Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 13/2005/QĐ-UB về Quy chế hoạt động và nhiệm vụ của các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 13/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Phan Lâm Phương
Ngày ban hành: 15/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2005/QĐ-UB

Đồng Hới, ngày 15 tháng 3 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 44/2003/QĐ-UB ngày 12/9/2003 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kiện toàn tổ chức Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy chế hoạt động và nhiệm vụ của các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình”, gồm 4 Chương và 11 Điều.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan và các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ủy ban ATGTQG;
- Chủ tịch, các P. Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành viên Ban ATGT tỉnh;
- Ban ATGT Thành phố và các huyện;
- Các chuyên viên VP Ban ATGT tỉnh;
- Lưu VT-NC.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH
Phan Lâm Phương

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 13/2005/QĐ-UB ngày 15/3/2005 của UBND tỉnh)

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG BÌNH

Điều 1: Ban An toàn giao thông là cơ quan chuyên môn tư vấn về an toàn giao thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. Thành viên Ban An toàn giao thông hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Ban có con dấu riêng, có tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Điều 2: Ban An toàn giao thông có nhiệm vụ:

1. Triển khai thực hiện các chủ trương, biện pháp, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, của Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

2. Giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra chủ trương, kế hoạch triển khai thực hiện các quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về trật tự an toàn giao thông trong phạm vi toàn tỉnh. Đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh về biện pháp phối hợp giữa các ban, ngành, huyện, thành phố, để thực hiện biện pháp trật tự an toàn giao thông đã được phê duyệt và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong phạm vi toàn tỉnh.

3. Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, địa phương có liên quan: tuyên truyền, giáo dục, phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân địa phương những quy định về trật tự an toàn giao thông.

Chỉ đạo Ban An toàn giao thông cấp huyện, thành phố thực hiện các chủ trương, biện pháp an toàn giao thông trên phạm vi huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Tổ chức việc phối hợp các ngành, các cấp khắc phục hậu quả các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh.

4. Theo dõi tổng hợp tình hình trật tự an toàn giao thông, báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền khen thưởng và kỷ luật về trật tự an toàn giao thông.

Chương II

NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN ATGT TỈNH QUẢNG BÌNH

Điều 3: Nhiệm vụ của Thường trực Ban:

1. Trưởng Ban: Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm.

Trưởng Ban có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo chung các mặt hoạt động của Ban.

- Chỉ đạo công tác tổ chức của Ban.

- Chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện biện pháp an toàn giao thông.

2. Phó ban Thường trực: Do Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải kiêm.

Phó ban Thường trực có nhiệm vụ: Xây dựng biện pháp liên ngành thực hiện trật tự an toàn giao thông. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ cụ thể của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia giao cho tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện các văn bản của Nhà nước về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Quản lý tài chính của Ban.

- Thay mặt Trưởng ban giải quyết toàn bộ công việc khi Trưởng ban ủy quyền.

3. Phó ban: Do Phó Giám đốc Công an tỉnh kiêm.

Phó ban có nhiệm vụ: - Tổ chức chỉ đạo sự phối hợp giữa Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Trật tự, Kiểm soát Quân sự và Thanh tra giao thông thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

- Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng công tác khoa học kỹ thuật nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Chỉ đạo công tác thống kê, phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông và đề xuất biện pháp khắc phục tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

Điều 4: Nhiệm vụ của các thành viên

1. Ủy viên do Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tỉnh kiêm

Có nhiệm vụ: Phối hợp với các ngành, Chính quyền các cấp trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông cho toàn dân.

- Chỉ đạo Mặt trận các cấp, các thành viên có liên quan thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Ủy ban ATGT Quốc gia.

- Chủ động xây dựng kế hoạch và biện pháp tổ chức vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện giải pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.

- Giám sát các hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo TTATGT.

2. Ủy viên do Phó chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm

Có nhiệm vụ: - Xây dựng chủ trương, biện pháp thực hiện trật tự an toàn giao thông trong lực lượng vũ trang.

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục Pháp luật an toàn giao thông trong Quân đội.

- Phối hợp với các ngành chức năng chỉ đạo lực lượng Kiểm soát quân sự tổ chức kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm an toàn giao thông, giải quyết khắc phục các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

3. Ủy viên do Giám đốc Sở Tài chính kiêm

Có nhiệm vụ: - Tham mưu đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết kinh phí và xây dựng cơ chế tài chính cho hoạt động đảm bảo TTATGT từ tỉnh đến các huyện, thành phố.

