Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 130/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 27/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 130/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP THANH TRA ỦY BAN DÂN SỐ, GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004 ;
Căn cứ Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2004/TTLT-UBDSGĐTE-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ;
Căn cứ Quyết định số 72/2001/QĐ-UB ngày 29 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố tại Công văn số 68/SBCVT-VP ngày 10 tháng 3 năm 2005 ; của Chánh Thanh tra thành phố tại Công văn số 785/CV-TTr-SNV ngày 27 tháng 6 năm 2005 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 368/TT-TTr-SNV ngày 04 tháng 7 năm 2005 ;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay thành lập Thanh tra Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố.

Thanh tra Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố là tổ chức của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố, có trách nhiệm giúp Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành Dân số, Gia đình và Trẻ em trong phạm vi, quyền hạn của Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố ; có tư cách pháp nhân được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản riêng để hoạt động theo quy định.

Thanh tra Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra thành phố, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Dân số, Gia đình và Trẻ em của Thanh tra Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Trung ương.

Điều 2. Thanh tra Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố có các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 28 của Luật thanh tra; Điều 17, Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

Điều 3. Thanh tra Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên. Chánh Thanh tra Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố do Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra thành phố ; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Thanh tra viên được thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra và quy định của Chính phủ.

Tổ chức bộ máy và biên chế của Thanh tra Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố được xác định theo nguyên tắc tinh gọn, hoạt động có hiệu quả ; biên chế của Thanh tra Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố được Ủy ban nhân dân thành phố giao trong tổng biên chế của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện và Chánh Thanh tra Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
 - Như điều 5 ;  
 - Bộ Nội vụ ;
- Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em ;
- Thanh tra Chính phủ ;
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố ;
- Ủy ban nhân dân thành phố ;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố ;
- Các Đoàn thể thành phố ;
- Ban Tổ chức Thành ủy ;
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố ;
- Công an thành phố (PC13) ;
- VPHĐ-UB: PVP/VX, NC ;    
- Tổ VX, NC ;
- Lưu (VX-Nh) D.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 130/2005/QĐ-UBND ngày 27/07/2005 thành lập Thanh tra Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.220

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!