Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1344/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin Truyền thông Hà Giang

Số hiệu: 1344/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 27/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1344/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 27 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÀ GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật T chúc Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sa đi, bổ sung một số điều của của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết qu thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-BTTTT ngày 05/01/2017 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số: 26/TTr-STTTT ngày 10 tháng 7 năm 2017 và Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tnh Hà Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường tr
c HĐND tỉnh;
- Chủ tịch; các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Chánh Văn phòng; các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm hành chính công t
nh;
- C
ng thông tin điện tử của tnh;
- Vnptioffice;
- Lưu: VT; K
TTH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÀ GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Ch tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

PHN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Báo chí

1

Thay đi nội dung ghi trong giấy phép xuất bn bản tin

2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoc thay thế thuc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế (2)

Lĩnh vực: Báo chí

1

T-HGI-117628-TT

Cấp giấy phép xuất bản bản tin

- Luật Báo chí năm 2016;

- Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện t, xuất bản thêm ấn phm, mở chuyên trang của báo điện t, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bn đặc san.

PHN II.

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

* Lĩnh vực: Báo chí

1. Thủ tục: Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin

a) Trình t thực hiện:

- Nhận và trkết qutại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Giang, địa ch: số 519 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tnh Hà Giang; Qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (dichvucong.hagiang.gov.vn).

- Kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Ghi phiếu biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu: Trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung.

- Thời gian nhận, trả hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 theo giờ hành chính (trừ các ngày Lễ, Tết)

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Trung tâm hành chính công tnh Hà Giang, địa ch: số 519 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tnh Hà Giang;

Qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, theo địa chhệ thống dịch vụ hành chính công tỉnh Hà Giang: dichvucong.hagiang.gov.vn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thay đổi của cơ quan, tổ chức;

- Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin (đối vi trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm xuất bản bn tin);

- Mu trình bày tên gọi của bản tin và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với trường hợp thay đổi tên gọi bản tin thhiện bằng tiếng nước ngoài).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày ktừ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Cơ quan hoặc người có thm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

g) Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.

h) Lệ phí: Chưa quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016;

- Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bn đặc san.

Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của S Thông tin và Truyền thông

* Lĩnh vực: Báo chí

1. Thủ tục: cấp giấy phép xuất bn bản tin

a) Trình tự thực hiện:

- Nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Giang, địa chỉ: số 519 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tnh Hà Giang; Qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (dichvucong.hagiang.gov.vn).

- Kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hp hồ sơ đầy đủ: Ghi phiếu biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu: Trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung.

- Thời gian nhận hồ sơ:

Từ thứ 2 đến thứ 6 theo giờ hành chính (trừ các ngày Lễ, Tết).

- Trong thời gian: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản bản tin.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Trung tâm hành chính công tnh Hà Giang, địa chỉ: Số 519 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phHà Giang, tỉnh Hà Giang;

Qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo địa chỉ hệ thống dịch vụ hành chính công tnh Hà Giang: dichvucong.hagiang.gov.vn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bn bn tin;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đi chiếu quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương;

- Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bn tin;

- Mu trình bày tên gọi của bản tin.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày ktừ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định.

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

g) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép xuất bản bản tin.

h) Lệ phí: Chưa quy định.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin (Mu số 07 - ban hành kèm theo Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Điều kiện cấp giấy phép xuất bn bản tin gồm:

a) Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin;

b) Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bn bản tin;

c) Xác định rõ tên bn tin, mục đích xuất bn và nội dung thông tin, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành, ngôn ngữ thể hiện, kỳ hạn xuất bản, khuôn kh, s trang, s lượng, nơi in;

d) Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bn bn tin.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật báo chí ngày 05/4/2016;

- Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cp giy phép hoạt động báo in và báo điện t, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bn bản tin, xuất bản đặc san.

“Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế”

 

Mu số 07


CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bn Bản tin: ............................

- Địa chỉ: ............................................................................................................................

- Điện thoại: …………………………Fax: ..........................................................................

- Quyết định/Giấy phép thành lập/Giấy chng nhận đăng ký doanh nghiệp/Các giấy tờ khác ……………………….. Cấp ngày: ...........................................................................................................................................

- Cơ quan cấp: .................................................................................................................

2. Người chịu trách nhiệm xuất bản Bản tin:

- Họ và tên: ………….Sinh ngày: ……………..Quốc tịch: .................................................

- Chức danh: .....................................................................................................................

- Số CMND (hoặc Hộ chiếu) s: …………….Nơi cấp: .......................................................

- Địa chỉ liên lạc: .................................................................................................................

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ....................................................................................

3. Tên gọi của Bản tin: ....................................................................................................

4. Mục đích xuất bản: ......................................................................................................

5. Nội dung thông tin: .....................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

6. Đối tượng phục vụ:......................................................................................................

7. Phạm vi phát hành:......................................................................................................

8. Thể thức xuất bản:

- Kỳ hạn xuất bn: .............................................................................................................

- Khuôn khổ: ......................................................................................................................

- Số trang: ..........................................................................................................................

- Số lượng: .........................................................................................................................

- Ngôn ngữ thhiện:..........................................................................................................

9. Nơi in: ...........................................................................................................................

10. Địa điểm xuất bản Bản tin: .......................................................................................

- Địa chỉ: ............................................................................................................................

- Điện thoại: ………………………..Fax: .............................................................................

Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản Bản tin cam kết những điều trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

……, ngày... tháng... năm 20...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, T CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1344/QĐ-UBND ngày 27/07/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


776

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!