Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1292/QĐ-BNV năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 1292/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 28/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1292/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 37/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP, ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;
Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (sau đây gọi tắt là Trường) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nội vụ, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

2. Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kiến thức và kỹ năng quản lý hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu Hội đồng nhân dân và cán bộ, công chức cấp xã; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng.

3. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại kho bạc và ngân hàng. Trường được tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định của pháp luật.

4. Trường có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về xây dựng quy hoạch, kế hoạch.

Căn cứ quy hoạch chung của Bộ, lập quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về xây dựng và phát triển Trường phù hợp với yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2 Về Đào tạo, bồi dưỡng

a) Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định và triển khai các chương trình sau khi được phê duyệt.

b) Xây dựng, chỉnh sửa các tài liệu bồi dưỡng ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính; tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và các tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

c) Căn cứ nhu cầu và yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng của Bộ và ngành Nội vụ, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm thuộc nguồn ngân sách nhà nước trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

d) Đào tạo, bồi dưỡng chương trình quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch cán sự và tương đương, ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính và tương đương; chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng; chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ.

đ) Đào tạo, bồi dưỡng cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ.

e) Bồi dưỡng trước khi tuyển dụng; bồi dưỡng thi nâng ngạch từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên, từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong diện quy hoạch.

g) Tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức mới, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc và kiến thức bổ trợ khác cho cán bộ, công chức, viên chức.

h) Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với Đại biểu Hội đồng nhân dân.

i) Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước và các kỹ năng khác cho cán bộ, công chức cấp xã và các đối tượng khác do cấp có thẩm quyền giao.

k) Bồi dưỡng kỹ năng hành chính cho công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trong thực thi công vụ.

l) Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Bộ, ngành Nội vụ; nghiên cứu đề xuất phương hướng đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đặc thù và yêu cầu của ngành Nội vụ.

m) Cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận cho cán bộ, công chức, viên chức sau khi hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

3. Về nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

a) Chủ trì, phối hợp tổ chức hoặc tham gia các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng.

b) Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn cung cấp các dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ và theo quy định của pháp luật.

c) Hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, của ngành Nội vụ và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị khác có nhu cầu.

4. Ký kết hợp đồng dịch vụ xây dựng đề thi tuyển dụng, nâng ngạch, công chức, viên chức.

5. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng đề án, dự án trong nước và các dự án quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

6. Về tổ chức, biên chế, cơ sở vật chất, kinh phí.

a) Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường theo quy định, trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

b) Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo về các hoạt động của Trường theo quy định.

c) Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; hợp đồng, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm vào ngạch, nâng bậc lương, thôi việc, nghỉ hưu và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.

d) Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, kinh phí, thư viện, cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Trường.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Bộ trưởng giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

1. Cơ cấu tổ chức

a) Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm, các Phó Hiệu trưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ bổ nhiệm theo đề nghị của Hiệu trưởng.

b) Các Phòng, Khoa và đơn vị trực thuộc

- Phòng Đào tạo, bồi dưỡng.

- Phòng Quản lý khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

- Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị.

- Phòng Kế hoạch, tài chính.

- Khoa Nhà nước và pháp luật.

- Khoa Quản lý hành chính, công chức, công vụ.

- Khoa Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngành.

- Khoa Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã.

- Trung tâm Kiểm định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

- Trung tâm Thông tin thư viện.

- Trung tâm Ngoại ngữ và tin học

- Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tại miền Nam.

- Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tại miền Trung.

- Hội đồng Khoa học và đào tạo bồi dưỡng; tổ chức Đảng, đoàn thể.

Hiệu trưởng trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quyết định thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tại miền Trung, miền Nam.

Hiệu trưởng bổ nhiệm cấp trưởng, cấp phó các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc.

2. Chế độ và trách nhiệm

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm việc theo chế độ thủ trưởng. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Nội vụ và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trường; các Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/7/2011 và thay thế Quyết định số 1618/QĐ-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

2. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Khoản 2 Điều 4;
- Bộ trưởng, các đ/c Thứ trưởng,
- Lưu: VT, Trường ĐTBDCBCC, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1292/QĐ-BNV năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.445

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251