Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành 814 Bình Định

Số hiệu: 13/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 29/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2018/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 29 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH 814 TỈNH VỀ LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao - cơ quan Thường trực 814 tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh về lĩnh vực văn hóa, thể thao và quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2018 và thay thế Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh Bình Định trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở Văn hóa và Thể thao, Tài chính, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-B
Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, K5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH 814 TỈNH VỀ LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 13/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao và quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Đội Kiểm tra liên ngành các hoạt động văn hóa, thể thao và quảng cáo trong Quy chế này lấy tên gọi là Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh do Sở Văn hóa và Ththao làm cơ quan thường trực trực tiếp chỉ đạo và quản lý. Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện).

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã).

4. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến việc chp hành các quy định của pháp luật về hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao và quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động

1. Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh khi thực hiện nhiệm vụ phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời.

2. Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp dưới phục tùng cấp trên, các thành viên chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Đội trưởng; Đội phó là người giúp việc cho Đội trưởng.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên của Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh phải tuân thủ kế hoạch, chấp hành nghiêm chỉnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quy định bảo vệ bí mật công tác; chịu sự chỉ đạo, phân công, điều hành, của Đội trưởng hoặc người được ủy quyền. Không gây khó khăn cản trở cho hoạt động của tổ chức, cá nhân bị kiểm tra, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan cấp trên về các quyết định xử lý của mình.

4. Việc kiểm tra, xử lý của Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và bảo đảm nguyên tắc theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình; Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan; Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo và các quy định pháp luật khác có liên quan.

5. Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh thực hiện việc kiểm tra khi có ít nhất 02 thành viên có thẻ kiểm tra do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp cùng tham gia, đng thời đảm bảo đủ thành phần cần thiết cho việc lập biên bản, xử lý hành vi vi phạm.

Khi tiến hành kiểm tra, thành viên của Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh phải xuất trình thẻ kiểm tra. Việc kiểm tra phải được tiến hành đúng các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không gây khó khăn, cản trở cho hoạt động bình thường của cơ sở được kiểm tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các quyết định của mình.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ĐỘI KIỂM TRA LIÊN NGÀNH 814 TỈNH

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Cơ cấu tổ chức của Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh.

Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao gồm có Đội trưởng, Đội phó, Thư ký và các thành viên là đại diện các sở, ngành của tỉnh. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị nhân sự tham gia Đội kiểm tra liên ngành, chức danh Đội trưởng, Đội phó, Thư ký của Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Văn phòng thường trực của Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh được đặt tại trụ sở làm việc của Sở Văn hóa và Thể thao.

3. Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh sử dụng con dấu của cơ quan Thường trực 814 tỉnh (Sở Văn hóa và Thể thao) để hoạt động.

Điều 5. Nhiệm vụ

1. Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh có nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao và quảng cáo trên phạm vi toàn tỉnh như: lưu hành, kinh doanh băng, đĩa ca nhạc, sân khấu; điện ảnh; biểu diễn nghệ thuật; trình diễn thời trang; hoạt động vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử; triển lãm văn hóa, nghệ thuật; tổ chức lễ hội; quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin, máy tính và xuất bản phẩm), viết, đặt biển hiệu; mỹ thuật; nhiếp ảnh; thư viện; quyền tác giả, tác phẩm văn học, nghệ thuật và các quyn liên quan; bảo vệ di sản văn hóa, công trình văn hóa - nghệ thuật; các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và các hình thức vui chơi giải trí khác; phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng kiểm tra văn hóa phẩm xuất, nhập khẩu. Báo cáo, đề xuất người có thẩm quyền xử lý, kiến nghị xử lý các đơn vị, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao và quảng cáo.

2. Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh thực hiện kiểm tra theo chương trình, kế hoạch và kiểm tra đột xuất. Đội trưởng quyết định kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc yêu cầu bằng văn bản của thủ trưởng cơ quan là thành viên của Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh; khi có đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tin báo, phản ảnh của quần chúng nhân dân về các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động, dịch vụ văn hóa, thể thao và quảng cáo tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và quảng cáo trên địa bàn tỉnh; hoặc khi có đề nghị có căn cứ (đối với hành vi vi phạm đang xảy ra, nếu không ngăn chặn kịp thời có thể gây hậu quả nghiêm trọng) của một trong các thành viên Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh.

Cơ quan Thường trực 814 tỉnh phê duyệt kế hoạch kiểm tra của Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh.

