một s điu của Ngh đnh s 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy đnh về điu kin, thủ tục cp giy phép và qun lý hoạt đng ca các cơ s cai nghin ma túy t nguyn;

+ Thông tư liên tch s 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011 ca B Lao động Thương binh Xã hội B Y tế v việc hưng dẫn việc cp giấy phép quản lý hoạt đng của các s cai nghin ma túy tự nguyn.

 

PHỤ LỤC 3

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY
(Ban nh kèm theo Tng tư liên tch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011 của B Lao động - Thương binh và hi, B Y tế)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)
Tên cơ sở cai nghiện (2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

(3).., ngày tháng … năm

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (GIA HẠN) GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY (4)

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (5)………

1. Tên s cai nghiện (2):.............................................................................

2. Tên giao dch (nếu có):...............................................................................

3. Điện thoại……………..Fax…………..E-mail ..........

4. Quyết đnh thành lập s cai nghiện s ngày tháng năm … ca (6)

........................................................................................................................

........................................................................................................................

5. Tài khon tại Ngân hàng (nếu có): .............................................................

- Tiền Việt Nam:

- Ngoi tệ:

6. H tên ni đng đầu Cơ s cai nghiện:.............................................

Đ nghị cấp (gia hn) giy phép hot động cai nghiện ma túy vi nội dung hoạt động là (7) ........................................................................................................................

........................................................................................................................

s cai nghiện cam kết thc hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng quy đnh hin hành ca N nưc.

 

 

Giám đốc hoặc Ngưi đng đu Cơ s cai nghiện
(Ký tên, đóng du và ghi rõ họ tên)

 

1. Tên quan quyết đnh thành lập Cơ s cai nghiện ma túy t nguyện

2. Tên đy đ của Cơ s cai nghin

3. Ghi đa danh hành chính cấp tnh, thành phố nơi đóng trụ s chính của sở.

4. Khi xin cp giấy phép thì ch ghi xin cp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.

5. Ghi đa danh hành chính cấp tnh, thành phố.

6. Tên quan ra quyết đnh thành lp s cai nghiện.

7. Ghi phạm vi hoạt động theo quy đnh tại Nghị đnh 147/2003/-CP, Ngh đnh 94/2011/NĐ-CP hoặc Thông tư này.

 

3. Thủ tc “Thay đổi giy phép hoạt đng cai nghin ma túy t nguyn

- Trình tự thc hin:

Bưc 1: Tổ chc, nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy đnh ca pháp luật.

Bưc 2: Np h sơ tại b phn tiếp nhn và trả kết quả thuộc S Lao đng – Thương binh và Xã hi tnh Ra Vũng Tàu, (tầng trệt, khu trung tâm Hành chính – Chính trị tnh Bà Ra – Vũng Tàu, số 11 đưng Trưng Chinh, phưng Phưc Trung, th xã Bà Ra, tỉnh Ra Vũng u).

+ Cán b tiếp nhn kiểm tra tính pháp lý về nội dung h sơ: Trưng hp hồ sơ đy đ, hp l thì viết phiếu tiếp nhn hn ngày trả kết qu.

+ Trưng hp t chức, cá nhân đến làm th tục đề ngh thay đi giy phép hoạt đng cai nghiện ma túy mà hồ sơ chưa đy đ theo quy đnh, trong thi gian 03 ngày làm việc kể t ngày ghi trên phiếu tiếp nhn h sơ, cơ quan tiếp nhn hồ sơ phải văn bn tng báo cho t chc, cá nhân bổ sung, hoàn chnh hồ sơ theo quy đnh.

Bưc 3: Trong thi gian 20 ngày làm vic, k t ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, S Lao đng - Thương binh và Xã hi phi t chc thẩm tra điu kiện, hồ sơ của s và báo cáo kết quả thm tra vi y ban nhân dân tnh. y ban nhân dân tnh ý kiến bng văn bản đề nghị B Lao động - Thương binh và Xã hi xem xét thay đi giy phép hoạt động cho sở cai nghin.

+ Trong thi gian 20 ngày làm việc, k t ngày tiếp nhận h sơ hp lệ, Bộ Lao đng - Tơng binh Xã hi thay đi giy phép hoạt đng cai nghin ma túy cho các s; nếu kng thay đi giy phép t phi văn bn tr li nêu rõ lý do.

Bưc 4: Nhn kết qu tại S Lao động Thương binh và Xã hội tnh Bà Ra – Vũng Tàu, (tng trệt, khu trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh Ra Vũng Tàu, s 11 đưng Trưng Chinh, phưng Phưc Trung, th Ra, tỉnh Ra – Vũng Tàu).

+ Khi đến nhn kết quả, cá nhân phi xuất trình Phiếu báo hn hoặc giy chứng minh nhân dân.

+ Cán b trả kết quả kim tra phiếu hn và giao Giấy phép cho ngưi đến nhận.

- Thời gian tiếp nhận h sơ và trả kết qu: Các ngày làm việc trong tuần t th 2 đến th 6 (Buổi sáng t 7gi 30 đến 11gi 30, buổi chiều t 13 gi 30 đến 16 gi 30), trừ ngày lễ.

- Cách thc thc hin:

+ Nộp hồ sơ trc tiếp tại cơ quan hành chính hoặc gửi qua đưng bưu đin.

- Thành phần h sơ gm:

+ Đơn đề nghị cp (gia hạn) giy phép hot động cai nghin ma túy theo mẫu quy đnh tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT.

+ Bản sao có chứng thực quyết đnh thành lập của cơ quan n c thẩm quyền đối vi s cai nghiện t nguyện do n c thành lp hoc giấy chng nhận đăng kinh doanh hoc giy phép đầu tư theo quy đnh của pháp luật đối vi s cai nghiện khác.

