Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1371/QĐ-UBND năm 2010 về kiện toàn Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Sơn La

Số hiệu: 1371/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Chí Thức
Ngày ban hành: 10/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
 TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1371/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 10 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BỘ PHẬN GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng số 01/2007/QH12;

Căn cứ Nghị quyết số 294a/2007/UBTVQH12 ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Quyết định số 138/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, tên gọi, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng;

Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác tổ chức và cán bộ tại Thông báo số 799-TB/BTCTU ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 626/TTr-SNV ngày 02 tháng 6 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Sơn La thành Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh Sơn La về phòng, chống tham nhũng.

Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh Sơn La về phòng, chống tham nhũng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức của Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh Sơn La về phòng, chống tham nhũng gồm:

- Phòng Nghiệp vụ;

- Phòng Tổ chức hành chính.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh Sơn La về phòng, chống tham nhũng, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2008 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng BCĐTW về phòng chống tham nhũng;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các Trung tâm: Lưu trữ; Công báo;
- Lưu: VT, NC, D80b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1371/QĐ-UBND năm 2010 về kiện toàn Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.062

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250