Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 13/2003/QĐ-UB sửa đổi điều 6-Qui định tổ chức mạng lưới bảo vệ thực vật cơ sở tại các xã ngoại thành Hà Nội, kèm theo Quyết định 55/1999/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 13/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 17/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ: 13/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 - QUI ĐỊNH TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI BẢO VỆ THỰC VẬT CƠ SỞ TẠI CÁC XÃ NGOẠI THÀNH HÀ NỘI, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/1999/QĐ-UB NGÀY 13/7/1999 CỦA UBND THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;
 Căn cứ Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo vệ thực vật, Điều lệ Kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật;
 - Căn cứ Quyết định số 706/NN-BVTV/QĐ ngày 18/12/1993 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy Chi cục BVTV tỉnh, thành phố thuộc TW và tổ chức mạng lưới BVTV ở cơ sở sản xuất nông nghiệp;
 - Xét đề nghị của Giám đốc các Sở : Nông nghiệp và PTNT - Tài chính Vật giá tại Tờ trình số 133 TTrLS/SNN-STCVG ngày 23/12/2002 về việc nâng mức hỗ trợ kinh phí cho mạng lưới BVTV tại Quyết định số 55/1999/QĐ-UB ngày 13/7/1999 của UBND Thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Sửa đổi, bổ sung điều 6 - Qui định tổ chức mạng lưới bảo vệ thực vật cơ sở tại các xã ngoại thành Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 55/1999/QĐ-UB ngày 13/7/1999 của UBND Thành phố, cụ thể như sau :

 Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật tại xã được hỗ trợ kinh phí từ Ngân sách Thành phố với định mức 150.000 đ/người/tháng (một trăm năm mươi nghìn đồng/người/tháng). Nguồn kinh phí chi cho hoạt động của các Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật tại xã được ghi trong dự toán Ngân sách hàng năm của Sở Nông nghiệp và PTNT, cấp trực tiếp cho Chi cục bảo vệ thực vật Hà Nội, ngoài kinh phí chi thường xuyên. Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ thực vật Hà Nội chịu trách nhiệm quyết toán nguồn kinh phí theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành.

Điều 2 : Các điều, khoản khác tại Qui định tổ chức mạng lưới bảo vệ thực vật cơ sở tại các xã ngoại thành Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 55/1999/QĐ-UB ngày 13/7/1999 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc các Sở : Nông nghiệp và PTNT; Tài chính Vật giá; Thương mại, Trưởng Ban tổ chức chính quyền Thành phố, Chi cục trưởng các Chi cục : Bảo vệ thực vật Hà Nội; Quản lý thị trường Hà Nội, Chủ tịch UBND các huyện và Thủ trưởng các ngành, các cấp, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quí Đôn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/2003/QĐ-UB sửa đổi điều 6-Qui định tổ chức mạng lưới bảo vệ thực vật cơ sở tại các xã ngoại thành Hà Nội, kèm theo Quyết định 55/1999/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.226

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41