- Chỉ đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh trong việc thu nộp tiền xử phạt hành chính trong lĩnh vực trật tự ATGT; cấp phát kinh phí cho các ngành theo chỉ tiêu đề ra.

- Kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác an toàn giao thông theo chế độ quản lý kinh tế, tài chính Nhà nước quy định.

4. Ủy viên do Giám đốc Sở Tư pháp kiêm

Có nhiệm vụ:

- Tham mưu cho UBND tỉnh, Ban an toàn giao thông ban hành các văn bản về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật quy định trong lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT đến các ngành và địa phương trong tỉnh.

- Tổ chức tuyên truyền Pháp luật an toàn giao thông theo từng chuyên đề.

5. Ủy viên do Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo kiêm

Có nhiệm vụ:

- Tổ chức chỉ đạo trật tự an toàn giao thông trong nhà trường.

- Chủ trì nghiên cứu phương án tổ chức vận chuyển học sinh đi học.

- Triển khai chương trình giảng dạy, phổ cập Luật giao thông trong trường học theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

- Chỉ đạo tổ chức học sinh tham gia các hoạt động trật tự an toàn giao thông.

6. Ủy viên do Tổng biên tập Báo Quảng Bình kiêm

Có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền của Ban, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền thanh và các ngành có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục phát luật an toàn giao thông trong nhân dân.

- Chỉ đạo lực lượng phóng viên báo chí, bám sát cơ sở nắm bắt tình hình và diễn biến tai nạn giao thông để đưa tin kịp thời trên các số báo ra hàng ngày.

- Tổ chức phát động các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên Báo Quảng Bình theo kế hoạch của Ban An toàn giao thông tỉnh.

7. Ủy viên do Giám đốc Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh kiêm

Có nhiệm vụ:

- Phối hợp chỉ đạo thực hiện kế hoạch tuyên truyền luật lệ an toàn giao thông, các hoạt động thi tìm hiểu luật lệ ATGT phát trên sóng Phát thanh - Truyền hình tỉnh theo kế hoạch của Ban ATGT tỉnh; phối hợp các ngành có liên quan làm phim phóng sự về đề tài ATGT tham gia dự thi liên hoan băng hình toàn quốc theo kế hoạch phát động của Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia.

- Kiêm Trưởng tiểu Ban biên tập chương trình Phát thanh - Truyền hình về trật tự an toàn giao thông trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

8. Ủy viên do Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin kiêm

Có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền của Ban ATGT; tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, cổ động; phối hợp với các cơ quan: Sở Tư pháp, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các giải pháp về đảm bảo TTATGT.

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, cổ động bề nổi, công tác tổ chức, diễu hành ra quân lập lại trật tự TATGT theo kế hoạch chỉ đạo của Ban An toàn giao thông.

9. Ủy viên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đồng Hới kiêm

Có nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và trực tiếp làm Trưởng Ban ATGT thành phố Đồng Hới.

- Phối hợp với các ngành và đơn vị có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho nhân dân trong phạm vi địa bàn thành phố.

- Chỉ đạo công tác đảm bảo giao thông, công tác quản lý công trình giao thông; phối hợp với các ngành chức năng xây dựng phương án phân luồng, quy định giờ đối với các loại xe hoạt động trong địa bàn nội thành. Cùng với ngành Giao thông - Vận tải nghiên cứu quy hoạch xây dựng thêm các điểm dừng, đỗ xe trong địa bàn nội thị cho phù hợp. Tổ chức thực hiện phương án đưa xe buýt vào hoạt động nhằm góp phần làm giảm mật độ mô tô, xe máy đi lại trong địa bàn thành phố.

10. Ủy viên do Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải kiêm

Có nhiệm vụ:

- Trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy.

- Nghiên cứu đề xuất các phương án quản lý phương tiện vận tải cơ giới đường bộ, công tác phân luồng tuyến xe khách hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các ngành và UBND các địa phương chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ công trình giao thông và giải toả hành lang an toàn giao thông.

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra chuyên ngành phối hợp với các lực lượng Cảnh sát, Kiểm soát quân sự thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm công trình giao thông và an toàn giao thông vận tải.

11. Ủy viên do Trưởng Phòng cảnh sát giao thông kiêm

Có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, tổ chức phối hợp với các ngành, địa phương trong tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Tổ chức kiểm tra phối hợp giữa Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Kiểm soát quân sự và Thanh tra giao thông.

