Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1312/QĐ-BNV năm 2012 về Danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Nội vụ

Số hiệu: 1312/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Văn Tất Thu
Ngày ban hành: 11/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1312/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ NỘI VỤ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng 08 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 949/QĐ-BNV ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Nội vụ giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-BNV ngày 15 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình công tác năm 2012 của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Nội vụ.

Điều 2. Danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Nội vụ là cơ sở để các đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các Đề án, Dự án, quản lý vận hành cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành của Lãnh đạo Bộ, cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Điều 3. Các đơn vị chủ trì xây dựng và trình phê duyệt Đề án, Dự án theo quy định hiện hành về quản lý ngân sách nhà nước.

Hàng năm, căn cứ vào nguồn kinh phí ngân sách cho ứng dụng công nghệ thông tin được Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính cấp và các nguồn khác, các đơn vị chủ trì xây dựng, phối hợp với Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ, Vụ Kế hoạch - Tài chính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định cho từng Đề án, Dự án cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Nội vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để biết);
- Trang TTĐT Bộ;
- Lưu: VT, TTTT (10b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Văn Tất Thu

 

DANH MỤC

CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1312/QĐ-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

STT

Tên cơ sở dữ liệu

Đơn vị chủ trì xây dựng

Đơn vị phối hợp

Chức năng, ứng dụng

Đơn vị quản trị, vận hành

Đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã

Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Trung tâm Thông tin, Vụ Công chức - Viên chức, Vụ Tổ chức - Biên chế, Vụ Chính quyền địa phương, Vụ Tiền lương, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quản lý cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã

Trung tâm Thông tin

Viện Khoa học tổ chức nhà nước

Theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ

1.1

Cơ sở dữ liệu về biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Vụ Tổ chức - Biên chế

Trung tâm Thông tin, Vụ Công chức - Viên chức, các Bộ, ban, ngành, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quản lý thông tin về biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Trung tâm Thông tin

Vụ Tổ chức - Biên chế

Cơ sở dữ liệu thành phần của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã

1.2

Cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị ngành Nội vụ

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổ chức - Biên chế, Trung tâm Thông tin, các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quản lý thông tin về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong ngành Nội vụ, phục vụ công tác và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị ngành Nội vụ

Trung tâm Thông tin

Vụ Tổ chức cán bộ

Cơ sở dữ liệu thành phần của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã

2

Cơ sở dữ liệu quốc gia về địa giới hành chính

Vụ Chính quyền địa phương

Trung tâm Thông tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam), Bộ Ngoại giao (Ủy ban Biên giới Quốc gia), Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quản lý địa giới hành chính nhà nước.

Trung tâm Thông tin

Vụ Chính quyền địa phương

Theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ

3

Cơ sở dữ liệu Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính của Bộ Nội vụ

Trung tâm Thông tin

Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế

Lưu trữ các loại văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính do Bộ Nội vụ các cơ quan nhà nước ban hành liên quan đến công tác quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ, phục vụ việc tra cứu, áp dụng trong công tác của cán bộ, công chức, viên chức và người dân có nhu cầu.

Trung tâm Thông tin

Trung tâm Thông tin

Đang vận hành

4

Cơ sở dữ liệu Hội và tổ chức phi chính phủ

Trung tâm Thông tin

Vụ Tổ chức phi chính phủ

Phục vụ công tác quản lý Hội và tổ chức phi chính phủ của Bộ Nội vụ.

Trung tâm Thông tin

Vụ Tổ chức phi chính phủ

Đang xây dựng

5

Cơ sở dữ liệu cải cách hành chính

Vụ Cải cách hành chính

Trung tâm Thông tin

Cập nhật, quản lý thông tin, dữ liệu liên quan đến công tác cải cách hành chính nhà nước qua các thời kỳ

Trung tâm Thông tin

Vụ Cải cách hành chính

Đang xây dựng

6

Cơ sở dữ liệu về Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp

Vụ Chính quyền địa phương

Trung tâm Thông tin, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quản lý dữ liệu về Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp

Trung tâm Thông tin

Vụ Chính quyền địa phương

 

7

Cơ sở dữ liệu về Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước

Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Trung tâm Thông tin, Vụ Tổ chức cán bộ

Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước

Trung tâm Thông tin

Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

 

8

Cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh niên và công tác thanh niên

