Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 13/2007/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổng kiểm soát ban hành kèm theo Quyết định 1128/2004/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 13/2007/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 30/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2007/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2007 

 

QUYẾT  ĐỊNH

 

 

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ TỔNG KIỂM SOÁT BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1128/2004/QĐ-NHNN NGÀY 09/9/2004CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

         

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  số 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng,  nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng kiểm soát và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi Điều 3 Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổng kiểm soát ban hành theo Quyết định số 1128/2004/QĐ-NHNN ngày 09/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

“Điều 3. Vụ Tổng kiểm soát có những nhiệm vụ và quyền hạn dưới đây:

1. Xây dựng, trình Thống đốc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát hoạt động và kiểm toán nội bộ của Ngân hàng Nhà nước.

2. Ban hành các quy định, quy trình nghiệp vụ kiểm soát hoạt động, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước, hướng dẫn, kiểm tra công tác kiểm soát hoạt động tại các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước.

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, kiểm toán nội bộ; triển khai việc kiểm tra, kiểm toán nội bộ theo chương trình, kế hoạch đã được Thống đốc phê duyệt.

4. Tổ chức kiểm toán nội bộ trong các lĩnh vực: Tuân thủ pháp luật, các cơ chế, quy chế, quy trình nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước và việc chấp hành chỉ đạo của Thống đốc, báo cáo tài chính của Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị kế toán trực thuộc; các dự án mua sắm tài sản, các dự án đầu tư và xây dựng mới, dự án cải tạo, sửa chữa lớn, nâng cấp tài sản và việc ứng dụng công nghệ tin học tại các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; việc quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước; an toàn kho quỹ của Ngân hàng Nhà nước.

5. Thực hiện kiểm toán nội bộ các dự án mua sắm tài sản, dự án đầu tư xây dựng lớn của Ngân hàng Nhà nước từ giai đoạn lập kế hoạch theo quyết định của Thống đốc.

6. Tham gia Hội đồng kiểm kê tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá định kỳ tại Kho tiền Trung ương; kiểm tra công tác in, đúc tiền theo các quy định hiện hành.

7. Tham gia Hội đồng liên Bộ giám sát công tác tiêu huỷ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông và giám sát tiêu huỷ tiền in, đúc hỏng, giấy in tiền, kim loại đúc tiền hỏng theo quy định của Nhà nước.

8. Thực hiện việc kiểm tra đối với Nhà máy in tiền Quốc gia theo quy định của Thống đốc.

9. Lập các báo cáo về công tác kiểm soát hoạt động và kiểm toán nội bộ. Kiến nghị Thống đốc các biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác kiểm soát hoạt động và kiểm toán nội bộ của Ngân hàng Nhà nước.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc giao”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng kiểm soát, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 
Nơi nhận:

-  Như điều 3;   

-  Ban lãnh đạo NHNN;

-  Văn phòng CP (2 bản);

-  Bộ Tư pháp;

-  Lưu VP, PC, TCCB. 

THỐNG  ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Lê Đức Thuý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/2007/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổng kiểm soát ban hành kèm theo Quyết định 1128/2004/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.349

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69