- Thống kê, tổng hợp số liệu về tai nạn giao thông, phân tích nguyên nhân và đề xuất các biện pháp ngăn ngừa.

- Phối hợp với các ngành và đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông và hướng dẫn thực hiện pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân.

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện chuyên mục an toàn giao thông của Ban An toàn giao thông tỉnh phát trên sóng phát thanh, truyền hình.

12. Ủy viên do Bí thư Tỉnh Đoàn kiêm

Có nhiệm vụ:

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể và đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các giải pháp về đảm bảo trật tự ATGT; nghiên cứu đề xuất các loại hình hoạt động nhằm tập hợp, thu hút Đoàn viên, Thanh, Thiếu niên tham gia và hưởng ứng tích cực các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong công tác quản lý Đoàn viên, Thanh, Thiếu niên gương mẫu chấp hành luật lệ an toàn giao thông, trong công tác phòng chống đua xe trái phép và vi phạm ném đất đá lên tàu.

- Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật an toàn giao thông trong Đoàn viên, Thanh, Thiếu niên và học sinh.

13. Ủy viên do Giám Đốc Công ty quản lý đường sắt Quảng Bình kiêm

Có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường sắt đi qua địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Phối hợp với các địa phương, các ngành và đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền Nghị định 39/CP của Chính phủ, tăng cường biện pháp kiểm tra phòng chống các vi phạm ném đất đá, chất bẩn lên các đoàn tàu, trộm cắp phụ kiện đường sắt. Nghiên cứu đề xuất phương án đường gom qua đường sắt, bổ sung cọc tiêu biển báo, cảnh báo tự động đảm bảo an toàn cho công tác chạy tàu.

- Thống kê tổng hợp công tác đảm bảo trật tự ATGT đường sắt, phân tích tình hình tai nạn giao thông xảy ra báo cáo về Ban An toàn giao thông tỉnh.

14. Ủy viên do Giám đốc Công ty quản lý đường bộ 494 kiêm

Có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các ngành và Ủy ban nhân dân các địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật giao thông đường bộ và các văn bản pháp luật có liên quan, tổ chức ký cam kết thực hiện công tác bảo vệ công trình giao thông.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân các cấp trong việc quản lý hành lang an toàn giao thông và phối hợp với các ngành và địa phương giải toả những điểm vi phạm.

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, có biện pháp phòng chống, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, đề xuất và tổ chức khắc phục các điểm đen thường xảy ra tai nạn giao thông.

Điều 5: Văn phòng Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh: Văn phòng thường trực Ban ATGT tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, số lượng 7 cán bộ, được đặt tại trụ sở Giao thông - Vận tải số 2 đường Trần Hưng Đạo - Đồng Hới.

1. Nhiệm vụ của Văn phòng Thường trực Ban ATGT:

- Giúp việc cho lãnh đạo Ban dự thảo các văn bản, chương trình công tác, dự thảo báo cáo sơ kết, tổng kết trình lãnh đạo Ban duyệt và triển khai thực hiện.

- Chuẩn bị nội dung làm việc cho các hội nghị của Ban.

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác của Ban đối với các ngành và Ban ATGT các huyện, thành phố.

- Tổ chức nơi làm việc, đón tiếp khách đến làm việc với lãnh đạo Ban hoặc lãnh đạo Ban làm việc với cơ quan hữu quan.

- Quản lý sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị của Ban.

- Tổng hợp trình duyệt các cấp khen thưởng và kỷ luật về ATGT trên địa bàn.

- Hoàn chỉnh báo cáo, phản ảnh về an toàn giao thông cho các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và tổ chức quản lý các tài liệu, lưu trữ của Ban.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh:

- Chỉ đạo các bộ phận thực hiện các nhiệm vụ của ATGT giao cho văn phòng.

- Thừa ủy quyền của Trưởng ban, tổ chức kiểm tra các ngành, Ban ATGT các huyện, thành phố thực hiện chương trình công tác của Ban về đảm bảo ATGT.

- Tổng hợp tình hình trật tự ATGT và lập báo cáo gửi cấp trên.

- Nghiên cứu đề xuất chủ trương chính sách về an toàn giao thông.

- Dự thảo các kế hoạch công tác, kế hoạch tài chính của Ban.

- Nghiên cứu đề xuất thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và của Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban.

- Giúp Thường trực Ban các nhiệm vụ: tổ chức nơi làm việc, mua sắm trang thiết bị, dự thảo báo cáo sơ, tổng kết, kế hoạch công tác thuộc phần việc được giao, đôn đốc các thành viên, chuyên viên của Ban thực hiện chương trình công tác.

