Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1365/2006/QĐ-UBND phân công trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Số hiệu: 1365/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Thị Thanh Hà
Ngày ban hành: 06/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1365/2006/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 06 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư liên tịch Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ tại số 01/2004/TTLT/BXD-BNV ngày 16/01/2004 về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước ngành xây dựng tại địa phương; Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ; Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại công văn số 140/SXD-QLXD ngày 12/5/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy ban nhân dân tỉnh phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre như sau:

1. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật các đô thị thuộc tỉnh, bao gồm các công trình: hè, đường đô thị; cấp nước, thoát nước; rác thải đô thị; chiếu sáng; công viên cây xanh, mặt nước; nghĩa trang và bãi đỗ xe trong đô thị.

2. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình giao thông trên địa bàn (không bao gồm công trình hè, đường trong đô thị).

3. Giám đốc Sở Công nghiệp có trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình công nghiệp (không bao gồm công trình công nghiệp vật liệu xây dựng).

4. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình thủy lợi, công trình cấp nước và thoát nước không thuộc đô thị.

Nội dung trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quy định tại phần I mục 3 của Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng.

Nội dung phân loại, phân cấp công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại điều 4 và điều 5 chương II Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý toàn diện chất lượng công trình xây dựng của mình theo quy định tại các chương III, IV, V Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Nội dung trách nhiệm Chủ đầu tư trong quản lý chất lượng công trình xây dựng được quy định tại phần II Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng.

Điều 3. Các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi đã phân công tại Điều 1.

Sở Xây dựng có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp và báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn.

Các Sở: Giao thông Vận tải, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện các công việc nêu tại các điểm c, đ khoản 3.1 mục 3 phần I Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng và báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm về tình hình chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành trên địa bàn gửi Sở Xây dựng.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị và các chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp Sở Xây dựng và các Sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và báo cáo định kỳ 06 tháng, 01 năm về tình hình chất lượng công trình xây dựng theo yêu cầu gửi về Sở Xây dựng.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị; Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh; Giám đốc các Ban quản lý dự án và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng tại địa phương trái với Quyết định này đều bãi bỏ ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1365/2006/QĐ-UBND phân công trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.114

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.132.114