Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1357/QĐ-LĐTBXH năm 2009 thành lập Ban soạn thảo và tổ biên tập dự thảo chiến lược và chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1357/QĐ-LĐTBXH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 28/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1357/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP DỰ THẢO CHIẾN LƯỢC VÀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ các công văn số 2604/VPCP-KGVX ngày 22 tháng 4 năm 2009 và 3105/VPCP-KGVX ngày 14 tháng 5 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẵng giới giai đoạn 2011-2015, trình Thủ tướng Chính phủ vào quý IV năm 2010;
Căn cứ công văn cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 của các Bộ, ngành, đoàn thể;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo dự thảo Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 (sau đây gọi tắt là Ban soạn thảo) với thành phần và nhiệm vụ như sau:

1. Thành phần Ban soạn thảo, gồm:

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Thanh Hòa – Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Thư ký: Ông Phạm Ngọc Tiến – Vụ trưởng Vụ Bình Đẳng giới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Thành viên:

+ Ông Nghiêm Xuân Minh – Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ.

+ Bà Nguyễn Hoàng Oanh – Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ.

+ Ông Nguyễn Hữu Dũng – Trợ lý Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Bà Nguyễn Thị Lan Hương – Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo – Văn xã, Văn phòng Chính phủ.

+ Bà Nguyễn Thị Hồng Lê – Phó Vụ trưởng Vụ Lao động, văn hóa, xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Bà Đỗ Thị Thúy Hằng – Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính.

+ Ông Nguyễn Tuấn Hưng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Bộ Y tế.

+ Ông Bùi Hồng Quang – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Ông Đặng Thanh Sơn – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp.

+ Ông Trần Trung Thành – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Bộ Công thương.

+ Ông Hoa Hữu Vân – Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

+ Bà Nguyễn Thanh Cầm – Phó Ban, đầu mối giúp việc Đoàn chủ tịch TW Hội về công tác VSTBPN, TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

2. Ban soạn thảo có nhiệm vụ sau:

- Xây dựng dự thảo Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 theo quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ đề ra.

- Bảo đảm các nội dung của dự thảo văn bản phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; bảo đảm tính khả thi của văn bản.

Điều 2. Thành lập Tổ biên tập dự thảo Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 (sau đây gọi tắt là Tổ biên tập) với thành phần và nhiệm vụ như sau:

1. Thành phần Tổ biên tập:

- Tổ trưởng: Ông Phạm Ngọc Tiến – Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Tổ phó: Bà Vũ Ngọc Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Thành viên:

+ Ông Phạm Quang Phụng – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

+ Bà Cao Thị Thanh Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Bà Phạm Nguyên Cường – Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Bà Nguyễn Thị Bích Thúy – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu lao động nữ và giới, Viện Khoa học Lao động và Xã hội.

+ Bà Bùi Thị Hồng, Phó ban Tổ chức – Cán bộ, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

+ Bà Nguyễn Thị Diệu Hồng – Chuyên viên chính Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Bà Hà Thị Minh Đức – Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Bà Lê Thị Ngọc Anh – Chuyên viên Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ.

+ Bà Phan Thị Thanh Huyền – Chuyên viên Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ.

+ Bà Vũ Thị Hải Yến – Chuyên viên Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính.

+ Ông Nghiêm Xuân Sơn – Chuyên viên Vụ Tổ chức – Cán bộ, Bộ Y tế.

+ Bà Nguyễn Thị Vân - Chuyên viên Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Bà Vũ Thị Thanh Thủy - Chuyên viên Vụ Pháp luật – Hành chính, Bộ Tư pháp.

+ Bà Nguyễn Thị Thu Mai - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức – Cán bộ, Bộ Công thương.

+ Ông Lê Đỗ Anh, Chuyên viên Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

+ Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Chuyên viên Phòng Kế hoạch – Thống kê, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Bà Hoàng Thị Thu Huyền, Chuyên viên Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chuyên viên Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

+ Bà Trần Thị Bích Loan, Chuyên viên Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Thư ký.

2. Tổ biên tập có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu xây dựng dự thảo Chiến lược và Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới theo quy định của pháp luật hiện hành, trong đó có các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng đề cương, biên soạn và chỉnh lý dự thảo Chiến lược, Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới;

- Tổ chức các cuộc họp và các hoạt động khác của Ban soạn thảo.

Điều 3. Kinh phí xây dựng dự thảo Chiến lược và Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới do Ngân sách nhà nước cấp theo quy định hiện hành và các nguồn tài trợ khác (nếu có).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban soạn thảo và Tổ biên tập tự giải thể sau khi Chiến lược và Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới được ký ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại các Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, Vụ BĐG.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1357/QĐ-LĐTBXH năm 2009 thành lập Ban soạn thảo và tổ biên tập dự thảo chiến lược và chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.294

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184