Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 1344/QĐ-UBND Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức Đà Nẵng 2015

Số hiệu: 1344/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành: 09/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1344/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2013

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức;

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 05 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Căn cứ Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2010 của UBND thành phố ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường thuộc thành phố được cử đi đào tạo, bồi dưỡng;

Căn cứ Quyết định số 9037/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Đà Nẵng năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Lưu: VT, NC-PC.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1344/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành ph Đà Nng)

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Ngoài căn cứ các văn bản quy định, hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 còn thực hiện theo các văn bản chỉ đạo, quy định của Bộ Nội vụ, Thành ủy và UBND thành phố, bao gồm:

1. Văn bản ca Bộ Nội vụ

a) Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức;

b) Công văn số 3058/BNV-ĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ việc việc hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2015 và Công văn số 4524/BNV-ĐT ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

c) Công văn số 3782/BNV-CCVC ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng vào công chức không qua thi; trong đó, đề nghị UBND thành phố sớm có kế hoạch cử các công chức mới tuyển dụng không qua thi tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, nghiệp vụ của ngạch được bnhiệm.

2. Văn bản của Thành ủy và UBND thành phố

a) Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”; Thông báo số 292-TB/TU ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Thường trực Thành ủy về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2015 của Trường Chính trị thành phố và Thông báo số 293-TB/TU ngày 30 tháng 10 năm 2014 kết luận của Thường trực Thành ủy tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đ án Phát trin nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố;

b) Công văn số 32-CV/BCS ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố triển khai Thông báo số 296-TB/TU ngày 03 tháng 11 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy; trong đó, giao cho Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tiếp xúc với tổ chức và công dân nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ;

c) Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2010 của UBND thành phố ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cp đối với cán bộ, công chức, viên chức, công tác tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường thuộc thành phố được cử đi đào tạo, bồi dưỡng;

d) Kế hoạch số 9312/KH-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của UBND thành phố thực hiện Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 8 (khóa XI) “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và các kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của UBND thành phố;

đ) Quyết định số 9037/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015.

II. MỤC TIÊU

1. Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp và nâng cao năng lực quản lý, điều hành và thực thi công vụ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố vững mạnh, tng bước phát triển theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp.

2. Xây dựng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực công tác đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong giai đoạn đy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

III. NGUYÊN TẮC

1. Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của ngành, địa phương và của thành phố; đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi đề bạt, bổ nhiệm.

2. Đào tạo, bồi dưỡng có trọng tâm, trọng điểm, có địa chỉ sử dụng theo định hướng phát trin kinh tế - xã hội của thành phố, đảm bảo cơ cấu giới. Ưu tiên đào tạo nhân lực cho khối sự nghiệp, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục, dịch vụ.

3. Đề cao vai trò tự học, khuyến khích khả năng tự nghiên cứu của công chức, viên chức đhoàn thiện năng lực công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của mình.

IV. ĐỐI TƯỢNG CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị thuộc thành phố quản lý, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập;

2. Cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã;

3. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, xã;

4. Đối tượng theo chính sách thu hút nguồn nhân lực của thành phố;

5. Đi tượng đào tạo theo Đán Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (sau đây viết tắt là Đán 922); hợp đồng lao động trong cơ quan, đơn vị;

6. Đối tượng đào tạo theo Đán tạo nguồn cán bộ cho chức danh bí thư đảng ủy và chủ tịch UBND phường, xã trên địa bàn thành phố (sau đây viết tắt là Đán 89) đang công tác tại phường, xã;

7. Cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu;

8. Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

V. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Trong năm 2015 tổ chức 36 lớp (Phụ lục 1), bao gồm nội dung, chương trình như sau:

1. Nhóm kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ:

Đào tạo nâng cao, chuyên sâu, đào tạo sau đại học về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức.

2. Nhóm kiến thức pháp luật, lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước (14 lớp, chiếm 38,9% tổng số lớp trong năm 2015)

- Đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo Thông báo số 292-TB/TU ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Thường trực Thành ủy; trin khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản của thành phố.