Điều 6: Ban An toàn giao thông huyện, thành phố là cơ quan chuyên môn tư vấn về an toàn giao thông cấp huyện, chịu sự chỉ đạo toàn diện của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Ban ATGT tỉnh.

Chương III

MỐI QUAN HỆ VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG BÌNH.

Điều 7: Ban An toàn giao thông được tổ chức quản lý hành chính kinh tế theo chế độ thủ trưởng. Trưởng Ban là người lãnh đạo cao nhất của Ban. Giúp việc cho Trưởng Ban có 2 Phó Ban và 14 ủy viên của Ban. Các Phó Ban và ủy viên của Ban thực hiện nhiệm vụ đã được Trưởng Ban phân công.

+ Trưởng Ban ngoài chỉ đạo chung trực tiếp giải quyết và ký các loại văn bản:

- Chủ trì các Hội nghị thường kỳ của Ban như: Hội nghị sơ kết 6 tháng và hội nghị tổng kết năm về công tác an toàn giao thông của toàn tỉnh.

- Ký các Quyết định về công tác tổ chức của Ban, kế hoạch phân bổ tài chính.

- Ký báo cáo sơ kết, tổng kết chương trình công tác năm và 6 tháng của Ban.

+ Phó Ban Thường trực được Trưởng ban ủy nhiệm ký các văn bản còn lại của Ban. Trường hợp Trưởng ban đi vắng, Phó ban Thường trực được ủy quyền ký các văn bản thuộc quyền của Trưởng ban và chủ trì các Hội nghị thường trực của Ban.

+ Phó ban được ủy nhiệm giải quyết và ký các văn bản của Ban trong trường hợp Trưởng ban, Phó ban thường trực đi vắng.

+ Chánh Văn phòng Ban được thừa lệnh Trưởng ban, ký các giấy giới thiệu công tác thông thường, giấy mời họp, giấy đi đường và văn bản sao y bản chính.

Điều 8: Mối quan hệ làm việc

- Các thành viên của Ban phụ trách các ngành và đơn vị có liên quan chủ động phối hợp để giải quyết những công việc có liên quan đến bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Những vấn đề cần đề nghị Thường trực Ban xem giải quyết thì gửi văn bản về Thường trực qua văn phòng Ban.

- Thực hiện chế độ báo cáo: Hàng tháng các ngành liên quan, Ban ATGT các Huyện, Thành phố gửi báo cáo kế hoạch triển khai và báo cáo tình hình thực hiện bảo đảm trật tự ATGT về Thường trực Ban. Các ngành và đơn vị: Công an, Sở GTVT, Công ty quản lý đường sắt, Công ty quản lý đường bộ 494 có trách nhiệm phân tích, đánh giá tình hình và báo cáo kết quả công tác đăng ký phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa, công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm kỹ thuật, tình hình tai nạn giao thông; kết quả công tác kiểm tra, xử lý vi phạm TTATGT, tình hình và kết quả khắc phục các điểm đen... gửi về Thường trực Ban ATGT vào ngày 22 hàng tháng.

Điều 9: Chế độ hội họp của Ban:

- Ban An toàn giao thông họp định kỳ 3 tháng một lần. Ngoài ra có yêu cầu đột xuất thì Trưởng ban triệu tập họp bất thường.

Nội dung kiểm điểm tình hình thực hiện đảm bảo an toàn giao thông trong từng quý và triển khai nhiệm vụ quý tới.

- Hội nghị sơ kết 6 tháng và tổng kết năm công tác ATGT toàn tỉnh.

- Các Hội nghị chuyên đề theo yêu cầu nhiệm vụ từng thời điểm.

Điều 10: Kinh phí hoạt động.

- Nguồn kinh phí hoạt động của Ban do ngân sách cấp.

- Căn cứ thông báo phân bổ kinh phí hàng năm, Lãnh đạo Ban lập kế hoạch dự chi và thông báo cho các ngành chủ động triển khai công tác của đơn vị mình.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11: Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và được thực hiện trong toàn Ban. Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố căn cứ vào nội dung quy chế này tiến hành xây dựng quy chế hoạt động của mình cho phù hợp.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì chưa phù hợp hoặc mới phát sinh thì kịp thời phản ánh về ban để xem xét sửa đổi, bổ sung./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/2005/QĐ-UB về Quy chế hoạt động và nhiệm vụ của các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.853

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178