Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1329/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Trần Xuân Lộc
Ngày ban hành: 30/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1329/QĐ-UBND

Phủ Lý, ngày 30 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 2010 – 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Thực hiện Kế hoạch số 435/KH-BCĐXDNTM ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Theo Quyết đính số 933/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2020 (sau đây gọi tắt là Văn phòng điều phối Chương trình), gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông: Trần Anh Tuấn - Chi cục Trưởng Chi cục PTNT - Chánh Văn phòng;

2. Ông: Phan Văn Đình - Chi cục phó Chi cục PTNT - Phó Chánh Văn phòng;

3. Ông: Trần Đăng Chiến - Trưởng Phòng Nông nghiệp - VP UBND tỉnh;

4. Ông: Nguyễn Văn Chiều - Trưởng phòng nông lâm - Sở Kế hoạch và Đầu tư;

5. Ông: Trần Ngọc Bối - Phó Trưởng phòng TC - KH - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

6. Ông: Đặng Phan Sơn - Chánh VP Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

7. Ông: Nguyễn Hải Đăng - Cán bộ - Chi cục Phát triển nông thôn;

8. Ông: Nguyễn Duy Hồng - Cán bộ - Chi cục Phát triển nông thôn.

Điều 2. Văn phòng điều phối Chương trình thay thế tổ công tác chuyên môn giúp việc theo Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh, có nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh, chuẩn bị nội dung, chương trình của hội nghị, hội thảo và các báo cáo theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương;

- Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình, kế hoạch phối hợp, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương tham gia thực hiện chương trình;

- Tổng hợp báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện Chương trình và kiến nghị những vấn đề mới phát sinh;

- Lập dự toán, kinh phí phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và Văn phòng điều phối trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và thực hiện. Các thành viên Văn phòng điều phối Chương trình làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng chế độ thù lao từ ngân sách nhà nước theo chế độ hiện hành;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo giao.

Điều 3. Văn phòng điều phối đặt tại Chi cục Phát triển nông thôn, được sử dụng con dấu của Chi cục Phát triển nông thôn để giao dịch và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Văn phòng điều phối Chương trình do ngân sách Nhà nước đảm bảo theo quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Xuân Lộc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1329/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.387

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.116.201
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!