3. Nhóm kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, vị trí việc làm, thực thi công vụ (20 lớp, chiếm 55,6% tổng số lớp trong năm 2015)

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về chế độ bồi dưỡng bắt buộc đối với công chức. Đây là nội dung trọng tâm trong Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015.

4. Nhóm kiến thc kỹ năng lãnh đạo, quản lý (02 lớp, chiếm 5,6% tổng số lớp trong năm 2015)

Bồi dưỡng bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương theo Quyết định số 39/QĐ-BNV ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Bộ Nội vụ và bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng theo Quyết định số 1245/QĐ-BNV ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ, chú trọng bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức đang đảm nhiệm hoặc trong diện quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý.

VI. KINH PHÍ

Căn cứ Quyết định số 9037/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015, trong đó bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 của thành phố là 12.000.000.000 (Mười hai tỷ đồng) và Công văn số 3058/BNV-ĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2015, UBND thành phố phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 như sau:

1. Kinh phí tổ chức các lớp học và trợ cấp đi học (Phụ lục 3):

a) Phân bcho khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể tổ chức các lớp học và thực hiện trợ cấp đi học cho cán bộ, công chức, viên chức: 2.400.000.000 đồng (Hai tỷ bốn trăm triệu đồng);

b) Phân bổ cho khối Chính quyền: 9.150.000.000 đồng (Chín tỷ một trăm năm mươi triệu đồng); bao gồm:

- Sở Nội vụ: 1.790.000.000 đồng (Một tỷ bảy trăm chín mươi triệu đồng); trong đó, tổ chức các lớp học theo kế hoạch: 1.760.000.000 đồng (Một tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng) và tổ chức thẩm định tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng có thời gian bồi dưỡng từ 03 (ba) ngày trở xuống: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

- Các cơ quan, đơn vị tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành: 3.279.000.000 đồng (Ba tỷ hai trăm bảy mươi chín triệu đồng);

- Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp đi học cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị: 4.081.000.000 đồng (Bốn tỷ không trăm tám mươi mốt triệu đồng).

Năm 2015, thành phố không thực hiện trợ cấp đi học đối với cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị được cử tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức. Đối với viên chức đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan có thẩm quyền quyết định cử đi học thì thực hiện trợ cấp đi học theo quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nội vụ.

2. Kinh phí hoạt động của Thường trực Hội đồng Đào tạo thành phố: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

3. Kinh phí dự phòng: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng).

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 có chất lượng, hiệu quả, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ, công chức, viên chức

a) Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 31 tháng 01 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chấn chỉnh việc đi học trong giờ hành chính của cán bộ, công chức, viên chức; rà soát, xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong cơ quan, đơn vị mình để cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự các lớp học đúng đối tượng và đảm bảo các điều kiện, tiêu chun cử đi học;

b) Theo dõi, quản lý cán bộ, công chức, viên chức được cử tham gia các lớp học chặt chẽ, nghiêm túc; xử lý nghiêm các đối tượng bỏ học, vi phạm quy định của UBND thành phố về đào tạo, bồi dưỡng;

c) Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị của mình phát huy khả năng tự học, tự đề ra mục tiêu phấn đấu và tự thiết kế chương trình nghiên cứu, học tập đhoàn thiện năng lực chuyên môn; chú trọng việc lồng ghép các lớp đào tạo, bồi dưỡng vào các chương trình, dự án tài trợ để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp học nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ, công vụ và tiết kiệm kinh phí đào tạo, bồi dưỡng từ ngân sách của thành phố;

d) Bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức sau khi đào tạo, bồi dưỡng hợp lý nhằm tạo môi trường, điều kiện để phát huy trình độ, năng lực chuyên môn;

đ) Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cử cán bộ, công chức, viên chức đi học năm sau cho Hội đồng Đào tạo thành phố (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 30 tháng 11 năm 2015 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

2. Sở Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính triển khai các nội dung về đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch này; chuyển kinh phí 146.451.000 đồng (Một trăm bốn mươi sáu triệu bốn trăm năm mươi mốt ngàn đồng) của năm 2014 sang năm 2015 và hoàn thành các thủ tục quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 theo đúng quy định;

b) Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch này; cử cán bộ, công chức, viên chức đi học theo phân cấp quản lý. Ưu tiên cử cán bộ, công chức, viên chức đang đảm nhiệm hoặc trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý và đảm bảo cơ cấu giới theo quy định;

c) Nghiên cứu, triển khai thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cho học viên tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo đúng quy định tại Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.

