Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 136/QĐ-TTg năm 2013 về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 136/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 136/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ngày 12 tháng 7 năm 2011 về việc triển khai thực hiện chủ trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992;

Căn cứ Nghị quyết số 38/2012/QH13 của Quốc hội ngày 23 tháng 11 năm 2012 về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

Căn cứ vào Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục trực thuộc;
- Lưu: VT, PL (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992
(Ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ được phân công tại Nghị quyết số 38/2012/QH13 của Quốc hội, Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức lấy ý kiến về các quy định của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhằm các mục đích sau:

a) Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

b) Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức xã hội, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và các tầng lớp nhân dân đối với việc sửa đổi Hiến pháp và thi hành Hiến pháp.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức lấy ý kiến về các quy định của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của các Bộ, ngành, địa phương cần đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phải được thảo luận, lấy ý kiến với các hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân tham gia sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

b) Việc tổ chức lấy ý kiến phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai; bảo đảm tiến độ; chất lượng, thiết thực và tiết kiệm;

c) Ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phải được tập hợp đầy đủ, chính xác, khách quan, trung thực và là cơ sở để góp phần hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

d) Các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến đóng góp; không để các đối tượng xấu, thế lực thù địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

đ) Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

e) Việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phải được coi là một nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên và tập trung chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG LẤY Ý KIẾN

1. Nội dung lấy ý kiến

Nội dung lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bao gồm:

a) Lấy ý kiến về toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, gồm: Lời nói đầu; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; bộ máy nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp;

b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình tổ chức lấy ý kiến về toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung lấy ý kiến sâu về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của Bộ, ngành mình và những vấn đề mà Bộ, ngành quan tâm;

c) Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức lấy ý kiến về toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; căn cứ vào chức, năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung lấy ý kiến sâu về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi lĩnh vực hoạt động của chính quyền địa phương và những vấn đề mà địa phương quan tâm.

2. Hình thức lấy ý kiến

a) Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được đăng tải toàn văn trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Trang thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thông qua Chuyên mục tổng kết thi hành và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và các phương tiện thông tin đại chúng để cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến.

b) Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được lấy ý kiến thông qua các hình thức sau đây:

- Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm tại mục III Kế hoạch này;

- Thảo luận tại các hội nghị, hội thảo, tọa đàm;

- Thông qua cổng thông tin điện tử Chính phủ, Trang thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thông qua Chuyên mục tổng kết thi hành và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và các phương tiện thông tin đại chúng;

- Các hình thức phù hợp khác.

3. Đối tượng lấy ý kiến

Đối tượng lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 bao gồm:

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

b) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

c) Các tổ chức xã hội chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp; tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác;

d) Các doanh nghiệp;

đ) Các viện nghiên cứu, học viện, trường đại học;

e) Các cơ quan thông tấn, báo chí;

g) Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, luật sư, luật gia;

h) Các tầng lớp nhân dân.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) có trách nhiệm:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992;

- Chỉ đạo Tổ giúp việc xây dựng Dự thảo Báo cáo tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân; xây dựng Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

- Cho ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trước khi trình Chính phủ.

Thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham gia các hoạt động của Ban chỉ đạo theo Kế hoạch này và có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm triển khai nội dung lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại Kế hoạch này, gồm các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

- Phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trong toàn ngành, cơ quan mình;

- Tổ chức Hội nghị để lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành mình;

- Tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị trực thuộc, các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các doanh nghiệp về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành mình bằng các hình thức thích hợp;

- Chỉ đạo xây dựng Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và gửi đến Bộ Tư pháp để tổng hợp;

Tổ chức pháp chế thuộc Bộ, ngành có trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Tổ giúp việc giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sở Tư pháp là thường trực của Tổ giúp việc.

