Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1322/QĐ-TCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 30/08/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1322/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA “PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, NGÀNH THUẾ VIỆT NAM QUYẾT TÂM THI ĐUA LÀM THEO LỜI BÁC HỒ DẠY “THU THUẾ PHẢI THU ĐƯỢC LÒNG DÂN”, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH TOÀN DIỆN CÁC NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2025 ĐỂ LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 80 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THUẾ VIỆT NAM (10/9/1945 - 10/9/2025)”

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005, năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg ngày 30/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTG ngày 15/9/2018;

Căn cứ Chỉ thị số 03-CT/BCSĐ ngày 03/7/2023 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ VI;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai phát động Phong trào thi đua “Phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, ngành Thuế Việt Nam quyết tâm thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy “Thu thuế phải thu được lòng dân”, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 để lập thành tích Chào mừng 80 năm Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2025)”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Bộ Tài chính (Vụ TCCB);
- Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Thuế;
- Công đoàn Cơ quan Tổng cục Thuế;
- Đoàn thanh niên Cơ quan Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TCCB.

Q. TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA “PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT, KỶ CƯƠNG, ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, NGÀNH THUẾ VIỆT NAM QUYẾT TÂM THI ĐUA LÀM THEO LỜI BÁC HỒ DẠY “THU THUẾ PHẢI THU ĐƯỢC LÒNG DÂN”, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH TOÀN DIỆN CÁC NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2025 ĐỂ LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 80 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THUẾ VIỆT NAM (10/9/1945 - 10/9/2025)”
(Kèm theo Quyết định số 1322/QĐ-TCT ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Tổng cục Thuế)

Ngày 03/7/2023, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/BCSĐ về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ VI (28/8/1945 - 28/8/2025), theo đó: Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính yêu cầu cấp ủy, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính tập trung triển khai hiệu quả các nội dung, phát huy được vai trò, trách nhiệm của đơn vị trong việc khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành Tài chính, tạo phong trào thi đua lập thành tích sôi nổi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, khẳng định vị trí quan trọng của ngành Tài chính trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Trên cơ sở triển khai thực hiện tốt những giải pháp đề ra, cùng với sự đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ công chức, người lao động toàn hệ thống thuế, trong những năm qua, ngành Thuế đã đạt được những kết quả đáng kể trong công tác thu ngân sách nhà nước. Để tiếp tục phát huy truyền thống của ngành Thuế và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945-10/9/2025), đây là mốc dấu trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của đất nước, cũng như gắn liền với việc xây dựng và phát triển của ngành Thuế Việt Nam.

Đồng thời, nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò, trách nhiệm của đơn vị trong việc khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành Thuế Việt Nam, tạo phong trào thi đua lập thành tích sôi nổi để thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ trong công tác thu ngân sách của toàn ngành, lập thành tích chào mừng hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945-10/9/2025), Tổng cục Thuế phát động Phong trào thi đua trong toàn ngành với chủ đề: “Phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, ngành Thuế Việt Nam quyết tâm thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy: “Thu thuế phải thu được lòng dân”, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 để lập thành tích Chào mừng 80 năm Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945-10/9/2025).”, cụ thể như sau:

I. Thời gian triển khai thực hiện: Từ năm 2023 đến hết năm 2025.

II. Đối tượng thi đua:

Tập thể, cá nhân thuộc các Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Vụ, Cục và tương đương trực thuộc Tổng cục Thuế có nhiều công lao, đóng góp, thành tích trong Phong trào thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy “Thu thuế phải thu được lòng dân”, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

III. Mục tiêu thi đua:

1. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 để lập thành tích Chào mừng 80 năm Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2025), góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Thuế lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, đưa ra các giải pháp đảm bảo tính khả thi, nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu và quán triệt lời dặn của Bác “Thu thuế phải thu được lòng dân” tới từng cán bộ công chức Thuế.

2. Phong trào thi đua “Phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, ngành Thuế Việt Nam quyết tâm thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy “Thu thuế phải thu được lòng dân”, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 để lập thành tích Chào mừng 80 năm Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam” được xác định là một trong những phong trào thi đua trọng tâm, xuyên suốt giai đoạn 2021-2025 của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế; gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

3. Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế, góp phần cùng Bộ Tài chính, cơ quan, đơn vị địa phương trong cả nước hoàn thành các nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước giao.

4. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi đơn vị và cá nhân trong triển khai thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua, đạt hiệu quả thiết thực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của từng đơn vị.

5. Tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, phát động hưởng ứng và tổ chức phong trào thi đua chặt chẽ, sáng tạo, hiệu quả; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua; định kỳ sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay; các mô hình, cách làm sáng tạo trong phong trào thi đua.

IV. Nội dung thi đua và giải pháp thực hiện

1. Quán triệt quan điểm đây là đạt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn ngành Thuế Việt Nam nhằm tuyên truyền về truyền thống lịch sử của ngành Thuế; đảm bảo thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ thu ngân sách nhưng đảm bảo theo đúng lời dạy của Bác Hồ: “Thu thuế phải thu được lòng dân”.

2. Các đơn vị trong toàn ngành thực hiện tuyên truyền đến từng công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nhận thức được phong trào thi đua là cơ hội thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đi trước; khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành Thuế.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ công bố Hóa đơn điện tử, cụ thể: “Trong nền kinh tế số ngày nay, thu được lòng dân mới thu được thuế. Chính vì vậy, việc triển khai hóa đơn điện tử, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, giảm tối đa tất cả chi phí cho người nộp thuế, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ chính là thu lòng dân để thu thuế”.

Vì vậy, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ tra cứu, đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử cho người nộp thuế là cá nhân. Đảm bảo hạ tầng CNTT để vận hành hệ thống hóa đơn điện tử được thông suốt 24/7, phục vụ tốt nhất hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tiếp tục đề xuất hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, Cổng thông tin điện tử để kết nối, lưu trữ thông tin và hỗ trợ người nộp thuế theo hình thức điện tử; xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý rủi ro đối với thương mại điện tử.

4. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực thuế nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hướng tới cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia như: triển khai việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tăng cường ứng dụng CNTT hiện đại hóa hệ thống thuế; triển khai thực hiện tích hợp việc cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 và Chương trình hành động triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025 đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

5. Nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, tăng cường kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế. Tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, đảm bảo việc hoàn thuế chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Chú trọng việc quản lý rủi ro trong phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế và lựa chọn doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các giải pháp khác để hỗ trợ người nộp thuế.

6. Tập trung triển khai các giải pháp, chính sách về gia hạn, miễn, giảm thuế, tiền thuê đất thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; hỗ trợ người nộp thuế nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế, nuôi dưỡng, tạo nguồn thu cho NSNN. Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về quản lý thuế và chính sách thuế, mở rộng cơ sở thuế, đảm bảo minh bạch, công bằng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý thuế.

7. Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, đánh giá, phân tích, báo cáo kịp thời kết quả thu. Qua đó, xác định các lĩnh vực, sắc thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả.

8. Triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, tập trung thực hiện thanh tra, kiểm tra các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế. Công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định, quy trình thanh tra, kiểm tra thuế. Tăng cường giao dịch điện tử trong thanh tra, kiểm tra thuế thông qua việc triển khai và đẩy mạnh trao đổi thông tin, dữ liệu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Tăng cường công tác kiểm tra tại trụ sở Cơ quan thuế theo phương thức quản lý rủi ro để tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

9. Điện tử hóa các thủ tục ban hành thông báo nợ, phân công, phân loại nợ, phân loại đầy đủ, chính xác, kịp thời và xử lý phù hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN trên toàn quốc.

10. Triển khai đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thuế năm 2023 và những năm tiếp theo, trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu theo chức năng quản lý thuế, các ngạch công chức chuyên ngành thuế, các kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý và tổ chức thực thi công vụ. Tăng cường hình thức đào tạo trực tuyến. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Quán triệt công chức chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm trong thực thi công vụ.

11. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính trong xây dựng pháp luật, thực thi công vụ, chi tiêu nội ngành. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách, đảm bảo kỷ cương tài chính nội ngành. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, tập trung kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra việc thực thi công vụ của công chức thuế.

12. Thực hiện khen thưởng, biểu dương kịp thời đối với những tập thể, cá nhân xuất sắc những gương điển hình tiên tiến trong ngành. Thực hiện phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành, quyết tâm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ công tác thuế được giao.

V. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các Cục, Vụ, đơn vị và các Cục Thuế có trách nhiệm:

- Phối hợp với cấp ủy Đảng cùng cấp và các đoàn thể quần chúng phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính nội dung Chỉ thị số 03-CT/BCSĐ ngày 03/7/2023 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, nội dung của đợt thi đua này và các văn bản có liên quan. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; triển khai các giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2023, 2024 và phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Đồng thời có các giải pháp đảm bảo tính khả thi, nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu và quán triệt lời dặn của Bác tới từng cán bộ công chức Thuế

- Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; quán triệt sâu sắc lời dặn của Bác tới “Thu thuế phải thu được lòng dân”, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; động viên khen thưởng kịp thời những gương điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

- Căn cứ Kế hoạch này và trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các Vụ, đơn vị và tương đương thuộc cơ quan Tổng cục tổ chức và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ và Kế hoạch phát động thi đua của Tổng cục Thuế; chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, tránh phô trương hình thức, lãng phí, sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm và hiệu quả nhất; đồng thời tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá từng phong trào thi đua để khen thưởng và đề nghị khen thưởng năm 2024 và năm 2025

- Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao hàng năm, giai đoạn 2021 - 2025; triển khai thực hiện Phong trào thi đua hiệu quả tại đơn vị, đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong Phong trào thi đua.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, kết quả tổ chức thực hiện Phong trào thi đua (kết hợp với nội dung và báo cáo kết quả kiểm tra, tự kiểm tra về công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị) gửi báo cáo về Tổng cục Thuế qua Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 30/11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Bộ.

2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phân công rõ trách nhiệm của các thành viên trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua ở các cấp; lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua là tiêu chí, nội dung quan trọng khi đánh giá, bình xét thi đua cho các đơn vị cấp dưới.

3. Cục Kiểm tra nội bộ; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng chống tham nhũng: Thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai việc xử lý vi phạm về thực thi công vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đối với các hành vi nhũng nhiễu, phiền hà người nộp thuế; báo cáo công tác phòng chống tham nhũng...

4. Văn phòng Tổng cục Thuế, Tạp chí Thuế và Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền phong trào thi đua “Phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, ngành Thuế Việt Nam quyết tâm thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy “Thu thuế phải thu được lòng dân”, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 để lập thành tích Chào mừng 80 năm Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam” tạo sức lan tỏa trong hệ thống ngành Thuế.

5. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính, tham mưu, trình Lãnh đạo Tổng cục hướng dẫn các đơn vị khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; tổng hợp, tham mưu trình Lãnh đạo Tổng cục xét khen thưởng theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đề nghị các đơn vị gửi về Tổng cục Thuế (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, báo cáo Tổng cục trưởng xem xét, quyết định.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục tổ chức thực hiện kế hoạch này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1322/QĐ-TCT ngày 30/08/2023 về Kế hoạch triển khai phát động Phong trào thi đua Phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, ngành Thuế Việt Nam quyết tâm thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy "Thu thuế phải thu được lòng dân, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 để lập thành tích Chào mừng 80 năm Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945-10/9/2025)" do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.164

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!