3. Đội trưởng Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh quyết định việc kiểm tra đột xuất trong các trường hợp sau:

a) Có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ảnh về các hoạt động vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao và quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

b) Theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có liên quan như: Công an tỉnh; Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy; các Sở: Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc các cá nhân có thẩm quyền khác theo quy định.

c) Khi phát hiện tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao và quảng cáo, các thành viên Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh có trách nhiệm báo cáo, đề xuất Đội trưởng Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh tiến hành kiểm tra, xử lý.

Đội trưởng Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh chịu trách nhiệm về các quyết định kiểm tra và báo cáo bằng văn bản kết quả kiểm tra cho Thường trực 814 tỉnh biết, chỉ đạo.

4. Kết thúc mỗi đợt kiểm tra phải tổ chức họp tất cả các thành viên tham gia kiểm tra để thảo luận, đánh giá và đề xuất hình thức xử lý đối với các chủ thể có hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả kiểm tra bằng văn bản cho Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, đồng thời gửi cho tất cả các thành viên tham gia Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh.

5. Định kỳ mỗi quý, Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh họp một lần, hàng năm tổ chức họp tổng kết và thực hiện chế độ báo cáo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có cán bộ tham gia Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh theo đúng quy định. Trường hợp cần thiết, Đội trưởng có quyền quyết định họp đột xuất.

6. Thành viên Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp thẻ kiểm tra, sử dụng khi thi hành công vụ và phải nộp lại thẻ kiểm tra khi không còn là thành viên của Đội. Trường hợp các thành viên của Đội do đi công tác, học tập dài hạn (từ 03 tháng trở lên), hoặc cỏ thay đổi về nhân sự phải báo để Đội trưởng biết, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

7. Khi thực hiện công tác kiểm tra, thành viên Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh mặc trang phục theo quy định của ngành mình (trừ trường hợp cần ngụy trang theo yêu cầu công tác).

Điều 6. Quyền hạn

1. Đề nghị cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền liên quan trên địa bàn tỉnh phối hợp, hỗ trợ Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh thực hiện nhiệm vụ trong suốt quá trình kiểm tra.

2. Yêu cầu tổ chức, cá nhân thuộc diện kiểm tra chấp hành quyết định kiểm tra, xuất trình, cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan theo đúng nội dung kiểm tra và hợp tác với Đội Kiểm tra 814 tỉnh trong suốt thời gian kiểm tra.

3. Đình chỉ các hoạt động vi phạm pháp luật trên lĩnh vực văn hóa, dịch vụ văn hóa, ththao và quảng cáo.

4. Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm hình sự thì kịp thời xác lập hồ sơ vụ việc vi phạm chuyển cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền thụ lý theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội trưởng, Đội phó, Thư ký và các thành viên của Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh

1. Đội trưởng

a) Phụ trách chung và chịu trách nhiệm về các hoạt động của Đội trước cơ quan Thường trực 814 tỉnh và thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp.

b) Phân công, điều hành các thành viên trong đội thực hiện việc kiểm tra, xử lý theo chỉ đạo của cơ quan Thường trực 814 tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định.

c) Đề nghị người có thẩm quyền ra quyết định xử lý, xử phạt vi phạm hành chính đi với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại các Nghị định về xử phạt hành chính và Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành.

d) Chủ trì các cuộc họp của Đội để kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của Đội theo quy định.

đ) Báo cáo kết quả hoạt động và kết quả kiểm tra của Đội cho cơ quan Thường trực 814 tỉnh, thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ hoặc sau khi kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất.

2. Đội phó

a) Phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác của Đội theo sự phân công của Đội trưởng.

b) Được Đội trưởng ủy quyền, phân công thay mặt Đội trưởng điều hành mọi hoạt động của Đội khi Đội trưởng vắng mặt và chịu trách nhiệm cá nhân trước cơ quan, người có thẩm quyền về nhiệm vụ được giao.

3. Thư ký Đội

a) Giúp Đội trưởng dự thảo kế hoạch công tác và báo cáo kết quả công tác của Đội theo định kỳ hoặc đột xuất.

b) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho hoạt động kiểm tra của Đội.

c) Tổng hợp kết quả kiểm tra, chuẩn bị nội dung các cuộc họp xử lý của Đội; theo dõi kết quả xử lý vi phạm do Đội kiến nghị, đề xuất.

d) Ghi biên bản các cuộc họp của Đội; lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của Đội.

đ) Bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu theo thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Đội phân công.