Vụ Công tác thanh niên

Trung tâm Thông tin, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các Bộ, Ban, ngành, Sở Nội vụ các tính, thành phố trực thuộc Trung ương

Phục vụ công tác nghiên cứu và hoạch định cơ chế, chính sách đối với thanh niên

Trung tâm Thông tin

Vụ Công tác thanh niên

Quyết định số 2447/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ

9

Cơ sở dữ liệu về công tác nữ và bình đẳng giới

Vụ Tổng hợp

Trung tâm Thông tin

Phục vụ công tác nghiên cứu và hoạch định cơ chế, chính sách đối với công tác nữ và bình đẳng giới

Trung tâm Thông tin

Vụ Tổng hợp

 

10

Cơ sở dữ liệu về công tác Pháp chế ngành Nội vụ

Vụ Pháp chế

Trung tâm Thông tin

Phục vụ công tác chuyên môn pháp chế và công tác quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

Trung tâm Thông tin

Vụ Pháp chế

 

11

Cơ sở dữ liệu chính sách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức

Vụ Tiền lương

Trung tâm Thông tin, Vụ Công chức - Viên chức, Vụ Tổ chức - Biên chế, Vụ Chính quyền địa phương, Vụ Tổ chức cán bộ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quản lý chính sách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Trung tâm Thông tin

Vụ Tiền lương

 

12

Cơ sở dữ liệu về công tác Thanh tra ngành Nội vụ

Dự án Thanh tra Bộ Nội vụ

Trung tâm Thông tin, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quản lý công tác Thanh tra Nội vụ từ ngày thành lập đến nay

Trung tâm Thông tin

Thanh tra Bộ Nội vụ

 

13

Cơ sở dữ liệu về vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch

Vụ Công chức - Viên chức

Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Vụ Tổ chức - Biên chế, Vụ Tổ chức cán bộ

Quản lý, lưu trữ thông tin về vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch của các Bộ, Ban, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm cơ sở để định biên, đào tạo, bồi dưỡng,... thực hiện Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

Trung tâm Thông tin

Vụ Công chức -Viên chức

 

14

Cơ sở dữ liệu Thi đua - Khen thưởng

Trung tâm Tin học - Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Trung tâm Tin học- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Quản lý công tác Thi đua - Khen thưởng toàn quốc

Trung tâm Tin học- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

 

15

Cơ sở dữ liệu quốc gia về hệ thống quản lý lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước từ Trung ương tới địa phương

Trung tâm Tin học - Cục văn thư và Lưu trữ nhà nước

Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quản lý và khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ, báo cáo thống kê công tác Văn thư và Lưu trữ nhà nước từ Trung ương tới địa phương

Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Theo Quyết định số 995/QĐ-BNV ngày 12/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

15.1

Cơ sở dữ liệu Tài liệu lưu trữ tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia

Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.

Quản lý và khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ, báo cáo thống kê công tác Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Trung tâm Tin học - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Cơ sở dữ liệu thành phần nằm trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về hệ thống quản lý lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước từ Trung ương tới địa phương

16

Cơ sở dữ liệu về chức sắc Tôn giáo

Trung tâm Thông tin- Ban Tôn giáo Chính phủ

Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ

Quản lý, lưu trữ thông tin về chức sắc Tôn giáo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chức sắc Tôn giáo

Trung tâm Thông tin- Ban Tôn giáo Chính phủ

 

17

Cơ sở dữ liệu về cơ sở thờ tự Tôn giáo

Trung tâm Thông tin- Ban Tôn giáo Chính phủ

Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ

Quản lý, lưu trữ thông tin về nơi thờ tự, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác Tôn giáo

Trung tâm Thông tin- Ban Tôn giáo Chính phủ

 

18

Cơ sở dữ liệu về các tín đồ Tôn giáo

Trung tâm Thông tm- Ban Tôn giáo Chính phủ

Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ

Quản lý, lưu trữ thông tin về các tín đồ Tôn giáo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác Tôn giáo

Trung tâm Thông tin - Ban Tôn giáo Chính phủ

 

____________

(2) Tên cơ sở dữ liệu: Là kho dữ liệu, thông tin quản lý chuyên sâu về ngành, lĩnh vực được quy định theo Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị.

(6) Đơn vị quản trị, vận hành: Đơn vị quản trị hệ thống, triển khai và vận hành cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

(7) Đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu: Đơn vị quản lý việc cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1312/QĐ-BNV năm 2012 về Danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Nội vụ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.210

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211