Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1377/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 1377/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Hồ Quang Bửu
Ngày ban hành: 21/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1377/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 21 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ- CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 47/TT-STP ngày 13/5/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 03 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, bao gồm: 01 quy trình nội bộ cấp tỉnh, 02 quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính cấp xã.

(Chi tiết có các Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị:

1. Sở Tư pháp: chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổng hợp danh sách nhân sự có liên quan tham gia vào quy trình nội bộ gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập, cấu hình quy trình điện tử; thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu, tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh theo đúng quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hoàn thành việc thiết lập quy trình điện tử vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các cơ quan: Tư pháp, Thông tin và Truyền Thông, Nội vụ, Bảo hiểm Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- CPVP;
- Trung tâm Phục vụ HCC;
- Trung tâm QTI;
- Lưu: VT, NC, KSTTHC (Thảo).
C:\Users\Admin\OneDrive\Nam 2021\Quy trinh noi bo\Tu phap\QĐ_QTNB_Tu phap Lien thong (KS_BH_TT).docx

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quang Bửu

 

PHỤ LỤC I

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NAM
(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   /   /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

Quy trình nội bộ số: 198/Sở Tư pháp/Cấp tỉnh

Thủ tục: Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Công chức tại bộ phận một cửa của Trung tâm Phục vụ HCC

0,25 ngày làm việc

 

Công chức tại bộ phận một cửa của Trung tâm Phục vụ HCC kiểm tra, hướng dẫn:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung hoàn thiện hồ sơ;

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn của Sở Tư pháp xử lý hồ sơ.

- Hồ sơ được nhân viên giao nhận hồ sơ của Trung tâm HCC chuyển

đến và nhận kết quả tại bộ phận Văn thư Sở;

- Ngày làm việc được tính là 08 giờ.

Bước 2

Xử lý hồ sơ

Chuyên viên phòng Hành chính Tư pháp

2,5 ngày làm việc

 

Chuyên viên phòng HCTP nhận hồ sơ từ Văn thư Sở, tiến hành kiểm tra, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Phòng thẩm định

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Lãnh đạo Phòng Hành chính tư pháp

1,5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Phòng HCTP thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo Sở Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Bước 4

Ký Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Lãnh đạo Sở Tư pháp

0,5 ngày làm việc

 

Lãnh đạo Sở Tư pháp xem xét hồ sơ, ký Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Bước 5

Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa TTHCC

Chuyên viên phòng

HCTP

0,125 ngày làm việc

 

Chuyên viên phòng HCTP nhận hồ sơ đã được Lãnh đạo Sở ký phê duyệt, chuyển Văn thư vào số văn bản, chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa TT PVHCC.

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm kết quả đã có tại Bộ phận một cửa, thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả

Công chức tại Bộ phận một cửa của Trung tâm Phục vụ HCC

0,125 ngày làm việc

 

Công chức tại bộ phận một cửa tại TTPVHCC xác nhận trên phầm mềm, thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận trả kết quả

Tổng thời gian giải quyết

05 ngày làm việc

 

 

 

 

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NAM
(Kèm theo Quyết định số   /QĐ-UBND ngày   /   /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

Quy trình nội bộ số: 50/Sở Tư pháp/Cấp xã

Thủ tục: Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa cấp xã

0,25 ngày làm việc

 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ; nếu đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

01 Ngày làm việc được tính là 08 giờ

Bước 2

Lập phiếu trình đề nghị và in bản chính giấy khai sinh

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

0,5 ngày làm việc

 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xem xét, đối chiếu toàn bộ hồ sơ, cập nhật thông tin khai sinh theo hướng dẫn để lấy Số định danh cá nhân (đối với các địa phương đã triển khai cấp Số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh) thực hiện in bản chính giấy khai sinh, Lập phiếu trình đề nghị Lãnh đạo UBND cấp xã phê duyệt

Bước 3

Ký ban hành giấy khai sinh

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,125 ngày làm việc

 

Trên cơ sở tờ trình đề nghị của Công chức Tư pháp - Hộ tịch, lãnh đạo UBND cấp xã xem xét ký ban hành giấy khai sinh và chuyển cho công chức Tư pháp - Hộ tịch

Bước 4

Trả Giấy khai sinh về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Công chức TP- HT

0,125 ngày làm việc

 

Sau khi Lãnh đạo UBND cấp xã ký Giấy khai sinh, Công chức Tư pháp hộ tịch chuyển Giấy khai sinh cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Bước 5

Lập hồ sơ đăng ký thường trú

Công chức được giao nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

0,5 ngày làm việc

 