4. Thành viên trong Đội

Thực hiện, tham gia việc kiểm tra và các công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh theo sự phân công của Đội trưởng hoặc Đội phó.

Chương III

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 8. Mối quan hệ công tác

1. Khi tiến hành kiểm tra, Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh phải thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt (trừ trường hợp đột xuất).

2. Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng trong thực hiện việc kiểm tra, phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Trường hợp cần thiết, Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh có thể đề nghị hỗ trợ cán bộ chuyên môn, phương tiện và phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành 814 - 178 cấp huyện, cấp xã để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

3. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cử lực lượng chức năng phối hợp, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi đĐội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh hoàn thành nhiệm vụ khi có yêu cầu.

4. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chọn, cử cán bộ tham gia Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ tham gia công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điều 9. Chế độ làm việc

1. Đội trưởng phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và trước pháp luật về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo chức năng, nhiệm vụ của Đội.

Đội trưởng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, quyết định hoạt động nắm tình hình, hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm và báo cáo kết quả thực hiện.

2. Đội phó giúp việc cho Đội trưởng. Khi Đội trưởng vắng mặt, một Đội phó được ủy quyền bằng văn bản có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức hoạt động kiểm tra.

3. Các thành viên của Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện việc kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt và theo sự phân công của Đội trưởng, Đội phó.

Điều 10. Kinh phí và phương tiện hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh.

a) Sở Tài chính phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao căn cứ khả năng ngân sách hàng năm và các nhiệm vụ giao để trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo quy định ngân sách hiện hành; thực hiện thanh tra, kiểm tra, việc sử dụng các nguồn kinh phí theo quy định.

b) Các thành viên của Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh được hưởng các chế độ công tác theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phương tiện hoạt động.

Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh sử dụng trang thiết bị, phương tiện làm việc của Sở Văn hóa và Thể thao; trong trường hợp cần trang bị các phương tiện cần thiết khác, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Tài chính báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định; được sử dụng xe ô tô của Sở Văn hóa và Thể thao để phục vụ hoạt động kiểm tra.

Các thành viên của Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh là cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Công an được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quy định của pháp luật và của ngành Công an.

Chương IV

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 11. Khen thưởng

Cơ quan, tổ chức và cá nhân, các thành viên Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh có thành tích xuất sắc trong việc cung cấp thông tin, phát hiện, kiểm tra và ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động, dịch vụ văn hóa, thể thao và quảng cáo thì được xem xét đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao khen thưởng. Tổ chức, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải do tập thể Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh thống nhất đề nghị bằng văn bản.

Điều 12. Kỷ luật

Thành viên Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh và người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao và quảng cáo có hành vi sách nhiễu, dung túng, bao che, không xử lý hoặc xử lý không kịp thời, xử lý vượt thẩm quyền quy định thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, đề nghị xử lý kỷ luật theo quy định. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm sẽ đề nghị các cơ quan ttụng xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan

1. Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, chỉ đạo trực tiếp Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc điều hành hoạt động của Đội, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thay thế, bổ sung thành viên của Đội; phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán, phân bổ, quyết toán kinh phí, đảm bảo cho các hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các Sở: Văn hóa và Thể thao, Y tế, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh và các cơ quan liên quan có trách nhiệm cử cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực tham gia Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ tham gia các hoạt động của Đội. Trường hợp thay đổi cán bộ phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Văn hóa và Thể thao) để kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh.

3. UBND cấp huyện có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo và phối hợp với các ngành liên quan trong việc tổ chức thực hiện Quy chế này trên địa bàn cấp huyện; ban hành Quyết định thành lập, Quy chế về tổ chức và hoạt động của đội kiểm tra liên ngành để giúp UBND cấp huyện trong việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể thao, quảng cáo và các lĩnh vực có liên quan phù hợp với điều kiện của địa phương; bố trí, phân bổ kinh phí đảm bảo cho các hoạt động của đội kiểm tra liên ngành cấp huyện; đnh kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vạ cơ quan Thường trực 814 tỉnh.

Điều 14. Trách nhiệm của thành viên Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh

Các thành viên Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh có trách nhiệm phối hợp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quy chế này.

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị mình quản lý có biện pháp tổ chức, phối hợp thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chế để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

3. Việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao sau khi đã tham khảo ý kiến các sở, ngành chức năng có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố/.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/2018/QĐ-UBND ngày 29/03/2018 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành 814 tỉnh về lĩnh vực văn hóa, thể thao và quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.780

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!