d) Tham mưu UBND thành phố ban hành biện pháp chế tài đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định về đào tạo, bồi dưỡng;

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Tổ chức thẩm định chương trình và tài liệu đối với các lớp học có thời gian bồi dưỡng từ 03 (ba) ngày trở xuống do các cơ quan, đơn vị đề nghị đtrình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt theo quy định;

- Nghiên cứu cơ chế đánh giá kết quả tự nghiên cứu của cán bộ, công chức, viên chức đ tham mưu UBND thành phố có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với những nghiên cứu thực sự có chất lượng, hiệu quả.

- Theo dõi, quản lý các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch này, nhất là các lớp bồi dưỡng ngắn ngày.

e) Cải tiến, đi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng phù hợp thực tiễn; ưu tiên mời giảng viên, báo cáo viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố, có kinh nghiệm thực tiễn tham gia giảng dạy đảm bảo chất lượng.

3. Sở Tài chính

a) Đôn đốc các cơ quan, đơn vị cung cấp hồ sơ, chứng từ để thực hiện hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán kinh phí thực hiện đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 theo đúng quy định;

b) Phân bổ kinh phí trực tiếp cho các cơ quan, đơn vị tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch này;

c) Trên cơ sở quyết định cử đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan có thm quyền cử đi học, tổ chức thẩm định và cấp kinh phí trợ cấp đi học cho các cơ quan, đơn vị đề nghị kịp thời, đúng quy định;

d) Tham mưu UBND thành phố về quy định, hướng dẫn sử dụng kinh phí của đơn vị sự nghiệp công lập khi cử viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nội vụ.

4. Cơ quan, đơn vị được cấp kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành (Phụ lục 2)

a) Xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng theo Kế hoạch này; trong đó, thực hiện kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

b) Xây dựng nội dung chương trình, biên soạn tài liệu đối với từng lớp học có thời gian bồi dưỡng từ 03 (ba) ngày trở xuống, gửi Sở Nội vụ thẩm định đtrình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt theo quy định trước khi tổ chức lớp học;

c) Triển khai tổ chức các lớp bồi dưỡng theo Kế hoạch này, chú trọng đến việc mời giảng viên, báo cáo viên tham gia giảng dạy các lớp học đảm bảo chất lượng, hiệu quả; thực hiện các thủ tục thanh quyết toán kinh phí sau khi tổ chức các lớp bồi dưỡng kịp thời, đúng quy định.

d) Báo cáo về kết quả tổ chức các lớp bồi dưỡng và các nội dung liên quan cho Hội đồng Đào tạo thành phố (thông qua Sở Nội vụ); báo cáo tình hình sử dụng kinh phí cho Sở Tài chính trước ngày 30 tháng 11 năm 2015 đ tng họp báo cáo UBND thành phố./.

 

PHỤ LỤC 1

CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2015 DO BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦY VÀ SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC
(Ban hành kèm theo Quyết định
s 1344/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành ph Đà Nng)

STT

Tên lớp học

Đối tượng cử đi học

Số lớp

Số người

Kinh phí (triệu đồng)

Ghi chú

A.

Các lớp do Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức

05

360

 

 

-

Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (theo Thông báo số 292-TB/TU ngày 30/10/2014 của Thường trực Thành ủy)

CBCCVC các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn th

05

360

Kinh phí cấp cho Trường Chính trị

 

B.

Các lớp do Sở Nội vụ tổ chức

31

2.407

1.760

 

I.

Nhóm kiến thức lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, pháp luật

09

696

790

 

1.

Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính (theo Thông báo số 292-TB/TU ngày 30/10/2014 của Thường trực Thành ủy)

CBCCVC các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Chính quyền, Mặt trận, đoàn th, hội

01

72

110

 

2.

Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên (theo Thông báo số 292-TB/TU ngày 30/10/2014 của Thường trực Thành ủy)

- CBCCVC các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, hội; CBCC phường, xã;

- Đối tượng thu hút, đào tạo theo Đán 922 và Đề án 89

05

360

450

 

- CCVC các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương

01

72

90

 

- CCVC các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

01

72

90

 

3.

Trin khai Luật Tchức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn luật

Công chức Phòng Nội vụ quận, huyện và CBCC phường, xã

01

120

50

 

II.

Nhóm kiến thc, kỹ năng nghiệp vụ, vị trí việc làm, thực thi công vụ

20

1.551

860

 

1.

Bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế (theo Công văn s 3058/BNV-ĐT ngày 07/8/2014 của Bộ Nội vụ)

CCVC các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố

01

100

60

 

2.

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên (theo Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 tại thành phố)

Công chức phụ trách công tác thanh niên của các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện

01

75

50

 

3.

Bồi dưỡng nghiệp vụ triển khai tổ chức hoạt động hè

Thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động hè quận, huyện, phường, xã

01

150

70

 

4.

Bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính về lĩnh vực quản lý đất đai (theo Kế hoạch số 7087/KH-UBND ngày 07/10/2014 của UBND thành phố thực hiện Chỉ thị s36-CT/TU ngày 30/7/2014 của Thành ủy)

Công chức UBND quận, huyện, phường, xã và các sở có liên quan

01

70

40

 

5.

Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp ứng xử (theo Thông báo số 296-TB/TU ngày 03/11/2014 của Thường trực Thành ủy và Công văn số 32-CV/BCS ngày 26/11/2014 của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố; Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Thành ủy)

CCVC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và phường, xã

01

70

40

 

6.

Tập huấn lập hồ sơ công việc về nhân sự

Những người làm tổ chức nhân sự của các cơ quan, đơn vị

02

200

100

 

7.

Tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản và lập hồ sơ công việc (theo Công văn số 3782/BNV-CCVC ngày 15/9/2014 của Bộ Nội vụ)

Công chức mới tuyển dụng vào các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện

01

100

60

 

8.

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho tổ trưởng tdân phố, trưởng thôn (theo Chỉ thị s21-CT/TU ngày 30/10/2012 của Thành ủy)

Ttrưởng t dân ph, trưởng thôn mới đảm nhận công tác lần đầu, chưa qua bồi dưỡng

05

250

140

 

9.

Bi dưỡng nghiệp vụ nội vụ phường, xã

CC Văn phòng - Thng kê phường, xã

01

56

40

 

10.

Bồi dưỡng nghiệp vụ vtổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng CCVC (trin khai Quyết định thay thế Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của UBND thành phố)

CCVC phụ trách công tác nhân sự các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố

01

100

60

 

11.

Bi dưỡng nghiệp vụ vcông tác hội

Công chức phụ trách công tác hội tại sở, UBND quận, huyện và các hi

01

50

40

 

12.

Tchức ôn tập và tập huấn nghiệp vụ thi tuyển công chức hành chính năm 2015

Những người đăng ký dự thi tuyển công chức hành chính

02

250

80

 

13.

Tập hun nghiệp vụ thi tuyn công chức hành chính

Thành viên Hội đng thi tuyển và công chức tham gia các bộ phận phục vụ thi

01

40

40

 

14.

Tập huấn nghiệp vụ công tác giám sát việc thi tuyn, xét tuyn viên chức (theo Quyết định s8138/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 của Chủ tịch UBND thành phố)

Thành viên Ban Giám sát thi tuyển, xét tuyển viên chức và công chức có liên quan

01

40

40

 

III.

Nhóm kiến thức kỹ năng lãnh đạo, quản lý

02

160

110

 

1.

Bi dưỡng kỹ năng cho CCVC lãnh đạo, quản lý cấp phòng (theo Quyết định số 1245/QĐ-BNV ngày 29/11/2012 của Bộ Nội vụ)

CBCCVC lãnh đạo cấp phòng và tương đương các cơ quan, đơn vị

01

80

50

 

2.

Bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương (theo Quyết định số 39/QĐ-BNV ngày 15/01/2014 của Bộ Nội vụ)

CBCC lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương các cơ quan, đơn vị

01

80

60

 

Tng cộng (A+B):

36

2.767

1.760

 

 

PHỤ LỤC 2

CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định s 1344/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành ph Đà Nng)

Số TT

Tên lớp học

Số lớp

Số người

Kinh phí (triệu đồng)

Ghi chú

1.

S Giáo dục và Đào to

01

20

200

 

-

Bồi dưỡng dự nguồn hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn thành phố (theo Kế hoạch số 5781/KH-UBND ngày 05/7/2014 của UBND thành phố)

01

20

200

 

2.

S Tư pháp

06

568

102

 

-

Tập huấn nghiệp vụ trợ giúp viên pháp lý

01

100

20

 

-

Tập huấn kỹ năng kim tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

01

50

11

 

-

Tập huấn nghiệp vụ về công tác văn bản

01

150

15

 

-

Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

02

168

32

 

-

Tập huấn chuyên sâu về Luật xử phạt vi phạm hành chính

01

100

24

 

3.

SVăn hóa, Thể thao và Du lịch

11

690

560

 

-

Bồi dưỡng kỹ năng thực hiện và nâng cao hiệu quả phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị (theo Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy)

01

70

50

 

-

Bồi dưỡng kỹ năng phát triển sản phm văn hóa, khai thác, phát huy tiềm năng và giá trị văn hóa đặc sắc của thành phố (theo Kế hoạch số 8071/KH-UBND ngày 11/9/2014 của UBND thành phố)

01

50

50

 

-

Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về văn hóa (theo Thông báo số 193-TB/TU ngày 17/02/2014 về kết luận của Bí thư Thành ủy và Kế hoạch số 5216/KH-UBND ngày 18/6/2014 của UBND thành phố)

01

80

100

 

-

Bồi dưỡng phương pháp tổ chức hoạt động nghiệp vụ tại thiết chế văn hóa phường, xã (theo Thông báo số 193-TB/TU ngày 17/02/2014 về kết luận của Bí thư Thành ủy và Kế hoạch số 5216/KH-UBND ngày 18/6/2014 của UBND thành phố)

01

70

50

 

-

Bồi dưỡng kỹ năng nâng cao chất lượng dịch vụ trong các cơ sở lưu trú du lịch (theo Quyết định số 6369/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND thành ph)

01

50

30

 

-

Bồi dưỡng kỹ năng quản lý điều hành trong hoạt động lữ hành và tổ chức sự kiện (theo Quyết định số 6369/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND thành phố)

01

50

40

 

-

Bồi dưỡng kỹ năng và phương pháp khảo sát, định hướng khai thác thị trường khách du lịch (theo Quyết định số 6369/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND thành phố)

01

40

50

 

-

Hô hát các làn điệu dân ca khu V (theo Thông báo số 193-TB/TU ngày 17/02/2014 về kết luận của Bí thư Thành ủy và Kế hoạch so 5216/KH-UBND ngày 18/6/2014 của UBND thành phố)

01

70

60

 

-

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực th thao qun chúng và ththao thành tích cao

01

70

40

 

-

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sư phạm thể dục thể thao

01

70

50

 

-

Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ y học thể thao

01

70

40

 

4.

SNgoại vụ

03

230

102

 

-

Bồi dưỡng kiến thức đối ngoại

01

100

45

 

-

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác lãnh sự

01

100

14

 

-

Biên phiên dịch tiếng Anh

01

30

43

 

5.

Trng tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

06

170

770

 

-

Tổ chức luyện thi IELTS (theo Kế hoạch số 5781/KH-UBND ngày 05/7/2014 của UBND thành phố)

02

20

600

 

-

Quản lý tài chính tại các bệnh viện và cơ sở y tế công (theo Kế hoạch số 5781/KH-UBND ngày 05/7/2014 của UBND thành phố)

02

70

70

 

-

Kỹ năng quản lý, lãnh đạo dành cho học viên Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (theo Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 của UBND thành phố)

02

80

100

 

6.

