Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 131/2003/QĐ-UB ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định danh hiệu "Nghệ nhân Hà Nội" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 131/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Quang
Ngày ban hành: 21/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 131/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN HÀ NỘI”

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung ngày 27 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 120/2003/QĐ-UB ngày 02/10/2003 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành “Quy chế phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội và một số chế độ đối với Nghệ nhân”;
Theo đề nghị của Chủ tịch Liên minh HTX Thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 312/ LMHTXHN ngày 17 tháng 10 năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng xét chọn ”Nghệ nhân Hà Nội”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND Thành phố; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Thành phố; Các thành viên của Hội đồng xét chọn “Nghệ nhân Hà Nội”; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Quang

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2003 

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH  DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN HÀ NỘI”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 131 /2003/QĐ-UB ngày 21 tháng 10 năm 2003 của UBND Thành phố Hà Nội)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định danh hiệu “Nghệ nhân Hà Nội” (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định).

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

1. Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, bình đẳng, khách quan trong việc đánh giá, thẩm định các hồ sơ có liên quan đến việc phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hà Nội”.

 2. Kết quả làm việc của Hội đồng thẩm định được lập thành biên bản, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Chương 2:

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

Điều 3. Tổ chức của Hội đồng thẩm định

1. Hội đồng thẩm định gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và một số thành viên do UBND Thành phố phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Liên minh HTX Thành phố Hà Nội.

2. Chủ tịch Hội đồng thẩm định là đại diện UBND Thành phố.

3. Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định là đại diện lãnh đạo Liên minh HTX Thành phố.

4. Thành viên của Hội đông thẩm định là đại diện lãnh đạo một số Sở, Ngành có liên quan của Thành phố.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định

1. Hội đồng thẩm định danh hiệu “Nghệ nhân Hà Nội” là tổ chức tư vấn của UBND Thành phố có chức năng thẩm định những người được Hội đồng xét chọn Nghệ nhân Hà Nội giới thiệu trước khi trình UBND Thành phố quyết định.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ đánh giá, thẩm định hồ sơ và thông qua danh sách những người có đủ tiêu chuẩn trình UBND Thành phố phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hà Nội”.

2. Chủ tịch Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ:

a) Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ của Hội đồng.

b) Chủ trì các cuộc họp của Hội đồng và ký các văn bản của Hội đồng

c) Giải quyết các công việc khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng thực hiện các quy định tại khoản 2 Điều này và giải quyết những công việc được Chủ tịch Hội đồng phân công.

Điều 5. Cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định

Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định là Liên minh HTX Thành phố có trách nhiệm tổ chức, phối hợp thực hiện công tác thẩm định danh hiệu “Nghệ nhân Hà Nội” theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

Điều 6. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định

1. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định được bố trí từ ngân sách Thành phố Hà Nội.

2. Liên minh HTX Thành phố Hà Nội có trách nhiệm lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán ngân sách theo quy định.

3. Sở Tài chính - Vật giá Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với Liên minh HTX Thành phố hướng dẫn bố trí sử dụng kinh phí được cấp.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hà Nội và các thành viên Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hà Nội tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 131/2003/QĐ-UB ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định danh hiệu "Nghệ nhân Hà Nội" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.126

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240