Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1306/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1306/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN THƯ KÝ BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Quyết định số 102/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 06 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 103/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 06 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban Thư ký Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ được kiện toàn trên cơ sở Ban Thư ký được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐCCHC ngày 22 tháng 02 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, là tổ chức giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.

Điều 2. Ban Thư ký có nhiệm vụ sau:

1. Nghiên cứu, đề xuất với Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) những vấn đề thuộc chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính của Chính phủ.

2. Nghiên cứu, đề xuất chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, 6 tháng và hàng tháng của Ban Chỉ đạo.

3. Theo dõi, tổng hợp tình hình; giúp Ban Chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 và chương trình, kế hoạch cải cách hành chính đã được phê duyệt.

4. Giúp Ban Chỉ đạo xây dựng các đề án, dự án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Ban Chỉ đạo chuẩn bị.

5. Tham gia với các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng, triển khai thực hiện các đề án cải cách hành chính.

6. Tổ chức công tác thông tin, thu thập, lưu trữ hồ sơ, tài liệu phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo; giúp Ban Chỉ đạo tổ chức việc chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010.

7. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu, văn bản phục vụ các cuộc họp và làm việc của Ban Chỉ đạo.

8. Giúp Ban Chỉ đạo tổ chức việc chỉ đạo thực hiện các Đề án thí điểm cải cách hành chính của Bộ, ngành và địa phương; tổ chức nghiên cứu, khảo sát trong nước và nước ngoài về cải cách hành chính.

9. Xây dựng báo cáo công tác 6 tháng và hàng năm của Ban Chỉ đạo để báo cáo, Chính phủ, báo cáo về tình hình cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo tại các phiên họp thường kỳ của Chính phủ.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo giao.

Điều 3. Ban Thư ký bao gồm các thành viên sau đây:

1. Tổng Thư ký: Thang Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

2. Các Phó Tổng thư ký:

- Nguyễn Minh Mẫn, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Văn phòng Chính phủ;

- Đinh Duy Hòa, Vụ trưởng vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ.

3. Ủy viên thư ký chuyên trách:

- Hoàng Thị Ngân, chuyên viên Văn phòng Chính phủ;

- Đặng Xuân Hoan, chuyên viên chính Văn phòng Chính phủ;

- Tạ Công Hoan, chuyên viên chính Văn phòng Chính phủ.

Các ủy viên thư ký chuyên trách được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm tương đương Phó Vụ trưởng.

4. Ủy viên thư ký kiêm nhiệm:

- Ngô Hải Phan, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Văn phòng Chính phủ;

- Vũ Hòe, Phó Vụ trưỏng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ;

- Chu Thành, Viện trưởng Viên Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vu;

- Huỳnh Quang Hải, Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính – văn xã, Bộ Tài chính;

- Nguyễn Hữu Vũ, Thư ký Phó Thủ tướng thương trực Nguyễn Tấn Dũng;

- Nguyễn Minh Phương, trưởng phòng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ.

Điều 4. Tổng Thư ký lãnh đạo công tác của Ban Thư ký, tổ chức điều hành hoạt động của Ban Thư ký; khi cần được mời tham dự các phiên họp của Chính phủ, các cuộc họp do Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì có liên quan tới nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, Ban Thư ký.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ban Thư ký nằm trong kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ do ngân sách Nhà nước cấp thông qua tài khoản của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ bảo đảm các điều kiện hoạt động cho Ban Thư ký Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 01/QĐ-BCĐCCHC ngày 22 tháng 02 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban thư ký của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.

Điều 7. Các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Ban Thư ký, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ chịu trách hiệm thi hành Quyết định này.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
TRƯỞNG BAN CĐCCHC CỦA CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1306/QĐ-TTg ngày 09/12/2004 về việc kiện toàn Ban Thư ký Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ-Trưởng ban chỉ đạo hành chính của chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.356

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.65.220