Công chức được giao nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã lập hồ sơ đăng ký thường trú và chuyển cho Công an có thẩm quyền giải quyết, cụ thể: Địa bàn huyện thì chuyển cho Công an xã, thị trấn thuộc huyện; địa bàn thị xã, thành phố thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì chuyển cho Công an cấp huyện để đăng ký thường trú cho trẻ em

Bước 6

Thẩm định và thực hiện đăng ký thường trú

Công an cấp xã hoặc cấp huyện

15 ngày làm việc

 

Công an có thẩm quyền thẩm định, giải quyết việc đăng ký thường trú theo quy định và trả kết quả về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Bước 7

Lập hồ sơ cấp Thẻ bảo hiểm y tế (thực hiện đồng thời với Bước 5)

Công chức được giao nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

 

Công chức được giao nhiệm vụ lập hồ sơ cấp Thẻ bảo hiểm y tế gửi Bảo hiểm xã hội cấp huyện

Bước 8

Thẩm định và cấp Thẻ bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội cấp huyện

03 ngày làm việc

 

Bảo hiểm xã hội cấp huyện thẩm định hồ sơ và thực hiện cấp cấp Thẻ bảo hiểm y tế, kết quả chuyển về Bộ phận Một cửa cấp xã nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký

Bước 9

Trả kết quả

Công chức Tư pháp - Hộ tịch tại Bộ phận một cửa cấp xã

0,5 ngày làm việc

 

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã thực hiện trả Giấy đăng ký khai sinh, Thẻ bảo hiểm y tế và kết quả đăng ký thường trú cho người có yêu cầu;

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh, cùng người đi đăng ký khai sinh ký tên vào Sổ (nếu nhận trực tiếp), đóng dấu, và trả kết quả cho công dân.

 

Tổng thời gian giải quyết

20 ngày làm việc

Quy trình nội bộ số: 51/Sở Tư pháp/Cấp xã

Thủ tục: Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận giải quyết hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thẩm quyền cấp trên

Mô tả quy trình

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa cấp xã

0,25 ngày làm việc

 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ; nếu đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

01 Ngày làm việc được tính là 08 giờ

Bước 2

Lập phiếu trình đề nghị và in bản chính giấy khai sinh

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

0,5 ngày làm việc

 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch xem xét, đối chiếu toàn bộ hồ sơ, cập nhật thông tin khai sinh theo hướng dẫn để lấy Số định danh cá nhân (đối với các địa phương đã triển khai cấp Số định danh cá nhân khi đăng ký khai sinh) thực hiện đánh máy vi tính, in bản chính giấy khai sinh, Lập phiếu trình đề nghị Lãnh đạo UBND cấp xã phê duyệt

Bước 3

Ký ban hành giấy khai sinh

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,125 ngày làm việc

 

Trên cơ sở tờ trình đề nghị của Công chức Tư pháp - Hộ tịch, lãnh đạo UBND cấp xã xem xét ký ban hành giấy khai sinh và chuyển cho công chức Tư pháp - Hộ tịch

Bước 4

Trả Giấy khai sinh về bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Công chức TP- HT

0,125 ngày làm việc

 

Sau khi Lãnh đạo UBND cấp xã ký Giấy khai sinh, Công chức Tư pháp hộ tịch chuyển Giấy khai sinh cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Bước 5

Lập hồ sơ cấp Thẻ bảo hiểm y tế

Công chức được giao nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

0,5 ngày làm việc

 

Công chức được giao nhiệm vụ lập hồ sơ cấp Thẻ bảo hiểm y tế gửi Bảo hiểm xã hội cấp huyện

Bước 6

Thẩm định và cấp Thẻ bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội cấp huyện

03 ngày làm việc

 

Bảo hiểm xã hội cấp huyện thẩm định hồ sơ và thực hiện cấp cấp Thẻ bảo hiểm y tế, kết quả chuyển về Bộ phận Một cửa cấp xã nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký

Bước 7

Trả kết quả

Công chức Tư pháp - Hộ tịch tại Bộ phận một cửa cấp xã

0,5 ngày làm việc

 

Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã thực hiện trả Giấy đăng ký khai sinh, Thẻ bảo hiểm y tế và kết quả đăng ký thường trú cho người có yêu cầu;

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh, cùng người đi đăng ký khai sinh ký tên vào Sổ (nếu nhận trực tiếp), đóng dấu, và trả kết quả cho công dân.

 

Tổng thời gian giải quyết

05 ngày làm việc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1377/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


90

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.136.29