Tổ giúp việc có trách nhiệm triển khai thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

- Tổ chức việc phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 ở địa phương mình;

- Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tổ chức các cuộc họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh để thảo luận, tham gia ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp;

- Tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với các thành phần là đại diện Ủy ban nhân dân cùng cấp, các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân, các cơ quan tư pháp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp; đại diện một số đơn vị cấp huyện, cấp xã; một số chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ làm công tác thực tiễn và một số cử tri;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp của các sở, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc và nhân dân ở địa phương;

- Xây dựng Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

4. Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (YCCI) tổ chức lấy ý kiến của các doanh nghiệp về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp, tạo điều kiện để:

- Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTAR), Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức lấy ý kiến của các hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học, các văn nghệ sĩ thuộc lĩnh vực hoạt động về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, chuyên gia, nhà khoa học thuộc lĩnh vực hoạt động về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

- Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức lấy ý kiến của luật sư, các tổ chức, cá nhân, chuyên gia, nhà khoa học thuộc lĩnh vực hoạt động về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

- Hội Luật gia Việt Nam tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân, chuyên gia, nhà khoa học thuộc lĩnh vực hoạt động về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Các tổ chức nói trên gửi Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về Bộ Tư pháp.

6. Bộ Tư pháp có trách nhiệm làm đầu mối giúp Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, giúp Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, giúp Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ triển khai Kế hoạch của Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

- Tập hợp, tổng hợp Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Giúp Ban Chỉ đạo tập hợp ý kiến của tổ chức, cá nhân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

- Giúp Ban chỉ đạo tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm về lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

7. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và địa phương có kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức thích hợp trong quá trình tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí có trách nhiệm:

- Tuyên truyền, phổ biến những nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến;

- Mở chuyên trang, chuyên mục để phản ánh, đưa tin, đăng tải kịp thời các ý kiến đóng góp, những sáng kiến, đề xuất của nhân dân về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và tập hợp ý kiến góp ý để gửi Bộ Tư pháp.

8. Ban Cán sự Đảng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do mình phụ trách tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này.

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ THỜI HẠN GỬI BÁO CÁO

1. Các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm báo cáo Bộ Tư pháp về quá trình tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 để xem xét, giải quyết.

Các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức khi tổ chức Hội nghị, hội thảo lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thì thông báo đến thành viên Ban Chỉ đạo được phân công hướng dẫn, kiểm tra để tham dự, đồng thời thông báo về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Tư pháp) để biết.

2. Báo cáo tổng hợp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức phải dựa trên Đề cương báo cáo theo Phụ lục II của Kế hoạch này và gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 15 tháng 3 năm 2013.

Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 gửi về Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trước ngày 31 tháng 3 năm 2013.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bố trí đủ nhân lực, bảo đảm các điều kiện kinh phí và các điều kiện vật chất cần thiết phục vụ cho việc lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; căn cứ vào nhiệm vụ được giao liên quan đến việc lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại Kế hoạch này, lập dự toán kinh phí hoạt động bổ sung gửi cơ quan tài chính cùng cấp để thực hiện.

2. Để kịp thời triển khai các hoạt động phục vụ việc lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động sử dụng kinh phí đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 để tổng hợp gửi Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH VỀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI VIỆC LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992
(Ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

1

Xây dựng Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Bộ Tư pháp

Văn phòng Chính phủ

28/12/2012 - 7/1/2013

2

Tổ chức Hội nghị phổ biến về kế hoạch của Chính phủ cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, HĐND, UBND cấp tỉnh về lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Thường trực Ban Chỉ đạo

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương

8-9/1/2013

3

Tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, xây dựng Báo cáo của cơ quan, địa phương mình về kết quả đóng góp gửi về Bộ Tư pháp

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, HĐND, UBND cấp tỉnh

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương

Tháng 1- 15/3/2013

4

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương

Tháng 1- 15/3/2013

5

Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp trực tiếp của đại diện các Bộ, ngành, đại diện HĐND, UBND các tỉnh miền Bắc, các tổ chức xã hội, các viện nghiên cứu, trường đại học, các chuyên gia, nhà khoa học về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại Hà Nội

Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ

20-30/1/2013

6

Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp trực tiếp của đại diện HĐND, UBND các tỉnh miền Nam, các tổ chức xã hội, các viện nghiên cứu, trường đại học, các chuyên gia, nhà khoa học về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ

Tháng 2/2013

7

Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của đại diện HĐND, UBND các tỉnh miền Trung, các chuyên gia, nhà khoa học về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại Nghệ An

Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ

Tháng 2/2013

8

Các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cơ quan thông tấn, báo chí gửi Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến về Bộ Tư pháp

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức, cơ quan thông tấn, báo chí, Thường trực HĐND cấp tỉnh

 

Trước ngày 15/3/2013

9

Tổng hợp Báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân; xây dựng Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ

