Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1318/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ được tái cấu trúc đối với 23 thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Số hiệu: 1318/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 09/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1318/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 09 tháng 04 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC ĐỐI VỚI 23 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG LIÊN THÔNG CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ được tái cấu trúc đối với 23 thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thiết lập lại quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NV, TTTT;
- LĐVP UBND tỉnh;
- VNPT Bình Định;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC ĐỐI VỚI 23 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1318/QĐ-UBND ngày 09 tháng 04 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (12 THỦ TỤC)

STT

STT của quy trình nội bộ giải quyết TTHC tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 07/10/2019

(1)
Tên thủ tục hành chính

(2)
Thời gian giải quyết (giờ làm việc)

(3) Trình tự các bước thực hiện

(3A)
Bước 1: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

(3B)
Bước 2: Ký duyệt hồ sơ

(3C)
Bước 3: Chuyển trả kết quả giải quyết hồ sơ

(4)
TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

1

17

Cấp Bản sao từ sổ gốc

Trong ngày làm việc

(Nếu tiếp nhận yêu cầu của tổ chức, cá nhân sau 15 giờ cùng ngày thì phải giải quyết và trả kết quả trước 11h00’ của ngày làm việc tiếp theo).

Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và trình Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký duyệt hồ sơ: Trong ngày làm việc.

Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả đến Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện: Trong ngày làm việc.

Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện thủ tục hoàn tất hồ sơ theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân: Trong ngày làm việc.

Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 17/10/2018

2

18

Chứng thực Bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trong ngày làm việc

(Nếu tiếp nhận yêu cầu của tổ chức, cá nhân sau 15 giờ cùng ngày thì phải giải quyết và trả kết quả trước 11h00 của ngày làm việc tiếp theo).

Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và trình Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký duyệt hồ sơ: Trong ngày làm việc.

Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả đến Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện: Trong ngày làm việc.

Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện thủ tục hoàn tất hồ sơ theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân: Trong ngày làm việc.

Quyết định số 3567/QĐ- UBND ngày 17/10/2018

Trường hợp phức tạp: 02 ngày (16 giờ làm việc) hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và trình Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký duyệt hồ sơ: 08 giờ làm việc.

Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả đến Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện: 06 giờ làm việc.

Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện thủ tục hoàn tất hồ sơ theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân: 02 giờ làm việc.

3

19

Chứng thực Bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Trong ngày làm việc

(Nếu tiếp nhận yêu cầu của tổ chức, cá nhân sau 15 giờ cùng ngày thì phải giải quyết và trả kết quả trước 11h00 của ngày làm việc tiếp theo).

Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và trình Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký duyệt hồ sơ: Trong ngày làm việc.

Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả đến Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện: Trong ngày làm việc.

Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện thủ tục hoàn tất hồ sơ theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân: Trong ngày làm việc.

Quyết định số 3567/QĐ- UBND ngày 17/10/2018

Trường hợp phức tạp: 02 ngày (16 giờ làm việc) hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và trình Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký duyệt hồ sơ: 08 giờ làm việc.

Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả đến Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện: 06 giờ làm việc.

Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện thủ tục hoàn tất hồ sơ theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân: 02 giờ làm việc.

4

20

Chứng thực Chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Trong ngày làm việc

(Nếu tiếp nhận yêu cầu của tổ chức, cá nhân sau 15 giờ cùng ngày thì phải giải quyết và trả kết quả trước 11h00 của ngày làm việc tiếp theo).

Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và trình Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký duyệt hồ sơ: Trong ngày làm việc.

Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả đến Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện: Trong ngày làm việc.

Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện thủ tục hoàn tất hồ sơ theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân: Trong ngày làm việc.

Quyết định số 3567/QĐ- UBND ngày 17/10/2018

5

21

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ Hợp đồng, giao dịch

Trong ngày làm việc

(Nếu tiếp nhận yêu cầu của tổ chức, cá nhân sau 15 giờ cùng ngày thì phải giải quyết và trả kết quả trước 11h00 của ngày làm việc tiếp theo).

Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và trình Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký duyệt hồ sơ: Trong ngày làm việc.

Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả đến Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện: Trong ngày làm việc.

Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện thủ tục hoàn tất hồ sơ theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân: Trong ngày làm việc.

Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 17/10/2018

6

22

Sửa lỗi sai sót trong Hợp đồng, giao dịch

Trong ngày làm việc

(Nếu tiếp nhận yêu cầu của tổ chức, cá nhân sau 15 giờ cùng ngày thì phải giải quyết và trả kết quả trước 11h00 của ngày làm việc tiếp theo).

Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và trình Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký duyệt hồ sơ: Trong ngày làm việc.

Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả đến Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện: Trong ngày làm việc.

Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện thủ tục hoàn tất hồ sơ theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân: Trong ngày làm việc.

Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 17/10/2018

7

23

Cấp Bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Trong ngày làm việc

(Nếu tiếp nhận yêu cầu của tổ chức, cá nhân sau 15 giờ cùng ngày thì phải giải quyết và trả kết quả trước 11h00 của ngày làm việc tiếp theo).

Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và trình Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký duyệt hồ sơ: Trong ngày làm việc.

Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả đến Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện: Trong ngày làm việc.

Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện thủ tục hoàn tất hồ sơ theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân: Trong ngày làm việc.

Quyết định số 3567/QĐ- UBND ngày 17/10/2018

8

24

Chứng thực Chữ ký người dịch mà người dịch là Cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện

Trong ngày làm việc

(Nếu tiếp nhận yêu cầu của tổ chức, cá nhân sau 15 giờ cùng ngày thì phải giải quyết và trả kết quả trước 11h00 của ngày làm việc tiếp theo).

Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và trình Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký duyệt hồ sơ: Trong ngày làm việc.

Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả đến Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện: Trong ngày làm việc.

Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện thủ tục hoàn tất hồ sơ theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân: Trong ngày làm việc.

Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 17/10/2018

9

25

Chứng thực Chữ ký người dịch mà người dịch không phải là Cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện

Trong ngày làm việc

(Nếu tiếp nhận yêu cầu của tổ chức, cá nhân sau 15 giờ cùng ngày thì phải giải quyết và trả kết quả trước 11h00 của ngày làm việc tiếp theo).

Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và trình Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký duyệt hồ sơ: Trong ngày làm việc.

Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả đến Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện: Trong ngày làm việc.

Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện thủ tục hoàn tất hồ sơ theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân: Trong ngày làm việc.

Quyết định số 3567/QĐ- UBND ngày 17/10/2018

10

26

Chứng thực Hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

02 ngày (16 giờ làm việc)

Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và trình Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký duyệt hồ sơ: 08 giờ làm việc.

Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả đến Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện: 06 giờ làm việc.

Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện thủ tục hoàn tất hồ sơ theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân: 02 giờ làm việc.

Quyết định số 3567/QĐ- UBND ngày 17/10/2018

11

27

Chứng thực Văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

02 ngày (16 giờ làm việc)

Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và trình Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký duyệt hồ sơ: 08 giờ làm việc.

Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả đến Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện: 06 giờ làm việc.

Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện thủ tục hoàn tất hồ sơ theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân: 02 giờ làm việc.

Quyết định số 3567/QĐ- UBND ngày 17/10/2018

12

28

Chứng thực Văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

02 ngày (16 giờ làm việc)

Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và trình Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký duyệt hồ sơ: 08 giờ làm việc.

Lãnh đạo Phòng Tư pháp xem xét, ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả đến Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện: 06 giờ làm việc.

Công chức thuộc lĩnh vực Tư pháp làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thực hiện thủ tục hoàn tất hồ sơ theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân: 02 giờ làm việc.

Quyết định số 3567/QĐ- UBND ngày 17/10/2018

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (11 THỦ TỤC)

STT

STT của quy trình nội bộ giải quyết TTHC tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 07/10/2019

(1)
Tên thủ tục hành chính

(2)
Thời gian giải quyết (giờ làm việc)

(3) Trình tự các bước thực hiện

(3A)
Bước 1: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

(3B)
Bước 2: Ký duyệt hồ sơ

(3C)
Bước 3: Chuyển trả kết quả giải quyết hồ sơ

(4)
TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

1

18

Cấp Bản sao từ sổ gốc

Trong ngày làm việc

(Nếu tiếp nhận yêu cầu của tổ chức, cá nhân sau 15 giờ cùng ngày thì phải giải quyết và trả kết quả trước 11h00 của ngày làm việc tiếp theo).

Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt hồ sơ: Trong ngày làm việc.

Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả đến Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã: Trong ngày làm việc.

Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã thực hiện thủ tục hoàn tất hồ sơ theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân: Trong ngày làm việc.

Quyết định số 3567/QĐ- UBND ngày 17/10/2018

2

19

Chứng thực Bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trong ngày làm việc

(Nếu tiếp nhận yêu cầu của tổ chức, cá nhân sau 15 giờ cùng ngày thì phải giải quyết và trả kết quả trước 11h00 của ngày làm việc tiếp theo).

Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt hồ sơ: Trong ngày làm việc.

Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả đến Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã: Trong ngày làm việc.

Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã thực hiện thủ tục hoàn tất hồ sơ theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân: Trong ngày làm việc.

Quyết định số 3567/QĐ- UBND ngày 17/10/2018

Đối với trường hợp phức tạp: không quá 02 ngày (16 giờ làm việc) hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực

Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt hồ sơ: 08 giờ làm việc.

Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả đến Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã: 06 giờ làm việc

Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã thực hiện thủ tục hoàn tất hồ sơ theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân: 02 giờ làm việc

3

20

Chứng thực Chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Trong ngày làm việc

(Nếu tiếp nhận yêu cầu của tổ chức, cá nhân sau 15 giờ cùng ngày thì phải giải quyết và trả kết quả trước 11h00 của ngày làm việc tiếp theo).

Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt hồ sơ: Trong ngày làm việc.

Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả đến Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã: Trong ngày làm việc.

Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã thực hiện thủ tục hoàn tất hồ sơ theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân: Trong ngày làm việc.

Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 17/10/2018

4

21

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ Hợp đồng, giao dịch

Trong ngày làm việc

(Nếu tiếp nhận yêu cầu của tổ chức, cá nhân sau 15 giờ cùng ngày thì phải giải quyết và trả kết quả trước 11h00 của ngày làm việc tiếp theo).

Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt hồ sơ: Trong ngày làm việc.

Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả đến Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã: Trong ngày làm việc.

Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã thực hiện thủ tục hoàn tất hồ sơ theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân: Trong ngày làm việc.

Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 17/10/2018

5

22

Sửa lỗi sai sót trong Hợp đồng, giao dịch

Trong ngày làm việc

(Nếu tiếp nhận yêu cầu của tổ chức, cá nhân sau 15 giờ cùng ngày thì phải giải quyết và trả kết quả trước 11h00 của ngày làm việc tiếp theo).

Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt hồ sơ: Trong ngày làm việc.

Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả đến Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã: Trong ngày làm việc.

Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã thực hiện thủ tục hoàn tất hồ sơ theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân: Trong ngày làm việc.

Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 17/10/2018

6

23

Cấp Bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Trong ngày làm việc

(Nếu tiếp nhận yêu cầu của tổ chức, cá nhân sau 15 giờ cùng ngày thì phải giải quyết và trả kết quả trước 11h00 của ngày làm việc tiếp theo).

Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt hồ sơ: Trong ngày làm việc.

Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả đến Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã: Trong ngày làm việc.

Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã thực hiện thủ tục hoàn tất hồ sơ theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân: Trong ngày làm việc.

Quyết định số 3567/QĐ- UBND ngày 17/10/2018

7

24

Chứng thực Hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

02 ngày (16 giờ làm việc)

Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt hồ sơ: 08 giờ làm việc.

Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả đến Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã: 06 giờ làm việc.

Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã thực hiện thủ tục hoàn tất hồ sơ theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân: 02 giờ làm việc.

Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 17/10/2018

8

25

Chứng thực di chúc

02 ngày (16 giờ làm việc)

Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt hồ sơ: 08 giờ làm việc.

Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả đến Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã: 06 giờ làm việc.

Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã thực hiện thủ tục hoàn tất hồ sơ theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân: 02 giờ làm việc.

Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 17/10/2018

9

26

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

02 ngày (16 giờ làm việc)

Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt hồ sơ: 08 giờ làm việc.

Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả đến Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã: 06 giờ làm việc.

Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã thực hiện thủ tục hoàn tất hồ sơ theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân: 02 giờ làm việc.

Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 17/10/2018

10

27

Chứng thực Văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

02 ngày (16 giờ làm việc)

Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt hồ sơ: 08 giờ làm việc.

Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả đến Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã: 06 giờ làm việc.

Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã thực hiện thủ tục hoàn tất hồ sơ theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân: 02 giờ làm việc.

Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 17/10/2018

11

28

Chứng thực Văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

02 ngày (16 giờ làm việc)

Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt hồ sơ: 08 giờ làm việc.

Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét, ký duyệt hồ sơ và chuyển kết quả đến Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã: 06 giờ làm việc.

Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp xã thực hiện thủ tục hoàn tất hồ sơ theo quy định và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân: 02 giờ làm việc.

Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 17/10/2018

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1318/QĐ-UBND ngày 09/04/2020 về phê duyệt quy trình nội bộ được tái cấu trúc đối với 23 thủ tục hành chính không liên thông cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


201

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217