+ Bản khai cơ s vật chất hin của s, gm: Bản kê khai s vật cht; bn kê khai thiết b; bản sao có chng thực giấy chứng nhận phòng cháy, chữa cháy; bản sao chứng thực giy chng nhn x lý nưc thải, chất thi.

+ Tài liu chng minh bảo đảm đủ các điều kiện v nhân s theo quy đnh ca Tng tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT, gồm: Bn sao có chứng thc giy chng nhận tốt nghiệp t trình độ cao đng trở lên ca ngưi đng đầu s cai nghin; danh sách trích ngang và bn sao có chng thực văn bằng, chứng ch, giy chứng nhận trình đ chuyên môn ca đội ngũ nhân viên làm việc tại cơ s cai nghin.

+ Riêng đi vi s quy đnh tại Điu 3 và Điều 5 Thông tư liên tch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT phải có thêm bn sao có chứng thực giy phép hoạt đng khám, chữa bnh điều trị cắt cơn, giải độc phc hồi sc khỏe của phòng chuyên môn thực hin việc điều trị ct cơn, gii đc và phục hi sc khe.

+ Báo cáo chi tiết tình hình t chc hoạt động của s cai nghiện tự nguyn ktlần đưc cp hoc gia hn giấy phép gn nhất, trong đó nêu rõ phương án hoạt động sau khi thay đổi phạm vi hoạt động, phương án giải quyết quyền và nghĩa v ca các bên liên quan.

- S lưng h sơ: 01 (mt) bộ.

- Thi gian giải quyết: 40 ngày làm việc.

- Đối ng thực hin thủ tc hành chính:

+ Tổ chức, nhân tnh lập cơ s cai nghiện ma túy t nguyn.

- Cơ quan thc hiện th tc hành cnh:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết đnh: B Lao đng - Thương binh Xã hi.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện th tc hành chính: Sở Lao động - Thương binh Xã hội tnh Bà Ra Vũng Tàu.

- Kết qu thc hiện thủ tc hành chính:

+ Giy phép hoạt đng cai nghiện ma túy t nguyn.

- Phí, l phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cp (gia hạn) giy phép hot động cai nghin ma túy theo mẫu quy đnh tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011.

- Yêu cu, điu kiện thực hiện thủ tc hành cnh:

+ Đi vi cơ s đ ngh cấp giy phép hoạt động thc hiện điu tr cắt cơn giải đc phc hồi sc khỏe đáp ng điu kin theo quy đnh tại Điều 3 Thông tư liên tch s 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT.

+ Đi vi s đ nghị cấp giấy phép hoạt đng thực hiện giáo dục, phc hi hành vi, nhân cách; lao động tr liu, ng nghip, dy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng chng tái nghiện đáp ứng điều kiện quy đnh ti Điều 4 Thông tư liên tch s43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT.

+ Đi vi s đ nghị cp giy phép hoạt động thc hiện toàn b quy trình cai nghin, phc hồi đáp ứng điu kiện quy đnh tại Điều 5 Tng tư liên tch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT.

- Căn cứ pháp lý ca thủ tc hành cnh:

+ Nghị đnh s 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 ca Chính phủ quy đnh v điều kin, thủ tục cp giấy phép qun lý hoạt đng của các cơ s cai nghiện ma túy t nguyện;

+ Nghị đnh s 94/2011/-CP ngày 18 tháng 10 năm 2011 ca Chính phủ sửa đổi, b sung một s điu của Ngh đnh s 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy đnh về điu kin, thủ tục cp giy phép và qun lý hoạt đng ca các cơ s cai nghiện ma túy t nguyn;

+ Thông tư liên tch s 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011 hưng dẫn việc cp giấy phép và qun lý hoạt động của s cai nghiện ma túy t nguyện.

 

PHỤ LỤC 3

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY
(Ban nh kèm theo Tng tư liên tch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011 của B Lao động - Thương binh và hi, B Y tế)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)
Tên cơ sở cai nghiện (2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

(3).., ngày tháng năm

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (GIA HẠN) GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY (4)

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (5)………

1. Tên s cai nghiện (2):.............................................................................

2. Tên giao dch (nếu có):...............................................................................

3. Điện thoại……………..Fax…………..E-mail ..........

4. Quyết đnh thành lập s cai nghiện s ngày tháng năm … ca (6)

........................................................................................................................

........................................................................................................................

5. Tài khon tại Ngân hàng (nếu có): .............................................................

- Tiền Việt Nam:

- Ngoi tệ:

6. H tên ni đng đầu Cơ s cai nghiện:.............................................

Đề nghị cấp (gia hn) giy phép hot động cai nghiện ma túy vi nội dung hoạt động là (7) ........................................................................................................................

........................................................................................................................

s cai nghiện cam kết thc hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng quy đnh hin hành ca N nưc.

 

 

Giám đốc hoc Ngưi đng đu Cơ s cai nghin
( tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

1. Tên quan quyết đnh thành lập Cơ s cai nghiện ma túy t nguyện

2. Tên đy đ của Cơ s cai nghin

3. Ghi đa danh hành chính cấp tnh, thành phố nơi đóng trụ s chính của sở.

4. Khi xin cp giấy phép thì ch ghi xin cp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.

5. Ghi đa danh hành chính cấp tnh, thành phố.

6. Tên quan ra quyết đnh thành lp s cai nghiện.

7. Ghi phạm vi hoạt động theo quy đnh tại Nghị đnh 147/2003/-CP, Ngh đnh 94/2011/NĐ-CP hoặc Thông tư này.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1379/QĐ-UBND ngày 18/07/2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.304

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!