15/3/2013 - 25/3/2013

10

Ban Chỉ đạo cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ban Chỉ đạo

Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ

22/03/2013 - 25/3/2013

11

Thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Chính phủ

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp

25/03/2013 - 27/3/2013

12

Chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Bộ Tư pháp

Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ

27/3/2013 - 30/3/2013

13

Gửi Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Bộ Tư pháp

Văn phòng Chính phủ

31/3/2012

 

PHỤ LỤC II

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ, THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992
(Ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

A. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO

Báo cáo về kết quả đóng góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gồm các nội dung chính được trình bày theo bố cục sau:

I. Quá trình tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo Hiến pháp

- Công tác tổ chức lấy ý kiến.

- Các hình thức tổ chức lấy ý kiến.

- Các đối tượng được lấy ý kiến.

- Các đối tượng đóng góp ý kiến và được tổng hợp vào Báo cáo.

II. Đánh giá chung về Dự thảo Hiến pháp

Nhận xét chung về ưu điểm, nhược điểm của toàn bộ Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, gồm:

Nội dung Dự thảo đã bảo đảm cụ thể hoá các quan điểm của Đảng trong Cương lĩnh và văn kiện của đại hội Đảng khoá XI về sửa đổi Hiến pháp năm 1992, cụ thể:

+ Dự thảo Hiến pháp đã xác lập được cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

+ Dự thảo Hiến pháp đã thể hiện rõ nội dung đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng xây dựng nền hành chính thống nhất, thông suốt, trong sạch, vững mạnh; tổ chức tinh gọn và hợp lý; tăng tính dân chủ và pháp quyền trong điều hành của Chính phủ.

+ Dự thảo Hiến pháp đã xác lập cơ chế bảo đảm phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

+ Dự thảo Hiến pháp đã đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương theo hướng bảo đảm quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc quyết định và tổ chức thực hiện những chính sách trong phạm vi được phân cấp; xây dựng mô hình chính quyền địa phương có sự phân biệt về tổ chức, thẩm quyền của chính quyền ở nông thôn, đô thị, hải đảo.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo Hiến pháp đã giải quyết được những vấn đề bất cập, tồn tại của thực tiễn đặt ra trong quá trình tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992.

- Dự thảo Hiến pháp sửa đổi đã bảo đảm là đạo luật cơ bản của Nhà nước, có tính dự báo và ổn định lâu dài.

III. Ý kiến cụ thể về nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

1. Về các quy định cụ thể của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

a) Tham gia ý kiến vào toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, gồm: lời nói đầu: chương chính trị: quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân: kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; bộ máy nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp.

Trong mỗi quy định cụ thể cần đánh giá về phạm vi, ưu điểm, hạn chế của từng nội dung được sửa đổi; những nội dung tán thành, không tán thành và lý do của việc tán thành hoặc không tán thành; những nội dung cần sửa đổi, đề xuất nội dung sửa đổi cụ thể và lý do của việc sửa đổi; những nội dung cần bổ sung mới hoặc đưa ra khỏi Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

b) Tham gia ý kiến sâu về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi quản lý của Bộ, ngành và phân cấp thực hiện nhiệm vụ cụ thể của địa phương; đến chế định Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; cơ chế giám sát quyền lực của Chính phủ đối với các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, tư pháp; tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; mối quan hệ giữa Chính phủ và chính quyền địa phương; cơ chế bảo đảm và thực hiện các quyền cơ bản của nhân dân trên địa bàn.

2. Về kỹ thuật lập hiến

- Về bố cục và kết cấu, vị trí của các chương, điều, khoản của Dự thảo Hiến pháp.

- Về ngôn ngữ diễn đạt và kỹ thuật xây dựng của các quy định của Dự thảo Hiến pháp.

B. YÊU CẦU TRÌNH BÀY ĐỐI VỚI NỘI DUNG BÁO CÁO

- Báo cáo phải tập hợp và phản ánh đầy đủ, khách quan, trung thực các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Đối với mỗi nội dung của Dự thảo được góp ý thì cần chú thích cụ thể từng đối tượng góp ý.

Ví dụ: về quyền con người có ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, ý kiến của cử tri, ý kiến của cơ quan chuyên môn…

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 136/QĐ-TTg năm 2013 về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.330
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87