Sở Y tế

44

1.569

920

 

a)

Trung tâm Đào tạo và Bi dưỡng cán bộ y tế

17

730

610

 

-

Tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ cho y tế cơ sở phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe tuyến xã, phưng (theo Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 tại thành phố)

02

160

70

 

-

Dinh dưỡng lâm sàng dành cho bác sĩ, điều dưỡng các bệnh viện và trung tâm y tế quận, huyện

01

150

140

 

-

Nguyên tắc và thực hành an toàn sinh học trong phòng Xét nghiệm dành cho bác sĩ, kỹ thuật viên các bệnh viện và trung tâm y tế quận, huyện

04

120

70

 

-

Bi dưỡng nâng cao năng lực điều dưỡng dành cho điều dưỡng các bệnh viện và trung tâm y tế quận, huyện

06

180

150

 

-

Cấp cứu cơ bản dành cho cán bộ y tế tuyến phường, xã và quận, huyện

04

120

180

 

b)

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

27

839

310

 

-

Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế thành phố, quận, huyện (theo chương tnh mục tiêu quốc gia)

01

33

11

 

-

Bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ dân số - kế hoạch hóa gia đình phường, xã (theo chương trình mục tiêu quốc gia)

01

56

22

 

-

Bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dân số - sức khỏe cộng đồng dành cho cộng tác viên cũ (theo chương trình mục tiêu quốc gia)

10

300

56

 

-

Bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dân số - sức khỏe cộng đồng dành cho cộng tác viên mới (theo chương trình mục tiêu quốc gia)

15

450

221

 

7.

S Công Thương

01

100

31

 

-

Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra ngành Công Thương

01

100

31

 

8.

SThông tin và Truyền thông

08

570

254

 

-

Tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về Internet, trò chơi điện tử

01

100

30

 

-

Tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước v cáp thông tin, trạm thu phát sóng di động, mạng đô thị thành phố

01

100

30

 

-

Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất bản, in, phát hành

01

70

40

 

-

Bồi dưỡng kiến thức về an ninh thông tin hệ thống

01

10

20

 

-

Tập huấn về quy chế phát ngôn

01

80

40

 

-

Tập hun vthông tin điện tử

01

70

20

 

-

Tập huấn nghiệp vụ về biên soạn chương trình phát thanh

01

70

37

 

-

Bồi dưỡng nghiệp vụ viết tin, bài phản ánh; phát hiện khai thác đề tài: khai thác đề tài từ tư liệu

01

70

37

 

9.

Liên minh Hp tác xã thành phố

06

270

200

 

-

Bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã

03

150

100

 

-

Bồi dưỡng kiến thức về tín dụng nông thôn, vệ sinh môi trường nông thôn

03

120

100

 

10.

Ban Tôn giáo (SNội vụ)

02

350

140

 

-

Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tôn giáo, dân tộc

01

200

70

 

-

Phbiến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo, dân tộc

01

150

70

 

Tổng cộng

88

4.537

3.279

 

 

PHỤ LỤC 3

KINH PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định s 1344/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành ph Đà Nng)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT

Cơ quan, đơn vị thc hin

Nội dung phân bổ

Số tiền

I.

Tchức lớp học và trợ cp đi học

11.550

1.

Khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể (Ban Tổ chức Thành ủy)

Tổ chức các lớp học và thực hiện trợ cấp đi học cho cán bộ, công chức, viên chức

2.400

2.

Khối Chính quyền

 

9.150

a)

Sở Nội vụ

Tổ chức các lớp theo Kế hoạch (theo Phụ lục 6)

1.760

Tổ chức thẩm định tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng có thời gian bồi dưỡng từ 03 ngày trở xuống để trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt

30

b)

Các cơ quan, đơn vị

Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành (theo Phụ lục 7)

3.279

c)

Các cơ quan, đơn vị

Thực hiện trợ cấp đi học cho cán bộ, công chức, viên chức

4.081

III.

Hoạt động và quản lý của Hội đồng Đào tạo thành phố

50

IV.

Dự phòng

400

Tổng cộng (I+II+III+IV)

12.000

(Bng chữ: Mười hai tỷ đng)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1344/QĐ-UBND ngày 09/03/2015 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức thành phố Đà Nẵng năm 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


947

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!